Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:286 · Visa register
Förordning (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2001-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:942
Ikraft: 2001-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:390
Upphävd: 2008-07-01
Uppgifter 1 § Specialpedagogiska institutet skall i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för - förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, - utbildning inom det offentliga skolväsendet, - sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap. skollagen (1985:1100), - sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen, och - utbildning som motsvarar förskoleklassen och inte bedrivs av en godkänd fristående skola. Institutet skall därutöver bedriva undervisning för barn och ungdomar som enligt 10 kap. 3 a § skollagen får utbildning vid ett särskilt resurscenter och för barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen. Med funktionshinder avses i denna förordning fysiska funktionshinder, medicinskt, psykiskt eller neurologiskt betingade funktionsnedsättningar, svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder som avses i 1 kap. 16 § skollagen. Förordning (2004:202). 2 § Institutet skall särskilt - svara för specialpedagogisk rådgivning, - arrangera och medverka i kompetensutveckling, - sprida information till de huvudmän som avses i 1 § och till vårdnadshavare, - bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, - samla in och förmedla forskningsresultat inom området, - ta initiativ till och delta i internationell samverkan, - samverka med de huvudmän som avses i 1 §, landstingens habilitering för barn och ungdom, den specialpedagogiska utbildningen inom lärarutbildningen, Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande och andra myndigheter som har ansvar inom handikappområdet, samt - samråda med handikapporganisationerna. Förordning (2002:1170). 3 § Institutet skall inom ramen för den rådgivande verksamheten erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för 1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med synskada och ytterligare funktionshinder, 2. barn och ungdomar med grav språkstörning, 3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklingsstörda, och 4. barn och ungdomar som är dövblindfödda. Vid ett resurscenter får även ingå specialpedagogisk träning. I verksamheten vid ett resurscenter skall ingå information till och utbildning av lärare och annan personal samt av vårdnadshavare. Utredning och träning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 1 §. 4 § För sådana barn och ungdomar som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100) skall institutet vara den styrelse som avses i 7 kap. 5 § skollagen. 5 § Har upphävts genom förordning (2002:239). 6 § Institutet skall främja utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet samt för barn och ungdomar med funktionshinder inom motsvarande utbildningar med enskild huvudman. I den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden får institutet också på egen hand utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel. Institutet skall även informera om lämpliga läromedel som finns på marknaden. Förordning (2004:202). 7 § Har upphävts genom förordning (2007:942). Myndighetens ledning 8 § Generaldirektören är chef för institutet. 9 § Institutets styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen för högst fyra år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsens ansvar och uppgifter 10 § Styrelsen ska pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade. Styrelsen ska besluta 1. om institutets årsredovisning och budgetunderlag, 2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som institutet ska lämna till regeringen enligt 10 a §, 3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och 4. i strategiska frågor om inriktning av och resurser i verksamheten inom ramen för gällande uppdrag och anslag. Förordning (2007:942). Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse 10 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över institutets årsredovisning innehåller någon invändning, ska institutet redovisa för regeringen vilka åtgärder institutet har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:942). Organisation 11 § Institutets huvudkontor skall ligga i Härnösand. Regionkontor skall finnas i Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid varje regionkontor skall det finnas en regionchef. Vid institutet skall det finnas sådana resurscenter som avses i 1 och 3 §§. 12 § För ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i 1 § andra stycket skall det finnas en rektor. Förordning (2004:202). 12 a § Inom institutet finns ett läromedelsråd som skall ansvara för att tillgången till och tillgängligheten av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder främjas. Rådet skall se till att 1. behovsanalyser görs, 2. utvecklingsarbete bedrivs inom prioriterade områden, 3. teknikutvecklingen bevakas och att ny teknik tas till vara i utvecklingen av läromedel för funktionshindrade, 4. forsknings- och utvecklingsarbete bevakas, samt 5. institutet ger råd till läromedelsproducenterna i fråga om läromedel för funktionshindrade. Rådet beslutar om fördelningen av institutets medel för läromedelsproduktion och har ansvar för att fördela statligt stöd till utveckling, anpassning, framställning och distribution av läromedel för funktionshindrade. Rådet skall fullgöra sina uppgifter på ett sätt som stimulerar läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden. Förordning (2004:202). 12 b § Läromedelsrådet består av högst nio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande. Regeringen utser övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:202). 12 c § Läromedelsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2004:202). 13 § Institutet bestämmer i övrigt självt sin organisation. Ärendenas handläggning 14 § Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller någon annan enligt specialskoleförordningen (1995:401). Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 10 § andra stycket 1 och 2. Förordning (2007:942). Behörighet till vissa anställningar 15 § Behörig som rektor är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100). 16 § Vid anställning av lärare vid resurscentren skall 2 kap. 3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas. Personalföreträdare 17 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:942). Rådgivande organ 18 § Vid institutet skall det finnas en samrådsgrupp med företrädare för de funktionshindrades intresseorganisationer. Samrådsgruppens sammansättning bestäms av institutet. Rätt att ta ut ersättning 19 § Institutet har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Överklagande 20 § Beslut som rektor eller lärare har meddelat enligt föreskrifter i specialskoleförordningen (1995:401) får inte överklagas. Förordning (2007:942). 2007:942 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Specialpedagogiska institutet med undantag av 2, 4, 5, 11-13, 15, 17, 21, 27, 28 och 33-35 §§.