Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1062 · Visa register
Automatspelsförordning (2004:1062)
Departement: Finansdepartementet UR
Utfärdad: 2004-11-25
Ändring införd: t.o.m. 2018:1481
Ikraft: 2005-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas på sådant automatspel som avses i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. 1 a § Av 2 § första stycket 1 förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen framgår att Spelinspektionen är den myndighet som fullgör de uppgifter som spelmyndigheten har enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Förordning (2018:1481). Ansökan 2 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska vara skriftlig. Spelinspektionen får från sökanden begära in de uppgifter som behövs för att pröva en sådan ansökan. Förordning (2018:1481). 3 § Sökanden skall tillsammans med ansökan lämna handlingar som styrker 1. att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 2. sökandens ekonomiska förhållanden, och 3. sökandens vandel. En sökande som är en juridisk person skall tillsammans med ansökan även lämna registreringsbevis, sina stadgar eller bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 3 a § När det gäller sådana handlingar som avses i 3 §, eller om Spelinspektionen annars begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av handlingen till svenska. Förordning (2018:1481). 3 b § I ett ärende om tillstånd ska ett beslut meddelas av Spelinspektionen senast två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får handläggningstiden förlängas en gång med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2018:1481). Avgifter 4 § Spelinspektionen ska ta ut avgifter i enlighet med 5 § för att pröva ansökningar enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. För prövning av ansökan tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (2018:1481). 5 § Avgift enligt 4 § ska tas ut med följande belopp: Ansökan om tillstånd att anordna Avgift i kronor automatspel som innebär att det på en plats anordnas spel på 1–10 spelautomater 3 000 11–25 spelautomater 10 000 26 eller fler spelautomater 35 000 Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser 1. ändrad postadress, eller 2. minskning av antalet tillståndsgivna spelautomater. Förordning (2012:592). 6 § Spelinspektionen ska ta ut avgifter för den tillsyn som myndigheten utövar enligt 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2018:1481). Verkställighetsföreskrifter 7 § Spelinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av 4 § första meningen samt 5 och 6 §§. Förordning (2018:1481). Övergångsbestämmelser 2009:1218 Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet. 2012:592 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012. 2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.