Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1033 · Visa register
Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 2006-07-06
Ikraft: 2006-07-18
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1106
Upphävd: 2010-09-14
Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av bestämmelserna i lagen om foder och animaliska biprodukter. Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774). 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, Celex 32003R1831). 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, Celex 32005R0183). Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex 32002R0178). 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829). 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830). 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882). 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396). Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999), såvitt gäller - artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, - artikel 7, - artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som inte är avsedda att användas som livsmedel, - artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, - artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, - bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel. 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160), såvitt gäller - artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder, - artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, - artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder. 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852), såvitt gäller - del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser foder, - del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, - del A, punkt 8 a i bilaga I. 12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854), såvitt gäller - artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel, - artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel, - artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som faller inom tilllämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, - avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel, - avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte avser livsmedel. Övriga förordningar 13. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075), såvitt gäller - artikel 4.2, - artikel 12.1 h iii.