Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:84 · Visa register
Lag (2003:84) om brevröstning i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2003-03-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:1054
Ikraft: 2003-04-01
Tidsbegränsad: 2006-01-01
Vem får brevrösta? 1 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag. Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157) tillämpas om inte annat följer av denna lag. Hur brevröstning går till 2 § Den som vill brevrösta skall - för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett valkuvert, - i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för brevröst, - klistra igen ytterkuvertet, - försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning utomlands respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, - skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för brevröst, och - intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §. 3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet - skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran och att de inte känner till något som gör att innehållet i försäkran inte är riktigt, och - skriva sina adresser. 4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn. Hur brevrösten skall skickas 5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 och 3 §§ skall väljaren - lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst, - lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som väljaren själv skrivit personnummer och namn på, - klistra igen detta kuvert, - skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet, och - skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala valmyndigheten. När brevrösten får göras i ordning 6 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen. 7 § Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala valmyndigheten till handa senast dagen efter valdagen. 8 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten kommer från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart fortlöpande anteckna hur många omslagskuvert som kommer in till myndigheten och därefter skicka kuverten till valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden. Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten 9 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett protokoll. Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen (1997:157). 10 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll vid valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen (1997:157). Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 3-7 §§ vallagen skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna granskning skall nämnden göra följande. 1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet. 2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall valnämnden kontrollera att omslagskuvert - inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen, - har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart, och - inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än dagen efter valdagen. 3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut ytterkuvertet och kontrollera att väljarna - har rösträtt i kommunen, - inte har röstat i vallokalen under valdagen, - inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 § tredje stycket vallagen, och - inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst. 11 § Uppfylls kraven som ställs i 10 § skall valnämnden fortsätta att granska ytterkuvert och kontrollera att det är igenklistrat. Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin fortsatta granskning kontrollera att väljaren - på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, - skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och - intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §. Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på ytterkuvertet skriftligen intygat att - väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det, - väljaren själv har skrivit under en försäkran på ytterkuvertet, - ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, och - ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 6 §. 12 § Uppfylls kraven i 11 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och kontrollera att - det innehåller valkuvert, - väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val, - det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och - varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel. 13 § Vid granskningen enligt 10-12 §§ skall valnämnden - lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 10-12 §§ i valurnan för den valkrets och för det val som valsedeln gäller, - markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren röstat, - lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 10 § andra stycket 2 i ett särskilt omslag, - lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 10 § andra stycket 3 och i 11 och 12 §§ i sina omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag, - anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och - försegla det särskilda omslaget.