Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1256 · Visa register
Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2005-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1442
Ikraft: 2005-01-15 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi samt en minskad oljeanvändning för uppvärmningsändamål i bostadshus. 2 § I denna förordning avses med 1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt till rad- eller kedjehus, 2. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus, 3. oljeuppvärmningssystem: utrustning för uppvärmning med fossilbaserad olja som består av en tank och en panna med en brännare som bara medger förbränning av fossilbaserad olja. Stödberättigande åtgärder 3 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till åtgärder som anges i 4-7 §§. 4 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med anslutning till fjärrvärme. 5 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med en berg-, sjö- eller jordvärmepump. För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast). Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump. 6 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med en anordning för uppvärmning med biobränsle. För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Om konverteringen innebär installation av en fastbränsleanordning krävs att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar för sådana anordningar i tätort. 7 § Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges till installation av en anordning för solvärme med vätska som värmebärare. För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det installeras en solfångare som uppfyller kraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme. 8 § Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 och slutförts senast den 31 oktober 2007. En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med anslutningen eller installationen har påbörjats. En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts. Förordning (2007:23). 9 § Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram eller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. Stödets storlek 10 § Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för abonnentcentral, värmeväxlare, värmepump, kollektorer, anordning för uppvärmning med biobränsle, anordning för bränslelagring och anordning för bränsletransport samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning. För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare. 11 § För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst 14 000 kronor per bostadslägenhet. 12 § För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50 öre per kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion. Stödet får dock uppgå till högst 7 500 kronor per bostadslägenhet. Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme. 13 § Efter att stödets storlek bestämts enligt 11-12 §§ skall avdrag göras med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersättning. Förfarandet 14 § Efter ansökan av bostadslägenhetens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där småhuset är beläget. 15 § En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars 2007. Förordning (2007:23). 16 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. 17 § När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd. Om en åtgärd slutförs efter den 30 april 2007, skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2007. Förordning (2007:23). 18 § Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 17 § och meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek. Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägenhetens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Hur stödet tillgodoförs 19 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut ska betalas ut till bostadslägenhetens ägare. Förordning (2007:1442). 20 § Har upphävts genom förordning (2007:1442). Tillsyn m.m. 21 § Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. 22 § Har upphävts genom förordning (2007:1442). 23 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som betalats ut om 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt borde ha insett detta, eller 4. villkoren för stödet inte har följts. Förordning (2007:1442). Bemyndiganden 24 § Boverket får meddela 1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämpningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd, 2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive slutförd enligt 8 §, 3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas enligt 10 §, och 4. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i en ansökan enligt 15 eller 17 §. Överklagande 25 § Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2005:1256 Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006. 2006:126 Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2006. Bestämmelsen i 17 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2006. 2006:1029 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006. 2. Handläggningen av ansökningar om stöd som avslagits som för sent inkomna enligt äldre föreskrifter men som inkommit i tid enligt de nya bestämmelserna, skall självmant återupptas av länsstyrelsen. 2007:23 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av ärenden i vilka preliminära beslut om stöd har meddelats före ikraftträdandet.