Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:104 · Visa register
Tillkännagivande (2003:104) om den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 2003-03-20
Ikraft: 2003-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:603
Upphävd: 2003-10-21
Regeringen tillkännager att med den EG-förordning som kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999).