Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1101 · Visa register
Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2004-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:865
Ikraft: 2005-01-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Förebyggande av brott 1 a § Transportstyrelsen ska tillsammans med Polismyndigheten ansvara för att förebygga brott mot den civila luftfartens säkerhet. Förordning (2014:1274). Förvaltning av avgiftsutjämningssystemet 2 § Transportstyrelsen skall förvalta det avgiftsutjämningssystem som följer av 11 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Förordning (2008:1149). Underlag 3 § En innehavare av en flygplats som är säkerhetsgodkänd i enlighet med förordning (EG) 2320/2002 skall till Transportstyrelsen lämna det underlag som följer av 14 § lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och som behövs för beräkningen av avgiften och av de belopp som skall fördelas tillbaka till flygplatserna. Förordning (2008:1149). Kompletterande föreskrifter 4 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för avgiftsutjämningssystemet. Förordning (2008:1149). Kostnadseffektivitet 5 § Transportstyrelsen skall verka för att avgiftsutjämningssystemet drivs kostnadseffektivt. Transportstyrelsen får, om det bedöms vara lämpligt, lämna rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder till berörda parter. Transportstyrelsen skall efter samråd med den referensgrupp som anges i 12 § ta fram riktlinjer om vilka kostnader för luftfartsskydd som normalt kan bedömas vara skäliga. Förordning (2008:1149). Genomblickbarhet 6 § Avgiftsutjämningssystemet skall vara genomblickbart för berörda flygplatser och flygbolag. Närmare om fastställandet av avgiften för säkerhetskontroll 7 § Transportstyrelsen fastställer avgiften för säkerhetskontroll. Förordning (2008:1149). 8 § Avgiften för säkerhetskontroll skall beräknas och fastställas för ett år i taget. Den får dock justeras oftare om det finns synnerliga skäl. Ett beslut om avgiften skall meddelas och kungöras minst två månader innan det träder i kraft om inte synnerliga skäl talar för en kortare period. Sådana synnerliga skäl som åberopas i beslut med stöd av denna paragraf skall framgå av beslutet. 9 § När avgiften för säkerhetskontroll fastställs ska tidigare uppkommet underskott eller överskott i avgiftsutjämningssystemet om möjligt utjämnas. Från och med 2024 ska underskottet utjämnas genom att avgiften hålls på en så jämn nivå som möjligt under de år som återstår till utgången av 2033. Förordning (2023:865). Återföring av medel till flygplatserna 10 § Varje flygplats som omfattas av avgiftsutjämningssystemet skall, i enlighet med kostnadsunderlag som godkänts av Transportstyrelsen för säkerhetskontrollerna, ersättas regelbundet under året för de kontroller som utförts på de berörda flygplatserna. Slutlig reglering skall ske mot fastställda skäliga kostnader för de kontroller som har utförts på respektive flygplats. Transportstyrelsen skall före avräkning samråda med berörd flygplats och den referensgrupp som anges i 12 §. Förordning (2008:1149). Kostnader för förvaltningen av avgiftsutjämningssystemet 11 § Kostnaderna för förvaltningen av avgiftsutjämningssystemet bör täckas av avgiften för säkerhetskontroll och skall ingå i underlaget för avgiften för säkerhetskontroll. Dessa kostnader får dock inte ingå i underlaget till högre del än en procent av avgiften. Referensgrupp 12 § Vid handläggningen av frågor enligt denna förordning skall Transportstyrelsen biträdas av en rådgivande referensgrupp, som utses av Transportstyrelsen. Referensgruppen skall bestå av företrädare för flygbolag, flygplatser och andra som har ett berättigat intresse av dessa frågor. Deltagarna i referensgruppen har inte rätt till ersättning från Transportstyrelsen för sin medverkan. Förordning (2008:1149). 13 § Samråd med referensgruppen behöver inte äga rum i frågor som saknar principiellt intresse. 14 § Ett uteblivet samråd med referensgruppen medför inte att ett beslut som Transportstyrelsen fattar med stöd av lagen (2004:1100) om luftfartsskydd eller denna förordning blir ogiltigt. Förordning (2008:1149).