Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:120 · Visa register
Förordning (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 2002-03-21
Ikraft: 2002-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:191
Upphävd: 2010-06-01
Förordningens tillämpningsområde 1 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av ersättning till jordbrukare för upprättande av växtodlingsplaner. Stöd får lämnas endast under förutsättning att Europeiska gemenskapernas kommission godkänner stödordningen. Villkoren för stöd och stödbelopp 2 § Stöd får lämnas årligen under perioden 2002-2004 under förutsättning att stödmottagaren för vart och ett av dessa år åtar sig att för åkermark på sitt jordbruksföretag upprätta en växtodlingsplan som uppfyller de krav som Statens jordbruksverk föreskriver. 3 § Stöd får lämnas med högst 100 kr per hektar åkermark som omfattas av en växtodlingsplan. Beräknade stödbelopp som är lägre än 200 kr skall inte betalas ut. Förfarandet i stödärenden 4 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. 5 § Ansökan om stöd skall ges in inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. 6 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket. Tillsyn m.m. 7 § Den centrala tillsynen av efterlevnaden av denna förordning utövas av Jordbruksverket. Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen. 8 § Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren godtar att Jordbruksverket och länsstyrelsen 1. har rätt att få tillträde till områden som stödet avser, 2. får göra de undersökningar som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas, och 3. har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Stödmottagaren skall även tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen skall kunna bedrivas. 9 § Om det vid kontroll konstateras en avvikelse från stödvillkoren skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet. Om det vid kontroll konstateras en avvikelse från stödvillkoren eller att arealen är mindre än vad stödmottagaren sökt stöd för och felet bedöms som allvarligt får beslutet om stöd hävas. Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden. Jordbruksverket får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. 10 § Stöd som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Jordbruksverket har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut. Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned om det kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet. 11 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att 1. en omständighet som utgör force majeure inträffar, 2. en fastighetsreglering genomförs, 3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll, eller 4. andra liknande omständigheter inträffar. Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana omständigheter som avses i första stycket, får Jordbruksverket besluta att stödvillkoren skall anpassas till de uppkomna förhållandena eller att åtagandet skall upphöra. Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring efter det att en betydande del av åtagandet har fullgjorts och det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet, får Jordbruksverket besluta att lämnat stöd inte skall återbetalas. Ränta 12 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka. Jordbruksverket får föreskriva 1. hur räntan skall beräknas, 2. hur räntan skall betalas, och 3. att små räntebelopp inte skall tas ut. Jordbruksverket får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl. Ytterligare föreskrifter 13 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd och tillsyn enligt denna förordning. Överklagande 14 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2010:191 Regeringen föreskriver att förordningen (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2010. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som lämnats före utgången av maj 2010.