Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:79 · Visa register
Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2001-02-22
Ändring införd: t.o.m. 2006:1452
Ikraft: 2001-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1348
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395). Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. Förordning (2006:1452). Sammansättning 2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande, direktören och fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna skall två vara jurister, två ha särskild insikt i studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs skall det finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2001:735). Organisation 3 § Hos nämnden skall det finnas en direktör som är chef för myndigheten. 4 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande. Verksförordningens tillämpning 5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 6-9 §§ om chefens ansvar och uppgifter, 15 § om revisionsberättelse, 18 § om interna föreskrifter, 23 § om ställföreträdare för myndighetschefen, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning, 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut. 6 § Beslutför nämnd har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 11 § verksförordningen (1995:1322). Ärendenas handläggning 7 § Beslutför nämnd får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller direktören att avgöra ärenden om överklagande enligt 1 § som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. 8 § Direktören skall avgöra ärenden som är av administrativ art. Direktören får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till den som är föredragande att fatta beslut om handläggningen av ett ärende eller att avgöra ärenden som är av administrativ art. 9 § Ärendena skall avgöras efter föredragning av personal vid nämndens kansli. Beslutför nämnd får i en arbetsordning eller i särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras. Direktören får i en arbetsordning eller i särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras. Förordnanden m.m. 10 § Ledamöterna, utom direktören, och ersättarna skall utses av regeringen för en bestämd tid. 11 § Direktören skall anställas genom beslut av regeringen. Andra anställningar skall beslutas av myndigheten. Överklagande 12 § Av 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) och 30 § förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier framgår att nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit inte får överklagas. I övrigt skall 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas på beslut av nämnden. Förordning (2006:1452). Övergångsbestämmelser 2006:1452 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärende om rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.