Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1340 · Visa register
Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2006-12-07
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1422
Upphävd: 2008-01-01
Frysning av underlag för fastighetsskatt 1 § Vid beräkning av underlag för fastighetsskatt vid 2008 och 2009 års taxeringar enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt gäller följande. För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket a lagen om statlig fastighetsskatt skall, i stället för det taxeringsvärde som avses i nämnda punkt, underlaget för skatten vara detsamma som gäller vid 2007 års taxering. För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket b lagen om statlig fastighetsskatt skall, i stället för det taxeringsvärde som avses i nämnda punkt, underlaget för skatten vara detsamma som gäller vid 2007 års taxering eller det taxeringsvärde som fastställts vid 2007 års allmänna fastighetstaxering, om detta värde är lägre. Har taxeringsvärdet för fastighet eller del av fastighet som avses i andra eller tredje stycket ändrats för taxeringsåret vid särskild fastighetstaxering enligt 16 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152), skall det nya taxeringsvärdet utgöra underlag för fastighetsskatten. Begränsning av fastighetsskatt på markvärde 2 § För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 § första stycket a lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall vid 2007-2009 års taxeringar den del av fastighetsskatten som belöper på varje värderingsenhet avseende tomtmark för småhus uppgå till högst två kronor per kvadratmeter eller 5 000 kronor, om det är lägre. Vid tillämpning enligt första stycket skall på varje värderingsenhet tomtmark anses belöpa så stor del av fastighetsskatten som värderingsenhetens värde vid fastighetstaxeringen utgör av hela taxeringsvärdet för fastigheten eller del av fastigheten. Övergångsbestämmelser 2006:1340 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 2. Begränsningen i 2 § tillämpas inte för fastighetsskatt som belöper på tid före den 1 januari 2006. 2007:1422 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar ska upphöra att gälla vid utgången av 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före den 1 januari 2008.