Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1165 · Visa register
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2006-11-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:185
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för 1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, och 2. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om ekologiskt foder. Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion finns i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning (2021:185). 2 § Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion. Förordning (2013:1061). Årlig kontrollavgift 3 § En kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte kostnader för 1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen avser foderföretag i primärproduktionen av foder, 2. sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som avses i 12 §, och 3. offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2021:185). 4 § Avgifter ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, vilkas verksamheter är föremål för kontroll. Förordning (2021:185). 5 § Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. Förordning (2011:418). 6 § Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418). 7 § I 13-13 b §§ finns bestämmelser om hur den årliga avgiften ska beräknas. Förordning (2019:707). 8 § Om en avgift för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen efterhandsdebiteras enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, ska kontrollmyndigheten även, för samma kontrollobjekt, efterhandsdebitera en avgift för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2021:185). 9 § Har upphävts genom förordning (2019:707). 10 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2009:921). 11 § Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften. Avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad 12 § En kontrollmyndighet får ta ut avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen. Kontrollmyndigheten får även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. En bestämmelse om att avgift endast får tas ut om den bristande efterlevnaden bekräftas genom kontrollen finns i artikel 83.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). I artikel 79.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att avgift i vissa fall ska tas ut för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. Kontrollmyndigheten ska även ta ut avgift för kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Förordning (2021:185). Beräkning av årlig avgift och vissa andra avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 13 § Avgifter enligt 3, 3 a och 12 §§ ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. I artiklarna 81 och 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. Förordning (2021:185). 13 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften. Förordning (2019:707). 13 b § Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas, om inte annat anges i andra stycket. Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur en avgift ska beräknas för den kontroll som avses i 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2019:707). Avgift för godkännande och registrering 14 § Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan. Förordning (2011:418). 15 § Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket. 16 § Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 78.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:707). 16 a § Kontrollmyndigheten får i det fall som anges i artikel 79.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 besluta att en avgift i det enskilda fallet inte ska tas ut om beloppet är så lågt att ett uttag skulle vara oekonomiskt med hänsyn till kostnaderna för uttaget och de totala förväntade inkomsterna från avgiften. Förordning (2019:707). 17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas. Förordning (2011:418). Föreskrifter om andra avgifter 18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en statlig myndighets kontroll eller annan offentlig verksamhet får verket även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas. Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för en kommuns offentliga kontroll eller annan offentlig verksamhet är kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2021:185). Föreskrifter om verkställighet 19 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Överklagande m.m. 20 § I 31-32 a §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut. Förordning (2021:185). Övergångsbestämmelser 2006:1165 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. 2. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och äldre bestämmelser i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. 3. Avgift som Livsmedelsverket tar ut för sådan offentlig kontroll av en verksamhet som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 2007 skall fastställas på grundval av den verksamhet som bedrivs under 2007. 4. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret 2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av 2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på resterande del av året sedan taxan trätt i kraft. 2021:185 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 3 och 8 §§ och i övrigt den 1 april 2021. 2. Äldre föreskrifter om årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Den årliga avgiften får då även omfatta kostnader för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.