Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:248 · Visa register
Förordning (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2003-05-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:466
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till lönekostnader för arbetsledare inom verksamheten kulturarvs-it. Bidrag får endast lämnas till en lokal eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn. Vid fördelningen av bidrag ska målsättningen vara att stöd ska ges till en institution i varje län. Bestämmelserna i denna förordning gäller dock inte den verksamhet benämnd kulturarvs-it som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Förordning (2017:466). 2 § Med kulturarvs-it avses verksamhet som har till syfte att 1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och 2. erbjuda arbete till personer som omfattas av insatserna lönebidrag för anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, om arbetstagaren a) är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, b) på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid, eller c) har mer än en svårare funktionsnedsättning. Förordning (2017:466). Villkor för bidrag 3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får lämnas för arbetsledare som ansvarar för minst fem anställda som uppfyller kriterierna i 2 § 2. Dessa anställda ska ha till uppgift att 1. digitalisera och bearbeta museisamlingar eller arkivmaterial, 2. söka i databaser, eller 3. utföra annan informationstjänst. Förordning (2012:614). Bidragets storlek 4 § Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar lönekostnaden för en heltidsanställd arbetsledare per institution. Beslutande myndighet 5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Riksantikvarieämbetet. Utbetalning och redovisning 6 § Bidrag beviljas för ett år i sänder. Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget beviljats på grund av felaktiga uppgifter. 7 § Den institution som har fått bidrag enligt denna förordning skall till Riksantikvarieämbetet lämna en redovisning av hur medlen har använts. 8 § Riksantikvarieämbetet får besluta att kräva tillbaka bidrag om 1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter, 2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller 3. redovisning som avses i 7 § inte har lämnats. Bemyndigande 9 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Överklagande 10 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2003:248 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Stöd får dock lämnas redan för tid från och med den 1 januari 2003.