Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1039 · Visa register
Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2006-07-06
Ikraft: 2006-07-18
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:715
Upphävd: 2019-11-22
Regeringen tillkännager enligt 1 a § zoonoslagen (1999:658) att följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras av bestämmelserna i zoonoslagen. Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882). Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar som anges i det följande 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160) - artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och kontroll i primärproduktionen av djur, - artiklarna 8-10, - artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som deltar i kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen av djur. 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852) - del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för zoonoslagen, - del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen. 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853) - avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen, - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen. 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854) - artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.