Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:208 · Visa register
Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2003-05-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:520
Ikraft: 2003-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574). 2 § Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363. Förordning (2020:520). 3 § Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 4 § Har upphävts genom förordning (2009:235).