Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1198 · Visa register
Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2004-12-02
Ikraft: 2005-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:688
Upphävd: 2013-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering. 2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 19 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering. 3 § En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt 11 och 14 §§, en ansökan enligt 13 § samt en anmälan enligt 17 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering skall göras skriftligen. Statens energimyndighet får 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och vilka övriga handlingar som skall ges in till myndigheten vid en sådan ansökan, redovisning och anmälan som avses i första stycket, och 2. fastställa blanketter för en sådan ansökan, redovisning och anmälan. 4 § En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt 11 och 14 §§ samt en anmälan enligt 17 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och därtill hörande handlingar får överföras elektroniskt på det sätt som Statens energimyndighet föreskriver. 5 § Statens energimyndighet skall tillställa Skatteverket följande beslut enligt lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering: 1. beslut i frågor om godkännande enligt 3 §, 2. beslut om återkallelser av godkännanden enligt 12, 17 och 18 §§, 3. beslut med anledning av en redovisning enligt 14 §, och 4. beslut enligt 15 § om att ett företag inte fullgjort sina åtaganden. 6 § Bestämmelser om statligt stöd till näringslivet finns i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 7 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering. Övergångsbestämmelser 2012:688 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om företag som före utgången av 2012 har godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.