Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:422 · Visa register
Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2005-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1008
Ikraft: 2005-07-01
Definitioner 1 § Begreppen i denna förordning har samma innebörd som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. I övrigt avses i denna förordning med zoonosdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG i dess vid varje tid gällande lydelse, zoonosförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, zoonoser: alla typer av sjukdomar och/eller infektioner som på ett naturligt sätt direkt eller indirekt kan överföras mellan djur och människor, zoonotiska smittämnen: alla typer av virus, bakterier, svampar, parasiter samt andra biologiska faktorer som sannolikt kan ge upphov till zoonoser, övervakning: insamling, analys och spridning av data om förekomsten av zoonoser, zoonotiska smittämnen och därtill kopplad antimikrobiell resistens. Behöriga myndigheter 2 § Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och kommunerna är behöriga myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonosdirektivet och enligt artikel 3.1 i zoonosförordningen. Myndigheterna ska i den utsträckning som behövs samråda med varandra samt med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer. Vid fall som rör smittspridning till människor ska myndigheterna utöver vad som sägs i andra stycket samråda med smittskyddsläkaren. Förrordning (2015:160). 3 § De behöriga myndigheterna skall i den utsträckning som behövs ha personal med grundutbildning och vidareutbildning i veterinärmedicin, mikrobiologi och epidemiologi. Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen 4 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen som anges i bilaga 1 i zoonosdirektivet. Övervakning av de zoonoser och zoonotiska smittämnen som anges i bilaga 1 B skall ske endast om det är motiverat på grund av den epidemiologiska situationen. Övervakningen skall ske i det eller de led i livsmedelskedjan som är lämpligast i fråga om den aktuella zoonosen eller det zoonotiska smittämnet. 5 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina respektive verksamhetsområden, meddela ytterligare föreskrifter om hur övervakningen enligt 4 § skall genomföras. Innan myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de samråda med varandra. Skyldigheter för livsmedelsföretagare 6 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina respektive verksamhetsområden, meddela föreskrifter om skyldighet för livsmedelsföretagare att 1. spara resultat från utförd övervakning, 2. bevara isolat under viss tidsperiod och 3. på begäran överlämna uppgifter om resultat från övervakningen eller isolat. Innan myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de samråda med varandra. Övervakning av antimikrobiell resistens 7 § Jordbruksverket, Livsmedelverket och Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för att det samlas in jämförbara data om förekomsten av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen i enlighet med vad som föreskrivs i andra stycket och enligt föreskrifter meddelade med stöd av tredje och fjärde styckena. Datainsamlingen skall avse uppgifter som anges i bilaga II B i zoonosdirektivet. Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina respektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om sådan datainsamling. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att program för övervakning av antimikrobiell resistens skall innehålla uppgifter i enlighet med vad som anges i bilaga II A. Livsmedelsburna utbrott 8 § Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för att utredning sker av livsmedelsburna utbrott i enlighet med artikel 8.2 i zoonosdirektivet. Jordbruksverket ansvarar dock för utredningen hos en primärproducent i fråga om förhållanden som har samband med dennes produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter. Livsmedelsverket och Jordbruksverket skall upprätta en sammanfattande rapport, som förutom resultaten från de utredningar som utförts, skall innehålla de uppgifter som anges i del E i bilaga IV. Rapporten skall överlämnas till Statens veterinärmedicinska anstalt. 9 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom sina respektive ansvarsområden och i syfte att utreda livsmedelsburna utbrott, meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om skyldighet för en livsmedelsföretagare att bevara livsmedel på visst sätt. Informationsutbyte 10 § Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för sammanställningen av den årliga rapport som ska upprättas enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rapporten ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosförordningen samt de uppgifter som anges i bilaga IV till zoonosdirektivet. Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med Folkhälsomyndigheten. Statens veterinärmedicinska anstalt ska se till att rapporten vidarebefordras till Europeiska kommissionen före utgången av maj månad varje år. Förordning (2013:901). Nationellt referenslaboratorium 11 § Statens veterinärmedicinska anstalt skall, inom de områden för vilka det för gemenskapen har inrättats ett referenslaboratorium för analys och testning av zoonoser, zoonotiska smittämnen och därtill kopplad antimikrobiell resistens, utföra de uppgifter som ankommer på ett nationellt referenslaboratorium. Överklagande 12 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1008).