Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:399 · Visa register
Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2005-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1153
Ikraft: 2005-07-01
1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter 1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och 3. för verkställighet av lagen. Förordning (2012:230). 2 § En kopia av en dom eller ett slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25, 26 och 26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt samma lag. Förordning (2018:1153). 3 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om det inte krävs från allmän synpunkt.