Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:664 · Visa register
Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2002-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:112
Ikraft: 2002-08-01 överg.best.
Stödets syfte 1 § Statligt stöd enligt denna förordning får ges för att ersätta en kommuns borgensåtaganden för sådana enskilda bostadsrättsföreningar inom kommunen som har fått ett statligt reglerat bostadslån eller bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (2018:112). Stödets omfattning och inriktning 2 § Stöd ges i mån av tillgång på medel. Förordning (2005:868). 3 § Stöd får ges som statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för lån till bostadsrättsföreningar. Förordning (2018:112). 4 § Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt. Förordning (2011:238). Förfarandet i stödärenden 5 § Ansökan om stöd görs hos Boverket. Förordning (2012:547). 6 § Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden har reglerats i ett avtal mellan parterna. Avtalet sluts för statens del av Boverket. Avtalet ska, om ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, underställas regeringen för godkännande. Förordning (2018:112). 7 § Boverket beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor. Förordning (2012:547). 8 § har upphävts genom förordning (2018:112). Kreditgarantier 9 § Har upphävts genom förordning (2011:239). 10 § En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening enligt 3 § får ges endast om 1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det pantvärde som har fastställts i bostadslåne- eller bidragsärendet, och 2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99 procent av det pantvärde som anges i 1. För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. med undantag för 4 §. För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse före utgången av år 1992, om fastställande av pantvärde. Förordning (2018:112). 11 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om kreditgarantier som avses i denna förordning. De närmare villkoren för kreditgarantier bestäms i avtal mellan Boverket och berört kreditinstitut. Förordning (2012:547). Uppföljning av beviljat stöd 12 § Boverket ska bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens intressen när dessa inte följs. Förordning (2012:547). Överklagande 13 § Beslut med stöd av denna förordning får inte överklagas. 14 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:238). 15 § har upphävs genom förordning (2018:112). Övergångsbestämmelser 2002:664 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet skall upphöra att gälla. 2. Ärenden som har kommit in till Bostadsdelegationen eller som regeringen har överlämnat till Bostadsdelegationen handläggs enligt äldre föreskrifter, om sökanden begär det. Vad som i den upphävda förordningen sägs om Bostadsdelegationen skall då i stället gälla Statens bostadsnämnd. 2018:112 1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.