Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:333 · Visa register
Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2001-05-31
Ikraft: 2001-07-01
Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från Centrala uppbördsnämnden (CUN) att gälla: 1. CUN 1946:3 Tolkning av uttrycket "sådan pension eller livränta från försäkringsanstalt, som uppgår till högst 1.200 kronor för år" i 10 § och 46 § 2 mom. uppbördsförordningen. 2. CUN 1946:7 Tolkning av uttrycket "betydande del av inkomsten" respektive "betydande inkomst" i 3 § uppbördsförordningen. 3. CUN 1946:11 Löneavdrag enligt skattetabell, då lönen är beräknad för del av i skattetabellerna upptagna löneperioder. 4. CUN 1946:19 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 5. CUN 1946:24 Är hemslöjdsförening att betrakta som arbetsgivare i uppbördsförordningens mening gentemot s.k. hemslöjdare. 6. CUN 1946:25 Fråga om löneavdrag för s.k. hemarbetare. 7. CUN 1946:26 Tolkning av uttrycken "huvudsaklig" arbetsanställning och "huvudsaklig" inkomst av tjänst i 3 § uppbördsförordningen. 8. CUN 1947:11 Löneavdrag å lön, som utbetalas efter det anställning upphört. 9. CUN 1947:12 Fråga om löneavdrag å semesterersättning som utbetalas genom byggnadsindustriförbundets semesterkassa. 10. CUN 1947:14 När kan en arbetsgivare anses hava skälig anledning att underlåta att verkställa löneavdrag för en arbetstagare som har flera anställningar? 11. CUN 1947:15 Uttagande av preliminär skatt och skyldigheten att verkställa löneavdrag vid vissa avtal inom byggnadsbranschen. 12. CUN 1947:22 Skall preliminär A-skatt beräknas jämväl å inkomst av bisyssla, om beloppet utbetalas av den huvudsakliga arbetsgivaren? 13. CUN 1947:28 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning. 14. CUN 1947:29 Löneavdrag för föreståndare för svenska pressbyråns kiosker. 15. CUN 1947:32 Skyldighet för lokal skattemyndighet att utfärda debetsedel å preliminär skatt för i riket icke mantalsskriven person. 16. CUN 1947:35 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning. 17. CUN 1947:36 Beräkning av löneavdrag å övertidsersättning för skattskyldig med preliminär A-skatt. 18. CUN 1947:37 Beräkning av preliminär A-skatt för skattskyldig, som åtnjuter lön och provision. 19. CUN 1947:40 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 20. CUN 1947:42 Löneavdrag å semestermedel för arbetstagare inom måleri- samt bleck- och plåtslagerifacken. 21. CUN 1947:50 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning samt fråga om arbetsgivares ansvar för arbetstagarens skatt vid sådan anställning. 22. CUN 1947:54 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å sammanlagda inkomsten av arbetsanställningar hos olika företag med nära samband med varandra. 23. CUN 1947:68 B. Fråga om och i vad mån löneavdrag skall verkställas å avlöning till personer, anställda i Sverige av utländskt företag. 24. CUN 1948:2 Sättet för beräkning av löneavdrag enligt skattetabell för arbetstagare med månadslön men med anställning endast under del av månad. Särskild föreskrift för sjömän. 25. CUN 1948:6 Vid beräkning av preliminär A-skatt för droskchaufförer skall i inkomsten inräknas jämväl uppburna drickspenningar. 26. CUN 1948:7 Fråga om skyldighet för arbetsgivare att under januari månad ett år beräkna preliminär A-skatt enligt det nya årets skattetabeller; tillika fråga om omräkning av skatten enligt nämnda tabeller, då dessa komma arbetsgivaren tillhanda, därest skatten under januari månad beräknats enligt föregående års skattetabeller. Fråga jämväl om löneavdrag för i mars månad förfallande preliminär B-skatt. 27. CUN 1948:11 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å sammanlagda inkomsten av olika befattningar inom borgerlig och kyrklig kommun. 28. CUN 1949:2 A. Har vid ett eller flera avlöningstillfällen därå belöpande kvarstående skatt icke kunnat avdragas till fullo, skall arbetsgivaren vid senare avlöningstillfällen under avdragsperioden verkställa löneavdrag för den resterande kvarstående skatten. Samma skyldighet gäller beträffande preliminär B-skatt men icke beträffande preliminär A-skatt. 29. CUN 1949:2 B. Om löneavdrag för kvarstående skatt och preliminär skatt under en avdragsperiod icke förslå till gäldande av både den kvarstående och den preliminära skatten, skall i första hand den kvarstående skatten täckas. Uppkommer härigenom brist i löneavdragen för preliminär A- eller B-skatt, skall arbetsgivaren icke under nästa avdragsperiod göra särskilt löneavdrag för att täcka bristen i den preliminära skatten. 30. CUN 1949:2 C. Då arbetstagare nyanställts under en avdragsperiod, har fråga uppstått om fördelning av kvarstående skatt å de återstående avlöningstillfällena under avdragsperioden. 31. CUN 1949:3 Fråga om dels befrielse för arbetsgivare från skyldighet att verkställa löneavdrag för kvarstående skatt vid oregelbundet inträffande avlöningstillfällen och dels jämnast möjliga fördelning av sådan skatt å avlöningstillfällena under avdragsperiod. 32. CUN 1949:6 Fråga om löneavdrag, då lön uttages genom utmätningsman för verkställighet av domstols dom. 33. CUN 1949:12 Har kvarstående skatt icke erlagts under vederbörlig uppbördstermin, skall löneavdrag för skatten icke därefter verkställas. 34. CUN 1949:13 Löneavdrag verkställes icke för B-skatt och kvarstående skatt å lön, som utbetalas efter det anställning upphört. 35. CUN 1949:17 Angående flera arbetsgivares ansvarighet för samma arbetstagares skatt. Därjämte fråga om löneavdrag för kvarstående skatt, då arbetstagare nyanställts under avdragsperiod. 36. CUN 1950:3 Vid utdelning i konkurs till konkursborgenär på grund av lönefordran hos konkursgäldenären skall löneavdrag verkställas även om konkursborgenären övertagit fordringen av arbetstagare. Fråga om löneavdragets beräkning, då i rättegång före konkursen lönefordringen nedsatts med det beräknade skattebeloppet. 37. CUN 1950:7 A. Innan lokal skattemyndighet beträffande viss skattskyldig meddelar beslut om befrielse från eller nedsättning av löneavdrag, har myndigheten att verkställa utredning om den skattskyldiges inkomstförhållanden. Sedan myndighetens beslut meddelats, föreligger icke skyldighet för den skattskyldiges huvudsakliga arbetsgivare att taga hänsyn till annan inkomst än den som den skattskyldige uppbär från nämnda arbetsgivare i vidare mån än vad som må hava särskilt angivits i myndighetens beslut. 38. CUN 1950:7 B. Beslut, varom här ovan förmäles, för visst inkomstår må tillämpas under januari och, under vissa omständigheter, jämväl under februari månader påföljande inkomstår. Fråga tillika om omräkning av löneavdraget sedan det blivit känt för arbetsgivaren, att befrielse från eller nedsättning av löneavdrag icke skall tillämpas under det följande inkomståret eller att nedsättningen skall beräknas enligt förändrade grunder. 39. CUN 1950:7 C. Löneavdrag för kvarstående skatt kan underlåtas om utbetalad pension är av sådan storlek att löneavdrag för preliminär skatt icke skall verkställas därå. 40. CUN 1950:9 Angående återbetalning i visst fall av felaktigt inbetald preliminär skatt. 41. CUN 1950:10 Kapellmästare har träffat avtal med Folkets Parkers Centralstyrelse om att med en av kapellmästaren ledd orkester, vars särskilda medlemmar anställas av denne, under viss tid utföra musikalisk underhållning på olika platser mot en viss garantisumma jämte resekostnader. Centralstyrelsen utbetalar icke arvode till kapellmästaren eller enskilda orkestermedlemmar. Kapellmästaren har i uppbördshänseende ansetts såsom arbetsgivare i förhållande till orkestermedlemmarna. 42. CUN 1950:16 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 43. CUN 1951:2 Fråga huruvida skälig anledning föreligger för arbetsgivare att underlåta att verkställa löneavdrag för arbetstagare, som uppger sig ha annan huvudsaklig arbetsgivare. 44. CUN 1951:4 Fråga om löneavdrag för s.k. "free lancers". 45. CUN 1951:6 En byggnadsentreprenör, som åtagit sig byggnadsentreprenad för en byggherre, har gått i konkurs. Byggherren har beslutat fullfölja byggnadsarbetena i egen regi och i samband därmed övertagit och till byggnadsarbetarna utbetalat viss del av deras hos entreprenören innestående lönefordringar. Med avseende å dessa lönefordringar har byggherren icke ansetts såsom arbetsgivare i uppbördsförordningens mening i förhållande till arbetarna utan byggnadsentreprenörens förpliktelse enligt uppbördsförordningen åvila konkursboet beträffande de avsedda beloppen. Vid utdelning i konkursen till fordringsinnehavaren på grund av samma lönefordringar skall därför löneavdrag verkställas. 46. CUN 1951:8 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 47. CUN 1952:9 Fråga om skyldighet för uppdragsgivare att verkställa löneavdrag å ersättning till person, som åtagit sig att mot avtalad ersättning utföra visst schakt- och grävningsarbete medelst tillhandahållande av maskiner och arbetskraft. 48. CUN 1953:11 Angående rätt att vid beräkning av preliminär A-skatt avdraga kostnad för mätning av ackordsarbete. 49. CUN 1953:15 Fråga om skatteavdrag för vissa provisionsförsäljare. 50. CUN 1954:3 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k. hemarbetare. 51. CUN 1954:7 Fråga om skatteavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 52. CUN 1954:10 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k. hemarbetare. 53. CUN 1954:12 Fråga om skatteavdrag för s.k. provisionsförsäljare. 54. CUN 1954:15 Angående skatteavdrag å lön till missionär under tid, denne vistas i Sverige för vila och rekreation. 55. CUN 1955:1 Arbetsgivare har underlåtit att redovisa belopp, som vid skatteavdrag för kvarstående skatt innehållits utöver arbetstagaren påförd sådan skatt. Fråga dels huruvida arbetsgivaren är gentemot statsverket ansvarig för nämnda belopp dels och huruvida beloppet skall av länsstyrelsen återbetalas till arbetstagaren. 56. CUN 1955:2 Fråga om skatteavdrag för ett företags distriktschefer och underombud. 57. CUN 1955:4 Fråga huruvida viss i försäkringsbranschen verksam skattskyldig bör erlägga preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt. 58. CUN 1955:5 Fråga om skatteavdrag för reservanställd militärpersonal, som fullgör personalen under fredstid åliggande tjänstgöring. 59. CUN 1955:6 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som utbetalas genom väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbunds semesterkassa. 60. CUN 1955:17 Fråga om skatteavdrag för innehavare av vissa s.k. agenturfirmor och deras underombud. 61. CUN 1956:2 Fråga huruvida skyldighet föreligger för en fastighetsägareförening att verkställa skatteavdrag för en person, som enligt kontrakt åtagit sig att bortföra sopor m.m. från medlemmarnas fastigheter, och för dennes medhjälpare. 62. CUN 1956:3 En s.k. provisionsförsäljare, för vilken debetsedel å preliminär A-skatt utfärdats, gottgör sig provision ur belopp, som han uppbär vid avyttring av gods som kunderna lämnat som dellikvid. Fråga hur skatteavdrag skall verkställas, då provision uppbäres på angivet sätt. 63. CUN 1956:4 Fråga huruvida vissa agenter för Singer Co. Symaskins Aktiebolag skola erlägga preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt. 64. CUN 1956:7 Fråga om skatteavdrag i visst fall för arbetstagare, vilka utfört arbete i arbetslag (såglag). 65. CUN 1960:1 En firma anvisar i egenskap av skeppsklarerare vaktmän att tjänstgöra vid fartyg, då dessa anlöpa viss hamn i Sverige. Fråga om vem som skall anses som arbetsgivare i uppbördsförordningens mening i förhållande till dessa vaktmän. 66. CUN 1960:3 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som utbetalas genom Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbunds semesterkassa. 67. CUN 1960:5 Angående huruvida vissa försäljare av musikinstrument och andra musikvaror böra påföras preliminär A- eller B-skatt. 68. CUN 1960:10 Fråga rörande hur skatteavdrag för preliminär A-skatt skall beräknas för arbetstagare, som åtnjuter förmån av s.k. "fri skatt".