Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:17 · Visa register
Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2001-02-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1136
Ikraft: 2001-03-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:439
Upphävd: 2010-07-01
1 § För de förrättningar som utförs med stöd av fordonslagen (2002:574) får besiktningsorganen ta ut avgifter i enlighet med vad som sägs i denna förordning. Förordning (2002:944). 2 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten ska på längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna ska vara lika över hela landet. Förordning (2008:1136). 3 § Om en kund som har bokat tid uteblir från förrättningen, får besiktningsorganet ta ut hälften av avgiften för förrättningen, dock högst 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 4 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om avgifternas storlek ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet. Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket. Förordning (2008:1136). 5 § Ett besiktningsorgan skall på begäran av Transportstyrelsen eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet samt om de förrättningar som organet tar ut eller avser att ta ut avgifter för och om hur kostnaderna för förrättningarna beräknats. Förordning (2008:1136). 6 § För Transportstyrelsens samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 4 § skall besiktningsorganet betala en avgift till Ekonomistyrningsverket. Regeringen fastställer avgiftens storlek. Förordning (2008:1136). 7 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2001:17 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001, då förordningen (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla. 2. Den äldre förordningen skall tillämpas till dess att Vägverkets föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i kraft och även därefter för förrättningar som har påbörjats dessförinnan. 2002:944 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003. 2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2010:439 Den upphävda förordningen gäller fortfarande för besiktningar som utförs av sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574), dock längst till och med den 31 december 2010 eller den tidpunkt som avses i punkt 3 i samma övergångsbestämmelser.