Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:911 · Visa register
Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2001-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:429
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde. Förordning (2004:95). 2 § Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. Avgift för prövning av ansökan och anmälan 3 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt - lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., - inkassolagen (1974:182), - trafikskadelagen (1975:1410), - sparbankslagen (1987:619), - lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, - lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, - lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, - lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, - den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker, - lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, - lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, - lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, - bokföringslagen (1999:1078), - lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, - lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, - lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, - lagen (2004:46) om värdepappersfonder, - lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, - den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, - lagen (2004:575) om europabolag, - aktiebolagslagen (2005:551), - lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, - lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, - lagen (2010:751) om betaltjänster, - försäkringsrörelselagen (2010:2043), - lagen (2011:755) om elektroniska pengar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, - lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, - lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II), - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet, - lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder, - lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, - lagen (2019:284) om röstningsrådgivare, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning), - lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, - lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU, och - lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. Förordning (2023:859). 3 § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt - lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., - inkassolagen (1974:182), - trafikskadelagen (1975:1410), - sparbankslagen (1987:619), - lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, - lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, - lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, - lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, - den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker, - lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, - lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, - lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, - bokföringslagen (1999:1078), - lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, - lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, - lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, - lagen (2004:46) om värdepappersfonder, - lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, - den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, - lagen (2004:575) om europabolag, - aktiebolagslagen (2005:551), - lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, - lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, - lagen (2010:751) om betaltjänster, - försäkringsrörelselagen (2010:2043), - lagen (2011:755) om elektroniska pengar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, - lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, - lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II), - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet, - lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder, - lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, - lagen (2019:284) om röstningsrådgivare, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning), - lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, - lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet, - kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU, - lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010, och - lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar. Förordning (2024:429). 4 § Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp: Avgiftsklasser Avgift kronor A 700 B 1 400 C 2 450 D 4 200 E 7 000 F 10 500 G 16 800 H 23 800 I 30 800 J 37 800 K 49 000 L 70 000 M 98 000 N 126 000 O 161 000 P 217 000 Q 378 000 R 490 000 S 644 000 T 910 000 U 1 400 000 V 1 960 000 X 2 520 000 Y 3 080 000 Z 3 640 000 Å 4 200 000 Ä 4 900 000 Ö 5 600 000 AA 6 300 000 AB 7 000 000 AC 7 700 000 AD 8 400 000 AE 9 800 000 AF 11 200 000 AG 12 600 000 Förordning (2023:370). 4 a § I samband med prövning av en ansökan eller anmälan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas. Förordning (2016:1178). 5 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I. Avgift tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1, 3-5 och 7-9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G. Förordning (2022:897). 5 a § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i - bank, - betalningsinstitut, - börs, - clearingorganisation, - finansiellt institut, - fondbolag, - företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, - företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, - företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, - företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, - försäkringsföretag, - försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, - förvaltare av alternativa investeringsfonder, - institut för elektroniska pengar, - juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, - kreditmarknadsföretag, - leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, - pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., - registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, - tjänstepensionsföretag, eller - värdepappersbolag. I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket. I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare. I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare. Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket. För avgiftens storlek enligt första-sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller Förordning (2022:1665). 5 a § /Träder i kraft I:2024-07-01/ Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i - bank, - betalningsinstitut, - börs, - centrala motparter, - clearingbolag, - finansiellt institut, - fondbolag, - företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, - företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, - företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, - företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, - försäkringsföretag, - försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, - förvaltare av alternativa investeringsfonder, - institut för elektroniska pengar, - juridisk person som har tillstånd att vara kreditförvaltare enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, - juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, - kreditmarknadsföretag, - leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, - pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., - registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, - tjänstepensionsföretag, - utgivare av sådana tillgångsanknutna kryptotillgångar som avses i avdelning III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114, eller - värdepappersbolag. I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket. I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare. I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare. Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket. För avgiftens storlek enligt första-sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G, med följande undantag. I fråga om finansiella institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet gäller i stället avgiftsklass E. I fråga om juridiska personer som har tillstånd att vara kreditförvaltare gäller i stället avgiftsklass F. Förordning (2024:429). 5 b § Avgift tas ut för intyg om verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2014:453). 5 c § Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I. Förordning (2020:483). 5 d § Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av verksamheten enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 26 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D. Förordning (2021:527). 5 e § Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 13 §, 17 kap. 30 § andra stycket och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande: 1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K. 2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp. Avgiftsklass M. 3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod. Avgiftsklass P. 4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K. 5. Godkännande av metod för beräkning av gruppsolvens för anknutna kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H. 6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H. 7. Undantag för ett försäkringsföretag från att lämna upplysningar varje kvartal. Avgiftsklass G. Förordning (2016:1178). 5 f § Avgift tas ut vid anmälan om förvärv där motprestation för förvärvet är minst 10 miljoner kronor och motsvarar lägst 10 procent och högst 25 procent av kapitalbasen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndigande i 16 kap. 1 § 16 lagen (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Förordning (2021:527). 5 g § Avgift tas ut för ett intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 12 § 3 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass B. Förordning (2022:897). 5 h § Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 41 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande: 1. Godkännande av poster i kapitalbasen i ett sådant företag som framgår av 16 kap. 2 § 3 b och c lagen om tjänstepensionsföretag och som är ett mellanliggande holdingföretag. Avgiftsklass G. 2. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H. Förordning (2021:527). Betalning av avgift för ansökan och anmälan 6 § Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 dagar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske. Förordning (2015:704). 7 § Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser. Avgift för kungörelsekostnad 8 § Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om 1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen, 3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, 4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 5. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och 6. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 11 kap. 27 § lagen om tjänstepensionsföretag. Förordning (2019:816). Gemensamma bestämmelser 9 § Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det. 10 § Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften. Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2003:1032). 11 § Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 12 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 13 § Har upphävts genom förordning (2023:911). Övergångsbestämmelser 2001:911 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2002:1156 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2003:1032 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut. 2003:1065 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2004:95 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2004:345 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2004:1235 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2005:9 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2005:545 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2005:1131 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2006:161 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2006:918 1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2006:1528 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2007:738 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2008:1299 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2010:752 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser. 2010:1438 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser. 2011:261 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2011:756 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser. 2011:888 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser. 2011:960 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2011:1178 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2012:384 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2012:737 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2013:595 1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2013:1109 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2014:453 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2014:994 1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2014:1392 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2015:309 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2015:703 1. Denna förordning träder i kraft den 8 december 2015. 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2015. 2015:704 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 2. De äldre bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 2016:74 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016. 2016:736 1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2016. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2016:1178 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2016:1328 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017. 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 2017:715 1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2017:1192 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2018:1101 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 5 d § och i övrigt den 21 juli 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2018:1233 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2018:1823 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. I fråga om ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Förordning (2018:2050). 2019:466 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2019:467 1. Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 3. För prospekt som har godkänts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser till utgången av den 21 juli 2020 i fråga om ärendeslagen enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument som avser a) godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §), och b) begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (2 kap. 35 §). 4. I fråga om ansökningar enligt EU:s prospektförordning eller lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet får avgift tas ut enligt denna förordning även före ikraftträdandet. 2019:816 1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2020:483 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2020:1048 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2021:113 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2021:527 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021. 2. För ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock för övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2021:1212 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2022:897 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2022:1665 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2023:370 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. 2024:429 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024. 2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Avgifter enligt denna förordning ska dock betalas för ansökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Bilaga För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas: Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b § ) G Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d § ) D Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § andra stycket (31 d § första stycket) E Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de bestämmelser som gäller enligt 9 a § första och andra styckena (31 d § andra stycket) E /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Inkassolagen (1974:182) Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet (2 § ) H Trafikskadelagen (1975:1410) /Träder i kraft I:2024-07-01/ Inkassolagen (1974:182) Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet (2 § ) H Anmälan om ändring av sakkunnig och omdömesgill person (3 § ) G Medgivande till överlåtelse eller upplåtelse av gäldenärsregister (10 a § ) E Trafikskadelagen (1975:1410) Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G Sparbankslagen (1987:619) Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (3 kap. 3 § och 4 kap. 2 §) D Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §) G Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Godkännande och registrering av tillägg till erbjudandehandling enligt artikel 23.1 och 23.2 i EU:s prospektförordning (2 a kap. 11 §) E Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) O Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) H Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §) F Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1) D Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3) D Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) D Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b) G Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen (1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden (4 kap. 2 § 10) D Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5) D Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5) D Den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §) J Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§) D Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §) G Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Ansökan av fysisk person som avser att bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5- 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (2 § ) K Ansökan av fysisk person som avser att bedriva annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) L Ansökan av juridisk person som avser att bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5- 12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 § ) M Ansökan av juridisk person som avser att bedriva annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) P Ansökan av fysisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till valutaväxling (2 a § ) K Ansökan av fysisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 a § ) J Ansökan av fysisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 a § ) L Ansökan av juridisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till valutaväxling (2 a § ) M Ansökan av juridisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5-12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 a § ) L Ansökan av juridisk person som avser att ändra sin verksamhetsinriktning till annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 a § ) P Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket) E Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) G Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) U Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) L Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) D Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) G Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) D Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) N–P Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) G–N Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) G–N Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) K Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) Q–S Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) G–N Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) N–AD Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) M–U Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) H–T Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §) M–S Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) G Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) D Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) D Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) L Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 9 §) M Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G Bokföringslagen (1999:1078) Anmälan om plats för förvaring av maskinläsbara medier utomlands (7 kap. 3 a §) C Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) D Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden Godkännande av avvecklingssystem (3 §) L Likställande av avvecklingssystem (9 a §) L Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) Q Medgivande att vissa tillgångar får ingå i säkerhetsmassan (3 kap. 2 §) G Lagen (2004:46) om värdepappersfonder Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § ) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam ansökan) R Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder O Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 § första stycket 1) O Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (1 kap. 4 § första stycket 2) G Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) G Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) G Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) D Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) D Anmälan från fondbolag om ändrad gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 d §) D Anmälan från fondbolag om upphörande av gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 e §) D Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) G Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 § ) K Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 § ) H Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) G Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) D Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§) D Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) G Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) H Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) H Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) H Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 § tredje stycket) D Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § fjärde stycket) E Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) D Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje stycket) D Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) E Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag (11 kap. 1 §) I /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse /Träder i kraft I:2024-07-01/ Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G Tillstånd att använda ordet bank i sitt företagsnamn (1 kap. 9 §) D Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) U Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) G Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) U Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) D Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) G Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§) Q-V Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§) O-R Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§) M Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 3 §) M–S Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 11 §) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) G Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) H Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) D Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) G Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) G Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§) M Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn (10 kap. 36 §) D /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 § ) G Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 § ) I Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 § ) D Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 § ) D Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b § ) G Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 § ) G Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§ ) N Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn (10 kap. 36 § ) D Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §) G Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) G Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) I Den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om direkt eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje stycket) E Registrering av företag som driver inlåningsverksamhet (7 §) K Lagen (2004:575) om europabolag Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (9 a §) J Aktiebolagslagen (2005:551) Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) D Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) C /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av kontanter (2 kap. 3 §) G Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden /Träder i kraft I:2024-07-01/ Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Godkännande och registrering enligt 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande (2 kap. 3 § ) H Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1-7) R Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter - utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1-7) O Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9) Q–Y Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9) M Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1-7) L Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) M Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) L Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) F Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §) G Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige, utom i fråga om att driva en MTF- eller OTF-plattform (4 kap. 4 §) Q Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva en MTF- eller OTF-plattform från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q-Y Tillstånd för utländsk filial till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter - utvidgat tillstånd (4 kap. 4 §) M Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 §) första stycket) J Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 § första stycket) G Underrättelse från svenskt kreditinstitut om filialetablering genom anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES (5 kap. 1 § andra stycket) G Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) D Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D Underrättelse från svenskt kreditinstitut om anknutet ombud etablerat i Sverige vid gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 6 §) G Underrättelse från värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut om åtgärder i ett annat land inom EES för att underlätta för deltagare att på distans få tillträde till företagets handelsplattform (5 kap. 7 §) G Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) G Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) G Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) H Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §) G Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som systematisk internhandlare (8 kap. 32 §) G Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) Q-V Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) O-R Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (8 a kap. 2 och 3 §§) M Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 3 §) M–S Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §) G Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, CTP-leverantör eller ARM-leverantör (10 kap. 1 § första stycket) Q–V Ansökan om kontroll av att den som driver en handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla datarapporteringstjänster som APA-leverantör, ARM-leverantör eller CTP-leverantör (10 kap. 1 § tredje stycket) N Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 §) M Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) R-AE Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) M Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) F Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket) G Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) R-AE Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) M Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) G Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) N Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) M Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket) J Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) H Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §) G Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) R-AG Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) F Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) R-AG Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) H Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) J Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) I Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden) I /Träder i kraft I:2024-07-01/ Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 § ) G Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag eller en börs (24 kap.1 § ) I Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister när det gäller C6-energiderivatkontrakt (punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden) I Lagen (2010:751) om betaltjänster Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §) H Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) P Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) M Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) Q Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §) H Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) I Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket) F Juridisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) I Juridisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) J Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) K Fysisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) G Fysisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap 17 §) H Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) I Betalningsinstituts underrättelse om 1-10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) I Betalningsinstituts underrättelse om 11-49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) J Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) K Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) G Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §) G Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §) G Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Försäkringsrörelselagen (2010:2043) /Träder i kraft I:2024-07-01/ Försäkringsrörelselagen (2010:2043) Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek (1 kap. 19 och 19 b §§) G Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet (1 kap. 20 §) G Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §) G Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) M Tillstånd för tjänstepensionsföretag (omvandling) att driva försäkringsrörelse (2 kap. 4 a §) T Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §) H Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd att driva försäkringsrörelse (2 kap. 8, 15 och 17 §§) U Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) M Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §) G Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §) S Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §) J Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §) D Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) J Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §) D Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket) G Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 6 §) H Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) C Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §) G Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §) N–P Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §) G–N Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §) G–N Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §) M Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §) P Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §) Q–T Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod (8 kap. 8 §) G–N /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §) N–AD Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket) M–U Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket) H–T /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 § ) N-AD Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket) M-X Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket) H-T Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §) M–S Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket) G Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket) D Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket första strecksatsen) E Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 § ) G Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § eller 13 kap. 33 §) N Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterföretag (11 kap. 37 § eller 12 kap. 86 §) M Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §) G Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) G Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) G Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§) M Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) I Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §) C Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (19 kap. 11 §) H Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §) I Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade solvenskapitalkravet (19 kap. 17 §) K Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp (19 kap. 23 §) N–AD Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från tredjeland (19 kap. 30 §) L Beslut om att ett annat företag ska ansvara för rapportering (19 kap. 33 § andra stycket) H Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag - tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §) M Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §) P Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §) K Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (19 kap. 39 eller 40 §) H Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning på gruppnivå (19 kap. 42 §) K Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (19 kap. 43 §) G Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens- och verksamhetsrapport (19 kap. 55 §) G Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §) L Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §) L Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §) M Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §) U Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för specialföretag (20 kap. 4 §) H Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043]) G Lagen (2011:755) om elektroniska pengar Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §) Q Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) P Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §) I Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §) F Anmälan av 1-10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) I Anmälan av 11-49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) J Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) K Underrättelse om 1-10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) I Underrättelse om 11-49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) J Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §) K Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §) G Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 22 §) G Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) G Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §) O Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) L Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) D Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) G Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) J Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) C Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) F Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) H Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel 17.5) B Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel 17.5) D Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler (artikel 17.5) F Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer (artikel 17.6) J Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för marknadsgarant (artikel 17.9) E Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) E /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 a) J Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 4.2 b) J Underrättelse om undantag från rapporteringsskyldighet till transaktionsregistret (artikel 9.1 fjärde stycket) F Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.6, 11.8 och 11.10) J Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel 11.7 och 11.9) J Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) S–AD Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart (artikel 15) M–AD /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) G Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) I Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) N /Träder i kraft I:2024-07-01/ Anmälan om förändring av ledning i en central motpart (artikel 31.1) G Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel 31.2) M Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) N Ansökan om godkännande av modeller och parametrar (artikel 41) M-Å Ansökan om validering av en betydande ändring av modeller eller parametrar (artikel 49.1a) J-X Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser (artikel 54) N Ansökan om undantag från clearingkravet för OTC-derivat (artikel 89.2) H /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder /Träder i kraft I:2024-07-01/ Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 § ) I Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 § ), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 § ) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) R Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap. 1 §) H Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder O Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (3 kap. 2 § andra stycket 1) G Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) G Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra stycket 3) H Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd (3 kap. 2 § andra stycket 4) G Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 2 a §) G Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) I Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än ändring av ägar- eller ledningskretsen (3 kap. 10 §) H Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1-3 §§ (4 kap. 4 §) I Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § första stycket) G Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket) G Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c §) C Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i ett annat land inom EES, även i samband med underrättelse om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c § och 6 kap. 2 c §) D Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §) E Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) D /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 §) G Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till marknadsföring (4 kap. 11 §) D Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) I Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) H Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §) I Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) H Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) H Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) D Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 §) G /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (4 kap. 8 § ) G Anmälan om väsentlig ändring av svensk AIF-förvaltare (4 kap. 11 § ) G Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att förvalta en specialfond (5 kap. 2 § ) I Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 § ) H Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 § ) L Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) H Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) H Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§ ) G Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 10 § ) G Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §) F Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (5 kap. 11 §) M Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 11 §) G Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) J Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) G Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige (5 kap. 12 §) G Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) G Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) E Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande av tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse) (6 kap. 1 §) G Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) E Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §) D Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet samtliga delfonder till fonden (6 kap. 5 a §) D Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en delfond till en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 5 a §) C Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §) D Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G Ansökan från AIF-förvaltare om godkännande i vissa fall av uppdrag åt någon annan att utföra portföljförvaltning eller riskhantering (uppdragsavtal) (8 kap. 16 § andra stycket) H Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§) K Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond (12 kap. 3 och 13 §§ ) H Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om värdepappersfonder) E Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte stycket lagen om värdepappersfonder) D Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) E Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) E /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) D Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) I Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) F Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) D Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a) I Anmälan om väsentlig ändring av villkoren för dess ursprungliga registrering (artikel 14.6) D Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a) F Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a) D Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder I Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a) I Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a) F Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b) D /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) T Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) G Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) G Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) E Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) H Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2) E Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) L Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41) G Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) G Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78) J Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) G Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) G Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) T–Å Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) S–Å Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) U–Å Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–T Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) J–U /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G Tillstånd för reducering av kapitalbasen (artiklarna 77.1 och 78) L Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97) G Tillstånd att omklassificera en position i handelslagret som en position utanför handelslagret, eller omvänt, i syfte att fastställa kapitalbaskrav (artikel 104a.2) G-N Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113) G Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) T-Å Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) S-Å Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143) U-Å Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J-X Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143) J-U Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148) I Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149) I Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149) I Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150) I Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5) G Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221) I Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) G Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) G Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256) G Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) G Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263) G Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) J–U Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) J–S Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296) J Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263) G Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283) Q-Å Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283) J-S Anmälan om nettningsavtal (artikel 296) I Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) G–P Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) T–X Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) J–T Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) G–P Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313) G–P Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) G–P Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314) J–T Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315) G–P Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317) G-P /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd i samband med beräkning av sammanställda kapitalbaskrav för marknadsrisk (artiklarna 325 och 325b) G-P Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) J-T /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd i samband med beräkning av sammanställda kapitalbaskrav för marknadsrisk (artiklarna 325 och 325b) G-P Tillstånd att byta genomlysningsmetod för hantering av indexinstrument och andra instrument med multipla underliggande instrument (artikel 325i.4) G-N Tillstånd att beräkna kapitalbaskrav för marknadsrisk för kollektiva investeringar i enlighet med de gränser som anges i fondens mandat och tillämplig rätt (artikel 325j.1b) G-N Tillstånd att använda data om skillnader i årsberäknad avkastning för en period som är kortare än tolv månader (artikel 325j.2) G-N Tillstånd att dividera med 1,5 de komponenter CVRk- och CVRk+ som anges i artikel 325g.2 på ett konsekvent sätt för alla valutariskfaktorer (artikel 325q.6) I-N Tillstånd att ersätta rapportvaluta för alla avistaväxelkurser med en annan valuta för att uttrycka delta- och kurvriskfaktorerna för valutakursrisk (artikel 325q.7) I-N Tillstånd att använda alternativa definitioner av deltariskkänsligheter vid beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 325t.5) L-T Tillstånd att beräkna vegakänsligheter utifrån en linjär transformation av alternativa definitioner av känsligheter vid beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 325t.6) L-T Tillstånd att för alla känsligheter avseende valutakursriskfaktorer tillämpa den riskvikt som avses i artikel 325av, punkt 1, delad med 2 (artikel 325av.5) G-N Tillstånd att beräkna kapitalbaskrav för portföljen med alla de positioner som förvaltas av handlarbord med användning av alternativa interna modeller i enlighet med artikel 325ba (artikel 325az.2) S-Å Tillstånd att genomföra väsentliga ändringar i användningen av alternativa interna modeller som institutet har fått tillstånd att använda, utvidgning av användningen av alternativa interna modeller som institutet har fått tillstånd att använda och väsentliga ändringar i institutens urval av modellerbara riskfaktorer enligt vad som avses i artikel 325bc.2 (artikel 325az.7) K-X Tillstånd att använda en intern modell för fallissemangsrisk för att beräkna kapitalbaskraven enligt artikel 325ba.2 (artikel 325bm.1) K-V Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329) J-T Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) J–T Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) G–P Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337) G Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352) G–P Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2) G–P Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354) G Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358) J–T Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) G Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363) S–X Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) J–T Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366) G Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen (artikel 373) J–T Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377) J–T Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383) G–N Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396) G Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) G Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) G Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2) G Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8) N Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9) T Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4) N Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5) T Beviljande av en högre eller lägre faktor för beräkning inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem (artikel 428h) K Tillstånd att tillämpa en förenklad beräkning av stabil nettofinansieringskvot (artikel 428ai första stycket) E Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7) H Förhandstillstånd att dra tillbaka beslut i fråga om tillämpning av arrangemang enligt artikel 473a (artikel 473a.9) H Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3) G /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (4 §) L Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 §) L Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land (9 §) G /Träder i kraft I:2024-07-01/ Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter (4 § ) N Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige (8 § ) N Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i ett annat land (9 § ) G Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter (10 §) I Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §) F Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag Godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (1 kap. 7 och 8 §§) P Undantag från kravet på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag (1 kap. 7 och 9 §§) M Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §) G Tillstånd för undantag från tillämpning av 8 kap. 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5-8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden på en värdepappersföretagskoncern (3 a kap. 1 § andra stycket) G Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §) I Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2) T Ansökan om förhandsgodkännande för kreditinstitut att beräkna likviditetsutflödena efter avdrag för ett ömsesidigt beroende inflöde (artikel 26) N Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 29.1) N Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 29.1 (artikel 29.2) T Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 34.1) N Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 34.1 (artikel 34.2) T Undantag från begränsningen av andelen inflöden som får reducera utflöden med 75 procent av utflödena (artikel 33.2–33.4) N Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Återbetalning och inlösen (artiklarna 71.1 h, 71.1 k, 71.1 m, 73.1 första stycket d, 73.1 första stycket h, 73.1 första stycket j, 77.1 första stycket d, 77.1 första stycket h och 333) K /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 Ansökan om auktorisation som värdepapperscentral (artikel 16.1) S–Ö Underrättelse om väsentliga förändringar som påverkar efterlevnaden av villkoren för auktorisationen (artikel 16.4) G Ansökan om auktorisation av utkontraktering av en huvudtjänst (artiklarna 19.1 a–e och 30.4) Q–U Ansökan om auktorisation av utvidgning av verksamheter och tjänster (artiklarna 19.1 a–e och 48.2) N–Ö Anmälan om upprättande av samverkande länkar (artiklarna 19.5, 48.2 och 50) N /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8) J Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 23.3) J Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3 och 23.7) J Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b) I /Träder i kraft I:2024-07-01/ Anmälan om anknutna tjänster (artikel 19.8) J Anmälan om tillhandahållande av tjänster eller inrättande av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (artikel 23.3 och 23.4) J Anmälan om ändring av omfattning av tillhandahållna tjänster eller av filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om ändring av förhållanden om vilka uppgift har lämnats i tidigare anmälan (artikel 23.3, 23.4 och 23.9) J Ansökan om godkännande av vissa förvärv eller avyttringar av innehav i en värdepapperscentral (artikel 27.7 första stycket b) I Ansökan om auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 a) Q–Y Ansökan om auktorisation att utse ett eller flera auktoriserade kreditinstitut för att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 54.2 b) Q–Y Anmälan om väsentliga förändringar som påverkar villkoren för auktorisation av tillhandahållande av anknutna banktjänster (artikel 54.7) J Ansökan om utvidgning av auktorisation att tillhandahålla anknutna banktjänster (artikel 56.1) N–U Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG Begäran om förlängning i fråga om återutnämning av den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget för en ytterligare uppdragstid (artikel 17.6) K Ansökan om fastställande av det datum som ska vara utgångspunkten för beräkningen av revisionsuppdragets varaktighet (artikel 17.8) K Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e) J Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § första stycket) Q Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) F Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §) I Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat land (2 kap. 6 §) G Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet från filial i Sverige (2 kap. 7 §) L Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §) P Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §) F Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §) I Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva verksamhet med kreditförmedling eller rådgivning av bostadskrediter i ett annat land inom EES (3 kap. 4 §) G Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial i ett land utanför EES (3 kap. 5 §) G Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §) L /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2) H Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2) G Underrättelse om ändringar av den dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2 (artikel 5.4) G Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2) I Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2) G Underrättelse om ändringar av den dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2 (artikel 5.4) G Underrättelse om marknadsföring av andelar i en europeisk långsiktig investeringsfond i Sverige (artikel 31.1) F Underrättelse om marknadsföring av andelar i en europeisk långsiktig investeringsfond inom EES (artikel 31.2) F Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 4) H Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 7) H Undantag från krav på den som driver en handelsplats att offentliggöra order information om obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 9) H Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11) H Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument (artikel 20) H /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21) H Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart (artikel 35.2) J Tillstånd för en central motpart att använda sig av övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument för att inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5) H /Träder i kraft I:2024-07-01/ Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner avseende obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21) H Anmälan om utsedd publiceringsenhet (artikel 21a.1) G Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en central motpart (artikel 35.2) J Tillstånd för en central motpart att få tillträde till en handelsplats (artikel 36.2) J Undantag för en handelsplats från att tillämpa artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5) H Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel 3.2 andra stycket e) J Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet Underrättelse om undantag från clearingkrav (artikel 3.2 andra stycket e) J Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6) D Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser Anmälan från en handelsplats om godkännande av utkontraktering av kritiska operativa funktioner för en handelsplats (artikel 6.5 b) M Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 Godkännande av uppförandekod (artikel 15.5) Q Underrättelse om upphörande av ett kritiskt referensvärde (artikel 21.1) P Underrättelse från administratör om bedömning av hur ett referensvärdes förmåga att mäta den underliggande marknaden och ekonomiska verkligheten påverkas (artikel 23.3) P Underrättelse om undantag från särskilda krav för signifikanta referensvärden (artikel 25.2) P Anmälan av försäkran om efterlevnad avseende icke-signifikanta referensvärden (artikel 26.3) H–P Ansökan om förhandserkännande av administratör i ett tredjeland (artikel 32.5) T Ansökan om godkännande av referensvärden från ett tredjeland (artikel 33.1) N-V Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a) S-Ö Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b) R Ansökan om registrering som administratör av icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1 c) R Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder Godkännande av fondbestämmelser för en penningmarknadsfond i form av en ny värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (artikel 4) I Godkännande av ändring i fondbestämmelser för en värdepappersfond enligt 4 kap. 9 § lagen om värdepappersfonder i samband med att fonden auktoriseras som penningmarknadsfond (artikel 4) G Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond, inklusive godkännande av fondbestämmelser för fonden som specialfond enligt 12 kap. 3 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) I Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som inte är specialfond (artikel 5) H Tillstånd för AIF-förvaltare att förvalta en penningmarknadsfond som är specialfond, inklusive godkännande av ändring i fondbestämmelserna för fonden enligt 12 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (artikel 5) G Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1) H Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) H Tillstånd för fysisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) G Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 1) I Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) I Tillstånd för juridisk person att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) H Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende livförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 2) F Utvidgning av tillstånd att bedriva försäkringsdistribution avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 § första stycket 3) D Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är fysisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap. 2 § och 4 § fjärde stycket) H Tillstånd för anknuten försäkringsförmedlare som är juridisk person att bedriva distribution avseende försäkringsbaserade investerings-produkter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap. 1 § (2 kap. 2 § och 4 § fjärde stycket) I Tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 3 § första stycket och 4 §) L Utvidgning av tillstånd för försäkringsförmedlare från tredjeland att bedriva försäkringsdistribution från filial eller en permanent närvaro i Sverige (3 kap. 4 §) F Underrättelse från försäkringsförmedlare att inrätta filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) D Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid inrättande av filial eller en permanent närvaro i ett annat land inom EES (3 kap. 7 § första stycket) D Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 6 § första stycket) D Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 6 § första stycket) D Lagen (2019:284) om röstningsrådgivare Anmälan om verksamhet som röstningsrådgivare (3 §) F Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 Tillstånd för andra än kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 första stycket) H Tillstånd för kreditinstitut och värdepappersbolag att inbegripa värdepapperiseringspositioner som underliggande exponeringar i en värdepapperisering (artikel 8.2 andra stycket) J Tillstånd för en tredje part att bedöma om värdepapperiseringar uppfyller STS-kriterier (artikel 28.1) H Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder Undantag från skyldighet att upprätta en beredskapsmekanism enligt artikel 33.4 (artikel 33.6) M /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) M Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) J Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) I Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskning (artikel 6) I Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) K Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) H Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) G Godkännande och registrering av grundprospekt - proportionerlig granskning (artikel 8) I Godkännande och registrering av grundprospekt (artikel 8) L Godkännande och registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) J Registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) C Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) K Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) H Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) F Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) I Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) G Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) F Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) L Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) H Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) G Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) I Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) G Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) F Överlämnande av ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i ett annat land inom EES (artikel 20.8) E Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (artikel 23) E /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) N Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) L Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 6) K Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskning (artikel 6) I Godkännande och registrering av prospekt avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) L Godkännande och registrering av prospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) K Godkännande och registrering av prospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 6) H Godkännande och registrering av grundprospekt - proportionerlig granskning (artikel 8) I Godkännande och registrering av grundprospekt (artikel 8) L Godkännande och registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) J Registrering av universellt registreringsdokument (artikel 9) C Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) L Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) K Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 14) H Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) J Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) H Godkännande och registrering av prospekt för sekundäremissioner (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 14) G Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) L Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) K Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende aktierelaterade värdepapper (artikel 15) H Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt avseende icke- aktierelaterade värdepapper (artikel 15) J Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (registreringsdokument) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) H Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt (värdepappersnot och sammanfattning) avseende icke-aktierelaterade värdepapper (artikel 15) G Överlämnande av ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i ett annat land inom EES (artikel 20.8) E Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (artikel 23) E Lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Granskning av om en erbjudandehandling vid ett offentligt uppköpserbjudande innehåller den information som krävs (2 kap. 5 §) K Granskning av om ett dokument vid en fusion eller en delning innehåller den information som krävs (2 kap. 6 §) J Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) M Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap. 5 §) T Förlängning av tillstånd (2 kap. 7 § andra stycket) H Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap. 9, 12 och 14 §§) U Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 10 §) L Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 10 §) G Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande tjänstepensionsaktiebolag enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (2 kap. 10 § och 10 kap. 2 §) S Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 2 §) J Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 8 § första stycket) D Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 7 §) H Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett tjänstepensionsföretag enligt 4 kap. 9 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) C Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet enligt 4 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (4 kap. 8 §) G Undantag från krav på årlig beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna i ett enskilt fall (5 kap. 5 §) G Godkännande av poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §) G Godkännande av nedsättning av garantibelopp i ett enskilt fall (8 kap. 14 §) H Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (9 kap. 5 § fjärde stycket) D Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 § andra stycket) E Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol enligt 11 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 2 §) G Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 11, 41 eller 62 §) N Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterbolag (10 kap. 15 eller 45 §) M Tillstånd till återbetalning av garantikapital enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 21 §) G Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (11 kap. 4, 18 eller 27 §) M Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett tjänstepensionsaktiebolag enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §) I Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras enligt 15 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (12 kap. 1 §) C Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (16 kap. 11 §) H Undantag från grupptillsyn för blandade finansiella holdingföretag (16 kap. 12 eller 13 §) I Godkännande av poster i kapitalbasen i sådana holdingföretag som avses i 16 kap. 22 § (16 kap. 22 §) G Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (16 kap. 25 eller 26 §) H Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (16 kap. 31 §) G Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 Tillstånd för värdepappersbolag att tillämpa kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (artikel 1.5) H Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av delarna två (kapitalbas), tre (kapitalkrav), fyra (koncentrationsrisk), sex (offentliggörande av information) och sju (rapportering) (artikel 6.1) N Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del sex (offentliggörande av information) (artikel 6.2) N Tillstånd för värdepappersbolag att undantas från tillämpning av del fem (likviditet) (artikel 6.3) N Tillstånd för moderföretag enligt artikel 7.3 att undantas från efterlevnad av kraven i del fem (likviditet) på grundval av sin konsoliderade situation (artikel 7.4) J Tillstånd för värdepappersföretagskoncern att tillämpa gruppkapitaltest i stället för konsolidering under tillsyn (artikel 8.1) K Tillstånd för moderföretag i en värdepappersföretagskoncern att ha en lägre kapitalbas än vad som krävs vid tilllämpningen av gruppkapitaltest (artikel 8.4) I Tillstånd för värdepappersbolag att få räkna ytterligare instrument eller medel som kapitalbas (artikel 9.4) J Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 13.2) G Tillstånd för värdepappersbolag att beräkna K-CMG för alla positioner som omfattas av clearing eller på portföljbasis, om hela portföljen omfattas av clearing eller marginalsäkerhet (artikel 23.1) K Tillstånd för värdepappersbolag att undanta transaktioner med vissa motparter från beräkningen av K-TCD (artikel 25.3) K Tillstånd för värdepappersbolag att använda alternativa metoder för att beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt och de transaktioner som avses i artikel 25.1 första stycket b-f och beräkna de relaterade kapitalbaskraven (artikel 25.4) H Tillstånd för värdepappersbolag att använda en alternativ modell för beräkningar av det regulatoriska deltat för optioner och swapoptioner (artikel 29.6) J-T Anstånd med nedbringande av ett överskridande av gränsvärde för ett exponeringsvärdes koncentrationsrisk (artikel 38.2) G Tillstånd för litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag att undantas från tillämpning av likviditetskrav (artikel 43.1 andra stycket) I Tillstånd för värdepappersbolag att minska sitt innehav av likvida tillgångar (artikel 44.1) I /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 12) P Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13) M /Träder i kraft I:2024-07-01/ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 Ansökan om auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 12) Q Ansökan om utvidgning av auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster (artikel 13) M Underrättelse om väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisation (artikel 15.3) G Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om gränsöverskridande verksamhet (artikel 18.1) G Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1-9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) M Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10-19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) O Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) P Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1-9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) M Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10-19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) O Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4) P Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 av den 16 december 2020 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132 Prövning av återhämtningsplan för central motpart (artikel 10.1) O-X Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) Ansökan om registrering av en PEPP-produkt (artikel 6) P Anmälan av AIF-förvaltare om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium (artikel 15.1) E Underrättelse av AIF-förvaltare om ändring av en anmälan om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en medlemsstats territorium (artikel 15.5) D Anmälan av underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.1) G Underrättelse om ändring av en anmälan om underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.6) D Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 av den 30 maj 2022 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU Tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastruktur (artikel 8, 9 eller 10) Q-Y Undantag för den som driver DLT-marknadsinfrastruktur att tillämpa vissa bestämmelser (artikel 4 eller 5) O-Y Tillstånd eller undantag för en operatör av DLT- marknadsinfrastruktur som avser att införa väsentliga förändringar i verksamheten (artikel 8.13, 9.13 eller 10.13) O-Y /Upphör att gälla U:2024-07-01/ Lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal Ansökan om tillstånd att bedriva kreditförvaltning (3 kap. 1 §) L Anmälan om gränsöverskridande kreditförvaltning (5 kap. 1 §) G Förordning (2023:859). /Träder i kraft I:2024-07-01/ Lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal Ansökan om tillstånd att bedriva kreditförvaltning (3 kap. 1 § ) L Anmälan av kreditförvaltare om direkt eller indirekt förvärv av aktier i kreditförvaltaren (3 kap. 2 § 3) F Anmälan om gränsöverskridande kreditförvaltning (5 kap. 1 § ) G Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande kreditförvaltning (5 kap. 1 § andra stycket) D Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 Tillstånd att till allmänheten erbjuda tillgångsanknutna kryptotillgångar eller ansöka om upptagande till handel av tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 16.1) R-AG Godkännande av kreditinstituts vitbok om tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 17.1 a) I Underrättelse från kreditinstitut om att till allmänheten erbjuda tillgångsanknutna kryptotillgångar eller ansöka om upptagande till handel av tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 17.1 b) M-R Underrättelse om revidering av en offentliggjord vitbok om tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 25) H Tillstånd till förvärv av utgivare av tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 41) I Prövning av återhämtningsplan för sådana tillgångsanknutna kryptotillgångar som inte är betydande (artikel 46.2) M Prövning av återhämtningsplan för sådana tillgångsanknutna kryptotillgångar som är betydande (artikel 46.2) O-R Prövning av plan för inlösen för tillgångsanknutna kryptotillgångar (artikel 47.3) M Prövning av återhämtningsplan för kryptotillgångar som inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en officiell valuta och som inte är betydande (artikel 55 andra stycket) M Prövning av återhämtningsplan för kryptotillgångar som inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en officiell valuta och som är betydande (artikel 55 andra stycket) O-R Prövning av plan för inlösen för kryptotillgångar som inte är tillgångsanknutna utan hänvisar till en officiell valuta (artikel 55 tredje stycket) M Lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar Tillstånd för aktiebolag och filialer till utländska clearingbolag att driva clearingverksamhet (2 kap. 1 § ) R-AG Godkännande av bolagsordning (2 kap. 5 § ) F Godkännande av uppdragsavtal (3 kap. 6 § ) O-X Godkännande av sidoverksamhet (3 kap. 8 § ) K-U Godkännande av förvärv av egendom som överstiger 25 procent av kapitalet (3 kap. 9 § ) H Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett clearingbolag (5 kap. 8 § ) I Förordning (2024:429).