Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:260 · Visa register
Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2006-04-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1168
Ikraft: 2006-07-01
1 § I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling. I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor. Förordning (2016:1168). 2 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2016:1168). 3 § Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen. 4 § I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet 1. har en löptid på åtta månader eller längre, och 2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr. En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas. Förordning (2016:1168). 5 § Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer. Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion. 6 § En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden. Bilaga Arbetsförmedlingen Domstolsverket Ekonomistyrningsverket Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarsmakten Försäkringskassan Göteborgs universitet Kammarkollegiet Karolinska institutet Kriminalvården Kungl. Tekniska Högskolan Lantmäteriet Luftfartsverket Lunds universitet Migrationsverket Naturvårdsverket Polismyndigheten Regeringskansliet Riksgäldskontoret Sjöfartsverket Skatteverket Statens fastighetsverk Statskontoret Sveriges lantbruksuniversitet Trafikverket Umeå universitet Uppsala universitet Förordning (2014:1296).