Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:752 · Visa register
Förordning (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-11-06
Ikraft: 2004-01-01
Syfte med statsbidraget 1 § Syftet med statsbidraget är att stödja pensionärsorganisationer som tillvaratar pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till pensionärsorganisationer med minst 30 000 medlemmar. För att få bidrag skall pensionärsorganisationen vara rikstäckande, vara öppen för alla pensionärer och vara partipolitiskt obunden. Medlemskap i pensionärsorganisationen skall vara frivilligt. 3 § Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas till pensionärsorganisationer som inte är rikstäckande eller har minst 30 000 medlemmar. 4 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till en organisation som för bidragsåret erhåller statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Fördelning av statsbidraget 5 § Statsbidrag enligt 2 § lämnas som ett grundbidrag med 50 000 kr om pensionärsorganisationen har 30 000-75 000 medlemmar och med 100 000 kr om den har fler än 75 000 medlemmar. Återstående tillgängliga medel, som inte lämnas som bidrag enligt 3 §, fördelas med lika stort belopp för varje medlem. Beslutande myndighet m.m. 6 § Beslut om bidrag meddelas av Socialstyrelsen som också betalar ut bidraget. Vid bedömning av om en pensionärsorganisation är berättigad till bidrag och vid beräkning av bidraget skall Socialstyrelsen utgå från antalet medlemmar i organisationen den 1 juli året före bidragsåret. 7 § Ansökan om bidrag skall göras skriftligen till Socialstyrelsen senast den 1 januari bidragsåret. 8 § Bidrag lämnas för ett kalenderår i taget. Bidraget betalas ut kvartalsvis i efterskott. Villkor m.m. 9 § Socialstyrelsen får begära in de uppgifter från sökanden som krävs för en bedömning av om sökanden skall medges bidrag. 10 § En pensionärsorganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att på begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. 11 § Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka eller att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats. 12 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Bemyndigande 13 § Socialstyrelsen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.