Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:870 · Visa register
Förordning (2001:870) om försvarsupphandling
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2001-11-22
Ikraft: 2002-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1100
Upphävd: 2008-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 2 § Försvarets materielverk får besluta om undantag från kravet på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av upphandlingen. 3 § Försvarets materielverk får besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen och upphandlingen avser 1. tillägg till upphandling där regeringen tillämpat undantagsregeln i 6 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling, 2. materiel eller tjänster som omgående behövs för Försvarsmaktens medverkan i internationella insatsstyrkor och som understiger 3 000 000 kronor, 3. materiel eller tjänster inom ramen för en av Sverige träffad internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan i fråga om försörjning av materiel eller tjänster, eller 4. telekabel eller förläggning av telekabel för Försvarsmaktens fasta telenät och teleförbindelser för det. 4 § Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har beslutat om med stöd av 2 och 3 §§ denna förordning i sin delårsrapport och i sin årsredovisning. 2007:1100 Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007: 1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, 2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling, 3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, och 4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling. Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.