Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:247 · Visa register
Förordning (2003:247) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
Departement: Justitiedepartementet D
Utfärdad: 2003-05-22
Ikraft: 2003-07-01
Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003. 2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen. Personuppgiftsansvar 3 § Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning. Ändamål 4 § Personuppgifter får behandlas för framställning av statistik. De personuppgifter som får behandlas 5 § Behandlingen får omfatta följande personuppgifter om personer som under 2003 innehar förtroendeuppdrag i kommuner och landsting. 1. Namn 2. Personnummer 3. Kön 4. Födelsedatum 5. Partibeteckning 6. Typ av förtroendeuppdrag och organ 7. Ersättning för uppdraget 8. Kommun eller landsting 9. Utländsk bakgrund 10. Sysselsättning 11. Utbildning 12. Inkomst 13. Nationalitet. Gallring av uppgifter 6 § Uppgifter om namn, personnummer och födelsedatum, utom födelseår, skall förstöras senast den 1 april 2004. Direktåtkomst 7 § Direktåtkomst får inte medges till personuppgifter. Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling 8 § Personuppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Rättelse och skadestånd 9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Överklagande 10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 9 § och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.