Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1191 · Visa register
Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2005-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1223
Ikraft: 2006-01-01
1 § Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a. Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1223). 2 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifter som anges i 8 och 9 §§, 10 § tredje stycket, 10 a, 13, 14, 16, 23-25, 27 och 36 §§ i samma lag. Länsstyrelsen skall inom Gotlands län utöva den tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 33 § skogsvårdslagen. Vid överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen som meddelats av länsstyrelsen skall 40 § skogsvårdslagen tillämpas. Länsstyrelsen skall verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig och god avkastning och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 1. 2 § 2, 9, 10, 14, 19, 20 och 21 förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen, 2. 3 § andra stycket, 13-15, 30 §§ andra stycket och 34 a § första stycket skogsvårdsförordningen (1993:1096), och 3. 3-5 §§, 7 § andra stycket och 8 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket. 3 § Länsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster i enlighet med 3 § första stycket förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och bedriva tjänsteexport i enlighet med vad som anges i 4 § samma förordning. Vid uttag av ersättning enligt första stycket skall de föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar i enlighet med 3 § andra stycket nämnda förordning tillämpas. 4 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall: 1. 14 § samt vad som anges i punkterna A8, A15 och A25 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 2. 6 och 7 §§ samt 10 § andra stycket förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd, 3. 43 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, 4. 2 § andra stycket, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 5. 7 och 11 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., och 6. 7 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2006:1045). 5 § Av de övriga uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt andra lagar eller författningar skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall 1. 12, 30, 33, 36 och 62 §§ lagen (1933:269) om ägofred, 2. plan- och byggförordningen (1987:383), 3. jaktförordningen (1987:905), och 4. 21 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229).