Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:954 · Visa register
Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2002-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1026
Ikraft: 2003-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas återanpassning till samhället. Förutsättningar för statsbidrag 2 § Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en ideell organisation som 1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser, 2. är en riksorganisation, 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, 4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. 3 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen bedriver. Beslutande myndighet 4 § Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:1026). Redovisning 5 § En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026). Utbetalning och återbetalning 6 § Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns. Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om 1. det har beviljats på felaktiga grunder, 2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5 §. Förordning (2005:1026). Överklagande 7 § Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026). Bemyndigande 8 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026).