Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1225 · Visa register
Lag (2004:1225) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sjuktransporter
Departement: Finansdepartementet KL
Utfärdad: 2004-12-09
Ikraft: 2005-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
1 § En kommun får ingå avtal med ett landsting om att utföra sådana transporter som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). En kommun får även ingå avtal med ett landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på sådana transporter. 2 § Den verksamhet avtalet gäller får drivas utan sådan anknytning till kommunens område eller dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900). 3 § Verksamheten skall drivas på affärsmässiga grunder.