Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1191 · Visa register
Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2005-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1223
Ikraft: 2006-01-01
1 § Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a. Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1223). 2 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifter som anges i 8 och 9 §§, 10 § tredje stycket, 10 a, 13, 14, 16, 23-25, 27 och 36 §§ i samma lag. Länsstyrelsen skall inom Gotlands län utöva den tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 33 § skogsvårdslagen. Vid överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen som meddelats av länsstyrelsen skall 40 § skogsvårdslagen tillämpas. Länsstyrelsen skall verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig och god avkastning och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 1. 2 § 2, 9, 10, 14, 19, 20 och 21 förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen, 2. 3 § andra stycket, 13-15, 30 §§ andra stycket och 34 a § första stycket skogsvårdsförordningen (1993:1096), och 3. 3-5 §§, 7 § andra stycket och 8 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket. 3 § Länsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster i enlighet med 3 § första stycket förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och bedriva tjänsteexport i enlighet med vad som anges i 4 § samma förordning. Vid uttag av ersättning enligt första stycket skall de föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar i enlighet med 3 § andra stycket nämnda förordning tillämpas. 4 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall: 1. 14 § samt vad som anges i punkterna A8, A15 och A25 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 2. 6 och 7 §§ samt 10 § andra stycket förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd, 3. 43 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, 4. 2 § andra stycket, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 5. 7 och 11 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., och 6. 7 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2006:1045). 5 § Av de övriga uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt andra lagar eller författningar skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall 1. 12, 30, 33, 36 och 62 §§ lagen (1933:269) om ägofred, 2. plan- och byggförordningen (1987:383), 3. jaktförordningen (1987:905), och 4. 21 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229).