Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:493 · Visa register
Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2003-06-12
Ikraft: 2004-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Bevisupptagning i en annan medlemsstat 2 § Svenska domstolar får begära att en domstol i en annan medlemsstat skall ta upp bevisning. 3 § Parter och ombud får närvara när bevisupptagning äger rum vid en domstol i en annan medlemsstat. 4 § Svenska domstolar får ta upp bevisning direkt i en annan medlemsstat, om en begäran om det har godtagits av det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den staten. De får dessutom utan särskild begäran ta upp bevisning direkt i en annan medlemsstat, om det sker på grund av ett särskilt avtal. Bevisupptagning i Sverige 5 § Bevisupptagning på begäran av en domstol i en annan medlemsstat skall verkställas av en tingsrätt. Vid handläggningen tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser om bevisupptagning utom huvudförhandling, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1206/2001. 6 § Om framställningen gäller en åtgärd som avser en fysisk person, är den tingsrätt behörig inom vars område personen har sitt hemvist eller under någon tid uppehåller sig. Om personen i fråga samtycker till att en annan tingsrätt verkställer framställningen, är den domstolen också behörig. Om framställningen gäller syn på en fastighet eller ett annat föremål som inte lämpligen kan flyttas, är den tingsrätt behörig inom vars område fastigheten eller föremålet finns. Andra åtgärder skall verkställas av den tingsrätt som tar emot framställningen.