Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:477 · Visa register
Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2003-06-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1551
Ikraft: 2003-09-01
Inledande bestämmelse 1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bedriva 1. utbildningar som leder fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete samt examen som skorstensfejare, 2. vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker, 3. sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt systematiskt säkerhetsarbete, och 4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer. Med studerande avses i denna förordning den som är antagen till och deltar i utbildning enligt förordningen. Förordning (2008:1020). 1 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om utbildningsplaner, kursplaner och betyg för utbildningar som bedrivs enligt denna förordning. Förordning (2008:1020). Antagning 2 § Den som vill antas till utbildning enligt denna förordning ska anmäla det inom den tid och i den ordning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om antagning till utbildningarna. Ett besked som tagits fram genom automatiserad behandling gäller som myndighetens beslut. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om de krav på behörighet som ställs upp för antagning till utbildningarna. Förordning (2008:1020). 3 § Om antalet platser inom en utbildning är färre än antalet behöriga sökande, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap göra ett urval. Vid urvalet ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet, resultat från högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100), annan utbildning och särskilda skäl användas. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov, intervjuer eller lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Förordning (2020:884). Studerandeinflytande 4 § De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningarnas uppläggning och genomförande. Förordning (2004:1009). Anstånd, studieuppehåll och byte av skola 4 a § Om det finns särskilda skäl får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medge att den som har antagits till en utbildning 1. får anstånd med att påbörja studierna, 2. får fortsätta studierna efter studieuppehåll, eller 3. får övergå till samma utbildning vid någon annan av myndighetens skolor. Förordning (2008:1020). Tillgodoräknande 4 b § En studerande ska för en del av en utbildning kunna få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning, om de kunskaper och färdigheter som den studerande åberopar är av sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen. En studerande ska även kunna få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Den sökande kan inför tillgodoräknande erbjudas validering enligt valideringsförordningen (2022:1549). Förordning (2022:1551). Disciplinär åtgärd 5 § En särskild nämnd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en studerande som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, eller 3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller uppdragstagare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för allvarliga trakasserier. Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 21 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1020). Avskiljande 6 § Den särskilda nämnd som anges i 5 § får avskilja en studerande från utbildningen, om den studerande 1. inte rättar sig efter en varning enligt 5 §, 2. lider av psykisk störning, 3. missbrukar alkohol eller narkotika, 4. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller 5. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning. Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att den studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen. 7 § Om den särskilda nämnden finner att det till följd av något sådant förhållande som avses i 6 § första stycket finns en påtaglig risk för att den studerande under utbildningen kan komma att skada sig själv, en annan person eller värdefull egendom får nämnden besluta att med omedelbar verkan avstänga den studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt avgjorts. Förordning (2006:92). 8 § När ett beslut om avskiljande eller avstängning har fattats, skall underrättelse om detta genast lämnas till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2006:92). 9 § Ett beslut om avskiljande skall, på skriftlig begäran av den som beslutet avser, omprövas av den särskilda nämnden sedan två år förflutit från det att beslutet meddelades. När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande utan särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig den tidigare fullgjorda utbildningen. Överklagande 10 § Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till en utbildning enligt denna förordning får överklagas till Statens överklagandenämnd. Detsamma gäller för beslut i ärenden enligt 4 a-7 och 9 §§. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Andra beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som rör studerande vid utbildning enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:1020).