Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:672 · Visa register
Förordning (2000:672) om naturgasavgift
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2000-07-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1322
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1330
Upphävd: 2009-02-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en naturgasavgift för att finansiera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1322). 2 § Naturgasavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen av innehavare av naturgasledningar. Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2007:1322). 3 § Naturgasavgiften för innehavarna av överföringsledningar skall beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan överföringsledningen och distributionsledningen. 4 § Naturgasavgiften för en innehavare av en distributionsledning skall beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen. 5 § Avgiften uppgår per kalenderår till 0,075 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av överföringsledningar om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,15 öre. Avgiften uppgår per kalenderår till 0,15 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av distributionsledningar. 6 § Innehavaren av en naturgasledning ska senast en månad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten enligt de närmare föreskrifter som Energimarknadsinspektionen meddelar. Förordning (2007:1322). 7 § Innehavaren av en naturgasledning skall efter debitering betala naturgasavgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal. 7 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådan rapportering av överföring av naturgas som krävs för att myndigheten ska kunna ta ut naturgasavgift. Förordning (2007:1322). 8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Övergångsbestämmelser 2000:672 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 2. Avgiften enligt 5 § skall för år 2000 uppgå till 0,025 respektive 0,05 öre.