Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1318 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (2004:1318) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 2004-12-27
Ikraft: 2005-01-01
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005 den 1 december 2004 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 04-8341-320) enligt följande. 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) trafiklivränta ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832), b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1971:14), c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) och som fastställts före den 1 januari 2004 ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 0,25 procent. 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts före den 1 januari 2004: a) skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans meddelats före den 1 januari 2004. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning. 3. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts den 1 januari 2004 eller senare: a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 0,25 procent. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 3 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.