Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:989 · Visa register
Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2004-11-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1242
Övrigt: Rättelseblad 2004:989 har iakttagits.
Ikraft: 2005-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:830
Upphävd: 2016-09-01
1 § Bestämmelserna i denna förordning syftar till att genomföra artikel 5.1 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar1. 2 § Denna förordning gäller sådan miljöfarlig verksamhet som anges i bilagan till denna förordning, om verksamheten eller del av den avses att bedrivas efter den 30 oktober 2007 utan att den omfattas av tillstånd som har meddelats efter den 31 december 1998 med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. 3 § Verksamhetsutövaren skall i den miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken som skall lämnas 2005 redogöra för hur det senast den 30 oktober 2007 säkerställs att kraven i 2 kap. 3 och 5 §§ miljöbalken uppfylls genom åtgärder för att 1. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter genom föroreningar och att göra detta med användning av bästa möjliga teknik, 2. hushålla med energi, 3. genom hushållning undvika att avfall uppkommer, i möjligaste mån återanvända eller återvinna det avfall som ändå uppkommer samt förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter till följd av hanteringen av det avfall som bortskaffas, 4. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter till följd av olyckor, och 5. förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter när verksamheten upphör och att återställa platsen för verksamheten i ett tillfredsställande skick. Av redogörelsen skall framgå i vilken utsträckning gällande tillstånd eller andra för verksamheten bindande beslut eller förelägganden innehåller villkor om begränsningar, försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att uppfylla kraven. Av redogörelsen skall även framgå vilka villkor som gäller om utsläppskontroll och om åtgärder med avseende på driftstörningar, läckor och andra förhållanden än den normala driften. Tillsynsmyndigheten får medge anstånd med att ge in miljörapporten i den del som avser redogörelsen. 4 § Tillsynsmyndigheten skall granska redogörelsen i syfte att kontrollera att de nödvändiga begränsningar, försiktighetsmått och åtgärder som behövs för att verksamheten senast den 30 oktober 2007 skall uppfylla de krav som avses i 3 § första stycket framgår av tillståndsvillkoren för verksamheten eller av andra för verksamheten bindande beslut eller förelägganden, eller att de uttryckligen framgår av lag, förordning eller föreskrift som är tillämplig på verksamheten. Tillsynsmyndigheten skall förelägga verksamhetsutövaren att iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått och de åtgärder som inte redan framgår på sätt som anges i första stycket. Om tillsynen över en verksamhet utövas av en kommunal nämnd skall denna inhämta länsstyrelsens synpunkter innan ett föreläggande meddelas. Om ett föreläggande enligt andra stycket skulle innebära en sådan begränsning som avses i 26 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten i stället utnyttja de möjligheter till prövning som ges i 26 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. 5 § Om det behövs för att uppfylla de krav som avses i 3 § första stycket får tillståndsmyndigheten ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i tillstånd, även om det har förflutit kortare tid än tio år från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft. 6 § Om ett föreläggande eller en ändring av ett tillståndsbeslut inte behövs skall tillsynsmyndigheten skyndsamt underrätta verksamhetsutövaren om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. 7 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. 5 § miljöbalken. Bilaga Förteckning över verksamheter som omfattas av förordningen – Anläggning för förbränning med en installerad tillförd effekt av mer än 50 MW – Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas – Anläggning för tillverkning av koks – Anläggning för överföring av kol till gas- eller vätskeform – Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm – Anläggning för produktion av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, för en produktion av mer än 15 000 ton per år – Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom a) varmvalsning för produktion av mer än 120 000 ton råstål per år, b) hammarsmide, där slagenergin per hammare överstiger 50 kJ och den använda värmeeffekten överstiger 20 MW, c) anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per år – Anläggning för gjutning av järn eller stål för en produktion av mer än 5 000 ton per år – Anläggning för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer – Anläggning för smältning av icke-järnmetaller eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetaller, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium eller 5 000 ton övriga metaller per år – Anläggning för ytbehandling av metaller eller plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter – Anläggning för tillverkning av cement i roterugn för en produktion av mer än 125 000 ton per år eller i andra typer av ugnar för en produktion av mer än 12 500 ton per år – Anläggning för tillverkning av kalk i ugn för en produktion av mer än 12 500 ton per år – Anläggning för produktion av asbest eller asbestbaserade produkter – Anläggning för produktion av glas eller glasfibrer för en produktion av mer än 5 000 ton per år – Anläggning för smältning av mineraler, inklusive sådana för tillverkning av mineralull, för smältning av mer än 5 000 ton per år – Anläggning för tillverkning av keramiska produkter genom bränning för en produktion av mer än 18 500 ton per år eller med en ugnskapacitet som överstiger 4 kubikmeter och en satsningsdensitet på mer än 300 kg per kubikmeter – Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av organiska eller oorganiska ämnen, inklusive bekämpningsmedel, läkemedel, sprängämnen samt fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödselmedel – Anläggning för återvinning eller bortskaffande av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2011:927) med en tillförd mängd av mer än 2 500 ton per år – Anläggning för förbränning av annat avfall än farligt avfall för förbränning av mer än 18 000 ton per år – Anläggning för biologisk eller fysikalisk-kemisk behandling, före bortskaffande, av annat avfall än farligt avfall för behandling av mer än 12 500 ton per år – Anläggning för deponering av annat avfall än inert avfall som tar emot mer än 2 500 ton per år eller som har tillstånd att totalt ta emot mer än 25 000 ton – Industriell anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material – Anläggning för framställning av papper eller papp för en produktion av mer än 7 000 ton per år – Anläggning för förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier för en produktion av mer än 2 500 ton per år – Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per år – Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per år – Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton per år – Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton per dygn som kvartalsmedelvärde – Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kvartalsmedelvärde – Anläggning för bortskaffande eller återvinning av animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 2 500 ton råvara per år – Anläggning för djurhållning med a) mer än 40 000 platser för fjäderfän, b) mer än 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), c) mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller d) färre antal platser än enligt a, b eller c men med så många platser sammanlagt för fjäderfän, slaktsvin eller suggor som behövs för 200 djurenheter definierade som i avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – Anläggning som är avsedd för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel som överstiger 150 kg per timme eller 200 ton per år – Anläggning för tillverkning av kol (hårt kol) eller grafitelektroder genom bränning eller grafitisering Förordning (2011:1242).