Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1214 · Visa register
Förordning (2005:1214) om instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2005-12-15
Ikraft: 2006-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1300
Upphävd: 2008-01-01
Uppgift 1 § Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete skall självständigt eller i samarbete med andra aktörer 1. genomföra utvärderingar av det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet, 2. genomföra analyser av det internationella utvecklingssamarbetet och utvecklingen i utvecklingsländer som har relevans för det svenska utvecklingssamarbetet, och 3. främja utvecklingen av analys- och utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för institutets ordinarie verksamhet enligt 1 och 2. Spridning av resultat 2 § Institutet skall sprida information om resultaten av sina analyser och utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige och internationellt. Uppdrag 3 § Institutet får ta uppdrag under förutsättning att det inte hotar förtroendet för institutets självständiga ställning. Institutet bestämmer avgifterna för dessa tjänster och får disponera inkomsterna från verksamheten. Regeringen kan uppdra åt myndigheten att genomföra utvärderingar och analyser, dock i mindre omfattning och inte i sådan utsträckning att det äventyrar myndighetens självständiga ställning. Samverkans- och uppgiftsskyldighet 4 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna institutet den hjälp och den information som institutet behöver för att fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella organisationer och i samarbetsländer. Myndighetens ledning 5 § Institutets generaldirektör är chef för myndigheten. 6 § Vid myndigheten finns en styrelse bestående av myndighetens chef och högst åtta andra ledamöter. Myndighetens chef är ordförande i styrelsen. Referensgrupp 7 § Till institutet skall det knytas en referensgrupp för verksamheten, bestående av representanter för berörda departement och myndigheter och för andra intressenter i verksamheten. Referensgruppen skall bestå av högst tio ledamöter. Verksförordningens tillämpning 8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§. 9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som avses i 19 § samma förordning.