Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1096 · Visa register
Förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1365
Ikraft: 2004-01-01
Tidsbegränsad: 2008-01-01
1 § Valideringsdelegationen har till uppgift att under åren 2004-2007 i fråga om validering av vuxnas kunskaper och kompetens - främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet, - bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer, - stärka och främja ett regionalt samarbete, - informera, samt - utforma förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering. 2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten: 18 § om myndighetens organisation, 24 § om föredragning, 26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden, 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut, och 35 § om överklagande. Förordning (2006:1365). Organisation 3 § Myndigheten leds av en delegation som skall bestå av högst elva personer. En av ledamöterna skall vara ordförande. 4 § Vid myndigheten skall det finnas en direktör. I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation. Samverkan 5 § Myndigheten skall samverka med arbetslivet och utbildningsväsendet. Myndigheten får vid behov inrätta referensgrupper där företrädare för myndigheter, kommuner, landsting, organisationer eller företag ingår. Delegationens ansvar och uppgifter 6 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). 7 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Delegationen får överlåta till direktören att besluta i sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen. Direktörens ansvar och uppgifter 8 § Direktören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som delegationen beslutar om. 9 § Direktören skall biträda delegationen och föreslå de åtgärder som direktören finner motiverade. Förordnanden och anställningar 10 § Ordförande och övriga ledamöter i delegationen skall utses av regeringen för en bestämd tid. 11 § Direktören skall anställas genom beslut av regeringen. Övrig personal anställs av myndigheten. Överklagande 12 § Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1365). Övriga beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2006:1365 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.