Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1577 · Visa register
Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 2006-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:944
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
1 § I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget ”Ersättning avseende icke statliga flygplatser” inom utgiftsområde 22. Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det utförs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen. Som villkor för bidrag gäller att bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. Bidraget lämnas till den kommun där flygplatsen ligger. Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som lämnats för förordnandet enligt tredje stycket, ska bidraget återbetalas till staten. Förordning (2017:944). 2 § Trafikverket beslutar årligen om fördelningen av bidraget i enlighet med denna förordning och med vad regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (2016:129). 3 § Trafikverket får besluta att ge bidrag för att täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår. Förordning (2016:129). 4 § Har upphävts genom förordning (2011:1224). 5 § Vid handläggningen av ärenden om bidrag för icke statliga flygplatser får Trafikverket biträdas av företrädare för de icke statliga flygplatserna. Trafikverket utser företrädarna och beslutar självständigt när man vill biträdas av dem. Förordning (2016:129). 6 § Trafikverket får meddela de ytterligare verkställighetsföreskrifter som behövs. Förordning (2010:155). 7 § Trafikverkets beslut om fördelning av bidrag för icke statliga flygplatser får överklagas till regeringen. Förordning (2016:129). Övergångsbestämmelser 2006:1577 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007, och skall tillämpas första gången vid fördelning av driftbidrag till icke statliga flygplatser under budgetåret 2007.