Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:569 · Visa register
Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet
Departement: Landsbygdsdepartementet
Utfärdad: 2002-06-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1202
Övrigt: Rättelseblad 2002:569 har iakttagits.
Ikraft: 2002-07-01
Tidsbegränsad: 2012-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utförsel av fisk som är fångad i Östersjöområdet och avsedd som livsmedel och produkter av sådan fisk avsedda som livsmedel. 2 § Med Östersjöområdet avses i denna förordning 1. vatten i ICES-område III d såsom detta beskrivs i bilaga 3 till rådets förordning (EEG) nr 3880/91 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst av medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del och 2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack. Utförsel till land som är medlem i Europeiska unionen 3 § Fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i avsnitt 5.2 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel2, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 563/20023. Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om vad som skall krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter skall anses vara tillåten enligt första stycket. Export till tredje land 4 § Fisk och fiskprodukter som inte uppfyller kraven i avsnitt 5.2 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 får föras ut till ett land utanför Europeiska unionen endast om landet uttryckligen medgett att sådan fisk och sådana fiskprodukter får föras in i landet. Vilka länder som har lämnat ett medgivande enligt första stycket förtecknas i föreskrifter som meddelas av Livsmedelsverket. Anmälningsskyldighet 4 a § Livsmedelsverket skall anmäla överträdelser av bestämmelser i förordningen till Tullverket, om det finns misstanke om brott. Förordning (2005:1045). Straff 5 § Om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Övriga bestämmelser 6 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.