Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1034 · Visa register
Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad: 2004-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:683
Ikraft: 2005-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1041
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter Allmänt 1 § Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att 1. pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister) samt ge rekommendation om hur tvisten bör lösas, 2. pröva tvister om skadestånd mellan å ena sidan fysiska personer och å andra sidan juridiska personer eller enskilda näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband med den fysiska personens näringsverksamhet, samt ge rekommendation om hur tvisten bör lösas, 3. yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol, 4. stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister genom bl.a. utbildning, rådgivning och information, 5. informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis. Vad som sägs i denna förordning om - konsumenter gäller även dödsbon, - konsumenttvister gäller även för sådana tvister som avses i första stycket 2. 2 § I förordningen avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Grupptalan 3 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva konsumenttvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare, om 1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidkaren med stöd av väsentligen likartade grunder, 2. tvisterna rör förhållanden som får prövas av nämnden, och 3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt. Tvister enligt första stycket tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om Konsumentombudsmannen för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter eller löntagare. Tvister som inte prövas av nämnden 4 § Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister som rör 1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt, 2. upplåtelse av fast egendom, 3. hälso- eller sjukvård, 4. advokatverksamhet, 5. någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som nämnden föreskriver. Utan hinder av vad som sägs i första stycket 1 och 2 prövar Allmänna reklamationsnämnden tvister som rör - sådan upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen (1997:219) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende, - upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare tid än nio månader i följd, - skadestånd enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), - ersättning för fastighetsmäklares uppdrag. 5 § Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte konsumenttvister 1. där anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än konsumenten eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon annan än Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter eller löntagare, 2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp som nämnden har föreskrivit, 3. där anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader efter det att näringsidkaren helt eller delvis avvisat konsumentens krav, 4. som är anhängiga i eller avgjorda av domstol, 5. som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig myndighet, 6. som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden, 7. som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om grupptalan. Utan hinder av första stycket 1-3 kan nämnden besluta att pröva en tvist, om tvisten är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2007:683). Samråd 6 § Allmänna reklamationsnämnden bör samråda med Konsumentverket i frågor som rör båda myndigheterna. Verksförordningens tillämpning 7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Allmänna reklamationsnämnden med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 21-25 och 32-34 §§. Förordning (2006:1517). Myndighetens ledning 8 § Allmänna reklamationsnämndens ordförande är chef för myndigheten. Rådet 9 § Till Allmänna reklamationsnämnden är ett råd knutet. Rådet har till uppgift att bistå ordföranden i viktigare frågor om verksamhetens omfattning och inriktning. I rådet skall det ingå företrädare för konsumenter, näringsidkare och kommuner. Nämndens ordförande är ordförande i rådet. Organisation m.m. Nämndens sammansättning m.m. 10 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt det antal avdelningsordförande, övriga ledamöter och ersättare för dessa som regeringen bestämmer. 11 § Ordföranden, vice ordföranden och avdelningsordförandena skall vara jurister med erfarenhet som domare. Den som är ledamot eller ersättare får inte vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 12 § Nämnden är vid prövning av konsumenttvister uppdelad på avdelningar. Vid prövning i plenum gäller 23 §. En avdelning leds vid ett sammanträde av nämndens ordförande eller vice ordförande eller någon av avdelningsordförandena. Övriga ledamöter på en avdelning företräder till lika antal konsument- och näringsidkarintressen. Nämndens kansli 13 § Hos Allmänna reklamationsnämnden finns ett kansli som bereder ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer. Personalföreträdare 14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Allmänna reklamationsnämnden. Handläggningen av konsumenttvister 15 § Om en tvist faller utanför nämndens kompetensområde enligt denna förordning skall nämnden avvisa ärendet. 16 § Nämnden får avvisa ett ärende, om 1. komplettering som nämnden har begärt av anmälaren inte kommer in inom förelagd tid, 2. utredningen i ärendet är bristfällig och tillräcklig utredning inte kan erhållas, 3. ärendet i övrigt med hänsyn till nämndens arbetsformer eller andra omständigheter inte lämpar sig för prövning av nämnden. Sammanträde 17 § Konsumenttvister och frågor om yttranden till domstol avgörs vid sammanträde med avdelning utom vid prövning enligt 20 och 23 §§. Parterna har inte rätt att närvara vid sammanträde. Beslutförhet 18 § En avdelning är beslutför när ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande. En avdelning är också beslutför med ordföranden och två andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra andra ledamöter skall delta. Av de ledamöter som företräder konsumentintressen och näringsidkarintressen skall lika många delta från vardera sidan. Nämnden i plenum är beslutför enligt vad som anges i 23 §. 19 § Om det vid en överläggning kommer fram skiljaktiga meningar tilllämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Avdelningen bestämmer dock själv i vilken turordning ledamöterna skall säga sin mening. 20 § Ett ärende får avgöras av nämndens ordförande eller vice ordförande om det är av enkel beskaffenhet eller om näringsidkaren inte har yttrat sig i ärendet. Ordföranden eller vice ordföranden får även besluta att avvisa eller avskriva ett ärende. Ett beslut enligt första eller andra stycket får också fattas av en annan tjänsteman i den omfattning som bestäms i arbetsordningen eller särskilda beslut. 21 § Nämnden kan vid avgörandet av ett ärende biträdas av en särskilt förordnad sakkunnig. Föredragning 22 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilt beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 20 § andra stycket inte behöver föredras. Plenum 23 § En tvist får föras till behandling i plenum om den är av principiell betydelse och det är angeläget med hänsyn till behovet av en enhetlig rättstillämpning. Nämndens ordförande beslutar om att föra en tvist till behandling i plenum. Plenum består av nämndens ordförande, vice ordförande, avdelningsordförandena samt de övriga ledamöterna på den avdelning dit tvisten hör. De övriga ledamöterna skall till lika antal företräda konsument- och näringsidkarintressen. Vid behandling i plenum leds sammanträdet av nämndens ordförande eller vice ordförande. Nämnden i plenum är beslutför när nämndens ordförande eller vice ordförande, minst två tredjedelar av avdelningsordförandena samt minst fyra övriga ledamöter är närvarande. Av de ledamöter som företräder konsumentintressen och näringsidkarintressen skall lika många delta från vardera sidan. Omprövning 24 § Nämndens avgörande av en tvist kan på begäran av den som är part omprövas, 1. om parten gör sannolikt att han eller hon har haft giltig ursäkt för att inte tidigare ha yttrat sig i ärendet, eller 2. om parten åberopar omständigheter eller bevis som inte tidigare har åberopats och som kan antas leda till en väsentligt annan utgång i ärendet och parten samtidigt gör sannolikt att han eller hon inte tidigare har kunnat åberopa dem, eller 3. om avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller misstag från nämndens sida och rättelse av beslutet inte kan komma i fråga. En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till nämnden inom två månader efter det att tvisten avgjordes. Vid prövning av en sådan begäran tillämpas 20 §. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också ärenden som har avvisats eller avskrivits. Protokoll 25 § Vid sammanträde med en avdelning och vid sammanträde i plenum skall protokoll föras. Handläggningen av andra ärenden 26 § Nämndens ordförande avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte behöver prövas av ordföranden, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller särskilda beslut. Andra stycket gäller inte föreskrifter. 27 § När nämndens ordförande inte är i tjänst, tjänstgör vice ordföranden i hans eller hennes ställe. Vice ordföranden inträder i övrigt i ordförandens ställe i den utsträckning som ordföranden bestämmer. 28 § När varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst, sköts myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som ordföranden bestämmer. 29 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av någon annan än myndighetens chef inte behöver föredras. 30 § Myndighetens chef får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras. Anställningar m.m. 31 § Nämndens ordförande anställs genom beslut av regeringen. Vice ordförande anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av ordföranden. Andra anställningar beslutas av nämnden. 32 § Avdelningsordförande förordnas av regeringen för en bestämd tid. Övriga ledamöter i nämnden och ersättare för dem utses av ordföranden för en bestämd tid på förslag av de myndigheter och organisationer som regeringen bestämmer. Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid. Överklagande 33 § Nämndens beslut i tvister som anmälts till nämnden eller nämndens yttrande till domstol får inte överklagas. Förordning (2006:1517). Övergångsbestämmelser 2006:1517 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet. 2007:683 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. 2. Anmälningar som kommit in till Allmänna reklamationsnämnden före den 1 september 2007 handläggs enligt äldre föreskrifter.