Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:158 · Visa register
Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2004:158) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
Departement: Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad: 2004-04-05
Ikraft: 2004-05-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1066
Upphävd: 2006-09-01 överg.best.
Statens bostadskreditnämnd, BKN, föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. att den årliga garantiavgiften enligt 6 § förordningen skall, om inte BKN i ärende om kreditgaranti avtalat att annan avgift skall gälla, motsvara följande andelar av det garanterade lånebeloppet: 0,25 procent inom 70 procent av marknadsvärdet för hus och mark vid tidpunkten när garantiavtal träffas, 0,40 procent mellan 70 procent och 90 procent av samma värde och 0,60 procent över 90 procent av samma värde. Övergångbestämmelser 2004:158 Denna författning träder i kraft den 15 maj 2004 och tillämpas i fråga om kreditgarantier med första giltighetsdatum från och med den 15 april 2004. 2006:1066 Denna författning träder i kraft den 1 september 2006. För ansökning om garanti som inkommit dessförinnan skall de äldre föreskrifterna alltjämt gälla.