Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:294 · Visa register
Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket
Departement: Justitiedepartementet SIM
Utfärdad: 2004-05-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:681
Ikraft: 2004-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:996
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet. Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Verket har ett samordningsansvar för ärendeprocesserna. 2 § Migrationsverket skall fullgöra de uppgifter som verket har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra författningar. 3 § Migrationsverket skall 1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och skyddsbehövande i övrigt, 2. besluta om statlig ersättning enligt a) förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., b) förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande, c) förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., d) förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., e) förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar, och f) förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden, 3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten, 4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser rörande verkets ansvarsområden, 5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt, 6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av fingeravtryck, Eurodac, 7. övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns i landet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning, 8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716), 9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen, 10. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring, och 11. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land. Förordning (2007:681). 4 § Migrationsverket skall samråda med berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning det behövs. Om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser, skall verket anmäla misstankarna till Rikspolisstyrelsen. Verket skall också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism. Förordning (2005:236). Internationellt arbete 5 § Migrationsverket skall 1. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och i annat internationellt samarbete samt ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande som regeringen begär, 2. fortlöpande informera regeringen om det internationella samarbete som verket deltar i, 3. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010, 4. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och politiken för global utveckling. Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet. Förordning (2005:202). Verksförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Migrationsverket med undantag för 4 § andra stycket, 16, 18, 21 och 32 §§. Internrevision 6 a § Migrationsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1231). Myndighetens ledning 7 § Migrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Vid Migrationsverket skall det finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Vid Migrationsverket skall det även finnas en chefsjurist. Styrelsen 8 § Migrationsverkets styrelse skall bestå av högst tolv ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. 9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om riktlinjer för beslut i ärenden om visering. Myndighetens organisation 10 § Migrationsverket skall ha en arbetsordning med de föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, beredning av ärenden, fördelning av beslutanderätt inom myndigheten och formerna i övrigt för myndighetens verksamhet. 10 a § Vid Migrationsverket skall det finnas ett etiskt råd. Rådet skall på myndighetens begäran avge yttranden i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden. Rådet skall bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i rådet för en bestämd tid. Förordning (2005:1238). Ärendenas handläggning 11 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen. 12 § Generaldirektören får överlåta till annan anställd i Migrationsverket att avgöra sådana ärenden som avses i 11 §. Hur det skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Personalföreträdare 13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Migrationsverket. Anställningar 14 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av Migrationsverket. Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret 15 § Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:962). Avgifter 16 § Bestämmelser om avgifter i Migrationsverkets verksamhet finns i avgiftsförordningen (1992:191), utlänningsförordningen (2006:97) och i medborgarskapsförordningen (2001:218). Förordning (2006:123). Övrigt 17 § Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver. Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2005:202 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om den europeiska flyktingfond som inrättades genom rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond.