Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:703 · Visa register
Förordning (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2001-09-06
Ikraft: 2001-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:263
Upphävd: 2007-07-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) i fråga om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad. 2 § Förordningen gäller behandling av personuppgifter när 1. Försvarsmakten fullgör uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet och säkerhetsskyddslagen (1996:627), 2. Försvarets radioanstalt fullgör uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet och 1-3 §§ förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt. De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftsansvarig 3 § Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som de har att utföra enligt 2 §. Behandling av känsliga personuppgifter 4 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket om det är nödvändigt för syftet med behandlingen. Utlämnande av uppgifter 5 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter som Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen. Rättelse och skadestånd 6 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Försvarsunderrättelseregister Försvarsmakten Ändamål 7 § Försvarsmakten skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet i enlighet med vad som framgår av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsmakten skall föra försvarsunderrättelseregister som har till ändamål att underlätta bearbetning av den information som behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet. Ett försvarsunderrättelseregister har till särskilt ändamål att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till försvarsunderrättelseverksamhet samt att ge underlag för 1. säkerhetspolitiska och militärstrategiska bedömningar, 2. analys av pågående och bedömda framtida konflikter, och 3. biografisk försvarsunderrättelsetjänst. Innehåll 8 § Försvarsunderrättelseregister får endast innehålla personuppgifter om det är nödvändigt för att Försvarsmakten skall kunna fullgöra uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet. 9 § Försvarsunderrättelseregister får endast innehålla 1. identifieringsuppgifter, 2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade har betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten, och 3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet. Försvarets radioanstalt Ändamål 10 § Försvarets radioanstalt skall bedriva underrättelseverksamhet i enlighet med vad som framgår av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet samt enligt 1-3 §§ förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt. Försvarets radioanstalt skall ha följande databaser: källdatabas, styrdatabas, analysdatabas och underrättelsedatabas. Databaserna har till ändamål att möjliggöra den bearbetning av information som behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter. Innehåll 11 § De i 10 § angivna databaserna får innehålla personuppgifter endast om det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet samt 1-3 §§ förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt. 12 § Databaserna får innehålla följande. 1. En källdatabas får endast innehålla obearbetat och automatiskt bearbetat material inhämtat genom signalspaning och från öppna källor. 2. En styrdatabas får endast innehålla långsiktiga inhämtningsdirektiv eller kortsiktig spaningsinriktning. 3. En analysdatabas får endast innehålla analysresultat samt bearbetnings- och rapportunderlag. 4. En underrättelsedatabas får endast innehålla färdiga rapporter. Säkerhetsregister Ändamål 13 § Försvarsmakten skall bedriva den verksamhet som framgår av säkerhetsskyddslagen (1996:627) och som i denna förordning benämns säkerhetsskyddsverksamhet. Försvarsmakten skall, i den omfattning som är nödvändig för att kunna bedriva säkerhetsskyddsverksamhet, föra säkerhetsregister som har till ändamål att ge underlag för beslut eller bedömningar i frågor som syftar till att förhindra säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten, andra myndigheter eller någon annan som Försvarsmakten enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) har tillsyn över. Innehåll 14 § Ett säkerhetsregister får endast innehålla personuppgifter 1. om personen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva verksamhet som innefattar hot mot rikets säkerhet eller terrorism, 2. om uppgifter förekommer i samband med att en person har genomgått registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627), 3. om det kan antas att personen bedriver annan säkerhetshotande verksamhet än som avses i 1, och det finns särskilda skäl till att registret skall innehålla uppgiften, eller 4. om personen har lämnat uppgifter om säkerhetshotande verksamhet. Det skall av registret framgå på vilken grund registrering skett. 15 § Ett säkerhetsregister får endast innehålla 1. identifieringsuppgifter, 2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade har betydelse för myndighetens verksamhet att förhindra säkerhetshotande verksamhet, 3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet, och 4. hänvisning till de ärenden där uppgifter om den registrerade behandlas. Gallring 16 § Personuppgifter som behandlats enligt denna förordning skall gallras senast tio år efter den senast införda uppgiften om den registrerade. Om det finns särskilda skäl får dock uppgifterna stå kvar under längre tid. Riksarkivet får, efter samråd med Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt första stycket får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Överklagande 17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 6 § och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.