Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1010 · Visa register
Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2006-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:428
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:402
Upphävd: 2016-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av – 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 5, 7–8, 20–21, 23, 29 och 37 §§, – 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11 och 25–28 §§, – 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12 och 13 §§, 24 § andra och tredje styckena och 36 §, och – 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2014:428). 2 § I denna förordning avses med integrerad bekämpning: en rationell användning av en kombination av biologiska, biotekniska, fysikaliska, kemiska eller odlings- eller växtförädlingsmässiga åtgärder, som begränsar användningen av kemiska växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt för att hålla beståndet av skadliga organismer på en så låg nivå att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust inte orsakas, skadliga organismer: växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur- eller växtriket eller som utgörs av virus, bakterier eller mykoplasma eller andra patogener, verksamma ämnen: ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som har en allmän eller specifik verkan på skadliga organismer eller på växter, växtdelar eller växtprodukter, växter: levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och frön, växtprodukter: produkter av växter som är obearbetade eller som endast har genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning, växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemiska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap. miljöbalken som, i den form de levereras till användaren, är avsedda att – skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindra inverkan från sådana organismer, – påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring, – bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten, den biotekniska organismen eller bekämpningsmedlet inte omfattas av särskilda EU-regler om konserveringsmedel, – förstöra oönskade växter, eller – förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad tillväxt hos växter, och växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/58/EU. I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2010:1196). Tillämpningsområde 2 a § Denna förordning gäller endast växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och som inte omfattas av krav på godkännande enligt 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013, eller 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014. Förordning (2014:428). 2 b § Har upphävts genom förordning (2014:428). 2 c § Har upphävts genom förordning (2014:428). 2 d § Har upphävts genom förordning (2014:428). Föreskrifter om undantag 3 § Har upphävts genom förordning (2014:428). Godkännande 4 § Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande enligt 14 kap. 10 § miljöbalken av växtskyddsmedel som omfattas av denna förordning. Om det behövs ska myndigheten höra Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Förordning (2014:428). 5 § Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken som det finns särskilda skäl för eller i det enskilda fallet ge dispens från kravet på godkännande. Om en dispens ges, ska den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Förordning (2014:428). 6 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 7 § Det krävs inte ett nytt godkännande för att under ett annat namn få släppa ut ett bekämpningsmedel på marknaden som i allt väsentligt är likadant som ett medel som är godkänt enligt denna förordning, om det likadana medlet 1. innehåller samma verksamma ämne i samma halt, 2. är framställt enligt samma metod som det godkända medlet, 3. har samma funktion och egenskaper som det godkända medlet, 4. uppfyller samma krav på säkerhet som det godkända medlet, 5. har en benämning som inte kan leda till förväxling med det godkända medlet eller annars skulle strida mot 11 §, och 6. är anmält till Kemikalieinspektionen och anmälan innehåller de dokument som behövs för att visa att kraven i 1-5 är uppfyllda. 8 § Trots att ett godkännande enligt denna förordning upphävs får Kemikalieinspektionen besluta att ett medel som är anmält enligt 7 § får fortsätta att släppas ut på marknaden under återstoden av den giltighetstid som angavs i beslutet om godkännande, om 1. det upphävda godkännandet avser ett medel som fortfarande är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2. upphävandet inte hänför sig till medlets effekt eller andra egenskaper som har betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, och 3. de villkor som i fråga om det verksamma ämnet gäller för ett godkännande i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte innebär en geografisk begränsning som utesluter en användning av medlet i Sverige. Förutsättningar för godkännande 9 § En ansökan om godkännande eller om ändring av ett godkännande skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar eller kommer att ansvara för att medlet först släpps ut på marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast kontor i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 10 § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om de förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap. 10 § miljöbalken i fråga om växtskyddsmedlets sammansättning, verkningssätt och egenskaper i övrigt samt behovet utifrån bekämpningsändamål. Förordning (2008:259). 11 § Ett växtskyddsmedel får inte godkännas, om dess benämning kan anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning, verkningssätt eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med ett annat bekämpningsmedel. Krav på dokumentation m.m. 12 § En ansökan om godkännande skall innehålla en dokumentation om medlet och dess verksamma ämne. Om det verksamma ämnet finns upptaget i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet och sökanden visar att sökanden har tillgång till den fullständiga dokumentationen om ämnet, behöver ansökan i fråga om det verksamma ämnet endast innehålla den dokumentation som behövs för att 1. identifiera det verksamma ämnet, och 2. konstatera att det verksamma ämnet i fråga om renhetsgrad och arten av föroreningar inte på ett avgörande sätt skiljer sig från den sammansättning som har angetts i den dokumentation som låg till grund för upptagandet i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet. 13 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om dokumentation och prover som behövs med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet eller som i övrigt behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sin prövning. Användning av dokumentation som getts in av andra sökande 14 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 15 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 16 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 17 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 18 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 19 § Har upphävts genom förordning (2014:428). Villkor som ett godkännande skall förenas med 20 § När ett växtskyddsmedel godkänns skall dess hälso- och miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall medlet hänföras till någon av följande klasser: - klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd, - klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som uppfyller särskilda kunskapskrav, om inte Kemikalieinspektionen bestämmer annat i samband med godkännandet, eller - klass 3: medel som får användas av var och en. 21 § För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i 10 § följs, får Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter besluta att godkännandet ska vara förenat med särskilda villkor utöver vad som följer av gällande föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning, märkning och annan produktinformation. De särskilda villkoren ska anges i godkännandet. Förordning (2008:259). Godkännandets giltighetstid 22 § Ett godkännande får endast ges för en bestämd tid. Av 14 kap. 10 § miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till högst tio år. Om ett verksamt ämne i medlet är förtecknat i bilaga 1 till växtskyddsmedelsdirektivet, får godkännandet ges endast för tid då ämnet, enligt vad som anges i förteckningen, ska finnas med i förteckningen. Förordning (2008:259). 23 § Giltighetstiden för ett godkännande får förlängas om förutsättningarna för godkännande i 10 § fortfarande är uppfyllda. Kemikalieinspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för denna prövning. Skyldighet att underrätta om nya uppgifter 24 § Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i 14 kap. 18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen. Den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt eller enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänd, ska dessutom omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen om ändrade förhållanden som har betydelse för godkännandet. Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelseskyldigheten. Förordning (2008:259). Omprövning, ändring och upphävande av ett godkännande 25 § Ett godkännande får omprövas om det finns uppgifter som tyder på att någon förutsättning som avses i 10 § inte är uppfylld. Vid omprövning får Kemikalieinspektionen kräva de uppgifter som behövs för omprövningen. Inspektionen får besluta att godkännandet förlängs för den tid som behövs för omprövningen och för lämnandet av de uppgifter som krävs. 26 § Ett godkännande får ändras i fråga om villkor för användningen, om en ändring är motiverad mot bakgrund av ny vetenskaplig och teknisk kunskap. En ändring får också göras om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det. En ändring får beviljas endast om de förutsättningar som avses i 10 § fortfarande är uppfyllda. 27 § Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att användningsområdet för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas av godkännandet. Användningsområdet får utvidgas om den tilltänkta användningen är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose allmänna intressen. Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter om förutsättningar för utvidgning som behövs med anledning av artikel 9.1 i växtskyddsmedelsdirektivet. 28 § Ett godkännande skall upphävas om de förutsättningar som avses i 10 § inte längre är uppfyllda eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats beträffande omständigheter som legat till grund för godkännandet. Ett godkännande får också upphävas om den som ansökt om godkännandet begär det och uppger skälen för det. Om ett godkännande upphävs, skall Kemikalieinspektionen omedelbart underrätta 1. den som har fått växtskyddsmedlet godkänt, 2. den som enligt 7 § har anmält ett likadant medel eller enligt 55 § har fått ett sådant medel registrerat, och 3. den som enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänt. 29 § I samband med att ett godkännande upphävs får Kemikalieinspektionen besluta att kvarvarande lager av medlet får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas under viss tid. Tidens längd skall bestämmas med hänsyn till vad som orsakat upphävandet. Beslutet får inte innebära att ett medel släpps ut på marknaden eller används i strid med andra bestämmelser som är tillämpliga på medlet. Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket. 30 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 31 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 32 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 33 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 34 § Har upphävts genom förordning (2014:428). 35 § Har upphävts genom förordning (2014:428). Klassificering, förpackning och märkning 36 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om klassificering, förpackning och märkning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön eller som behövs med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet. 37 § Växtskyddsmedel och verksamma ämnen avsedda för användning i växtskyddsmedel får inte släppas ut på marknaden om de inte är klassificerade, förpackade och märkta enligt de föreskrifter som avses i 36 §. Tillverkning, lagring och transport i vissa fall 38 § Att ett växtskyddsmedel inte är godkänt enligt bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och denna förordning får inte läggas till grund för att hindra att medlet tillverkas, lagras eller transporteras, om medlet är godkänt i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är avsett att användas i ett sådant land. Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om vad den som tillverkar, lagrar eller transporterar växtskyddsmedel måste göra för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att medlet inte släpps ut på marknaden i strid med bestämmelserna om godkännande. Förordning (2008:259). Information vid överlåtelse 38 a § Den som yrkesmässigt överlåter växtskyddsmedel till någon som inte använder medlet yrkesmässigt ska informera användaren om 1. att användningen kan innebära en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön, 2. de faror som hanteringen kan innebära samt hur medlet bör lagras, spridas eller i övrigt hanteras, 3. hur rester efter användningen bör tas om hand, och 4. möjliga alternativ som innebär en mindre risk. Förordning (2012:236). 38 b § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som avses i 38 a §. Förordning (2012:236). Användning 39 § I artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns en bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa de allmänna principerna om integrerat växtskydd som 1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av skadliga organismer, 2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön, och 3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs. Förordning (2014:143). 39 a § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de allmänna principerna om integrerat växtskydd i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen. Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om skogsmark berörs, Skogsstyrelsen. Förordning (2014:143). Spridning av växtskyddsmedel 40 § Ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Om det finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från förbudet i första stycket. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om skyldighet att föra anteckningar vid yrkesmässig spridning av ett sådant växtskyddsmedel som avses i första stycket. 40 a § Den som sprider växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2 enligt 20 § ska anteckna varje spridningsåtgärd och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. Förordning (2014:143). 40 b § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om anteckningsskyldigheten i 40 a §. Förordning (2014:143). 41 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om spridning av växtskyddsmedel, innefattande krav på tillstånd och anmälan för särskilda områden. 42 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl, och från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning. Före ett beslut om dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska Kemikalieinspektionen samråda med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Förordning (2008:259). 43 § Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kravet om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429). Förordning (2008:259). 43 a § En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En sådan dispens får också förenas med krav på anmälan innan växtskyddsmedlet används. En dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken ska alltid förenas med de villkor som behövs för att följa artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Förordning (2012:236). Kunskapskrav m.m. i vissa fall 44 § Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2 enligt 20 § får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav. Föreskrifter om särskilda kunskapskrav får förenas med krav på att den som använder växtskyddsmedlet skall ha uppnått viss ålder. 45 § Den myndighet som enligt 47 § prövar frågor om tillstånd får meddela föreskrifter om vilka kunskaper som krävs och om åldersgränser för användning. Innan en föreskrift meddelas, skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen. 46 § Om föreskrifter som avses i 45 § innefattar krav på att användare av ett växtskyddsmedel skall ha genomgått viss utbildning, får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om att länsstyrelsen skall svara för att utbildningen genomförs och hur länsstyrelsen skall genomföra den. Tillstånd för användning 47 § Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 enligt 20 § får användas endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas 1. när det gäller verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk, 2. när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken av Folkhälsomyndigheten, och 3. när det gäller annan verksamhet än i 1 och 2 av Arbetsmiljöverket. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att tillståndsfrågor som enligt andra stycket 1 ska prövas av Jordbruksverket i stället ska prövas av länsstyrelsen. Förordning (2013:905). 48 § Den myndighet som enligt 47 § prövar frågan om tillstånd får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant tillstånd. Föreskrifterna skall avse förhållanden som har betydelse för uppfyllande av bestämmelserna i 39 § eller av sådana föreskrifter som avses i 41 och 45 §§. Innan en föreskrift meddelas skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen. Tillfälliga begränsningar och förbud 49 § Om det finns anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av medlet. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen genast underrätta Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna inom Europeiska unionen. Förordning (2010:1196). Vissa varor som har behandlats med växtskyddsmedel 50 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med växtskyddsmedel får användas endast som utsäde. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om 1. att sådant utsäde som avses i första stycket får förvaras endast i vissa slags emballage, och 2. att emballage som har använts för förvaring av sådant utsäde som avses i första stycket inte får användas för andra ändamål eller får användas endast för vissa andra ändamål. 51 § Barrträdsplantor som har behandlats med ett växtskyddsmedel i form av ett kemiskt bekämpningsmedel som inte är godkänt enligt denna förordning får inte föras in till Sverige. Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket. Tillsyn och avgifter 52 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 20, 21 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen. Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:42). Överklagande samt straff och förverkande 53 § I 19 kap. 1 § och 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om överklagande samt straff och förverkande. Informationsutbyte inom Europeiska unionen m.m. 54 § I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt växtskyddsmedelsdirektivets 1. övergångsbestämmelser, 2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om att göra dokumentation tillgänglig, 3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om godkännande, dispens och återkallelse samt förteckningar över godkända medel, 4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid granskningen av en ansökan om godkännande, 5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verkningar som avses i 24 §, 6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och 7. bestämmelser om rapportering om resultatet av vidtagna tillsynsåtgärder. Förordning (2010:1196). 55 § Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som anmälts enligt 7 §. Övergångsbestämmelser 2006:1010 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel skall upphöra att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2011:929 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om godkännande av växtskyddsmedel i de fall som anges i artikel 80.5 i förordning (EG) nr 1107/2009. 2014:143 1. Denna förordning träder i kraft den 17 april 2014. 2. Trots 40 a § behöver den som sprider bekämpningsmedel före den 1 januari 2015 inte anteckna i vilket syfte medlet har använts.