Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:787 · Visa register
Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2002-10-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1327
Ikraft: 2003-01-01
1 § Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. Förordning (2010:1789). Organisation 2 § Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga ledamöterna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrottsförbundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var: – Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniversitetet, – Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad, – Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet, – Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings universitet, – Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna. Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande. Förordning (2017:1327). 3 § Styrelsen skall utse en föreståndare för centrumet för en tid av högst tre år. 4 § Till styrelsen finns det knutet ett vetenskapligt råd som skall bestå av nio ledamöter. Ledamöterna i det vetenskapliga rådet skall utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet. 5 § Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd. Styrelsens uppgifter 6 § Styrelsen ska 1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer, 2. besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet, och 3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan. Förordning (2007:1473). Ärendenas handläggning 7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.