Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:73 · Visa register
Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2005-02-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1413
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
1 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om 1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken, 2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part, 3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och 4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1413). 2 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol om att 1. avvisa en försvarare eller ogilla en framställning om att avvisa en försvarare, och 2. återkalla ett förordnande av offentlig försvarare eller ogilla en framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas. 3 § Justitiekanslern får överklaga beslut enligt 1 och 2 §§ särskilt. Vid ett sådant överklagande tillämpas de regler som gäller för ett särskilt överklagande från part, dock med följande avvikelser. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. 4 § I fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av ett beslut av domstol tillämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken. Övergångsbestämmelser 2005:73 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken samt lagen (1996:1621) om rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om ersättning m.m. skall upphöra att gälla. 2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller de gamla lagarna. 2011:1413 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.