Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:144 · Visa register
Förordning (2003:144) om Institutet för internationell ekonomi
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-04-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1781
Ikraft: 2003-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:857
Upphävd: 2011-08-01
Inledande bestämmelse 1 § Vid Stockholms universitet finns Institutet för internationell ekonomi. Förordning (2010:1781). Uppgifter 2 § Vid institutet skall det bedrivas forskning i nationalekonomi. Vidare skall institutets forskare medverka i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Förordning (2007:437). Organisation 3 § Institutet leds av en styrelse, som ska bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter. Rektorn vid Stockholms universitet ska vara ordförande. Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig. Av övriga ledamöter ska fem vara anställda vid universitetet, nämligen förvaltningschefen, institutets föreståndare och biträdande föreståndare samt två professorer, som ska utses av universitetet. Därutöver ska två ledamöter representera och utses av en stiftelse, som bildats för att stödja institutets verksamhet. Styrelsen får utse ytterligare högst tre ledamöter. Samtliga ledamöter utom rektorn och förvaltningschefen ska utses för en tid av högst tre år i sänder. Förordning (2010:1781). 4 § Under styrelsen leds institutet av en föreståndare och en biträdande föreståndare. De skall utses av styrelsen för Stockholms universitet efter förslag från styrelsen för Institutet för internationell ekonomi. Föreståndaren och den biträdande föreståndaren skall utses bland de forskare som är verksamma vid institutet för en tid av högst tre år i sänder. Styrelsens uppgifter 5 § Styrelsen skall särskilt besluta i frågor om inriktningen av institutets verksamhet och i frågor som rör budget och bokslut.