Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:935 · Visa register
Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2001-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:9
Ikraft: 2002-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:137
Upphävd: 2011-04-01
Statsbidrag 1 § För att främja och bredda rekryteringen av studenter till universitet och högskolor får bidrag lämnas enligt denna förordning under åren 2002-2004. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 2 § Bidrag får lämnas till universitet och högskolor samt andra utbildningsanordnare för projekt och andra insatser som har till syfte att främja och bredda rekryteringen av studenter till universitet och högskolor. Ansökan 3 § Bidrag lämnas efter ansökan. Sökanden skall i sin ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat som sökanden vill uppnå. Ansökan lämnas in till Rekryteringsdelegationen inom den tid och på det sätt som delegationen bestämmer. Rekryteringsdelegationen Uppgifter 4 § Rekryteringsdelegationen prövar ansökningar om bidrag. 5 § En sökande som har fått bidrag skall redovisa hur bidraget har använts. Delegationen skall följa upp projekt och insatser som har gjorts med stöd av bidraget. Sammansättning 6 § Delegationen skall bestå av fem personer. En av ledamöterna är ordförande. Kansli 7 § Personal i Utbildningsdepartementet är föredragande och sköter kansligöromål åt delegationen. Verksförordningens tillämpning 8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen: 17 och 18 §§ om myndighetens organisation, 24 § om föredragning, 26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden, 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, och 31 § om myndighetens beslut. 9 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:9). Samråd 9 a § Delegationen skall vid behov samråda med Delegationen för regional samverkan om högre utbildning. Förordning (2002:9). Ärendenas avgörande 10 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordnanden 11 § Ledamöterna i delegationen skall utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen skall utse ordförande i delegationen. Återkrav 12 § Delegationen får helt eller delvis kräva tillbaka bidrag, om en sökande inte har genomfört de projekt eller insatser som bidrag har lämnats för. Överklagande 13 § Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.