Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:502 · Visa register
Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2003-06-26
Ikraft: 2004-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1078
Upphävd: 2008-01-01
1 § Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten. Verksförordningens tillämpning 2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten: 6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter, 18 § om myndighetens organisation m.m., 21 § om avgörande av ärenden, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m. och 31 § om myndighetens beslut. Bestämmelserna i 21 och 31 §§ gäller endast i fråga om administrativa ärenden. I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll. Organisation m.m. 3 § Chef för Rättshjälpsmyndigheten är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt. 4 § Vid Rättshjälpsmyndigheten skall det finnas en chefsjurist. 5 § Rättshjälpsmyndighetens arbetsordning beslutas efter förslag från chefsjuristen. 6 § Ärenden enligt 1 § avgörs av chefsjuristen. Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av chefsjuristen, får denne överlämna ärendena att avgöras av någon annan tjänsteman. Andra stycket gäller inte föreskrifter. 7 § Anställningar beslutas av myndighetschefen. Överklagande 8 § Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får överklagas till Domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte överklagas.