Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:669 · Visa register
Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2000-07-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:628
Ikraft: 2000-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1533
Upphävd: 2007-02-01
1 § Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om 1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer, 2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf, 3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap. 1 och 2 §§ samma lag, 4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § samma lag och omfattningen av dessa, 5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap. 2-7 §§ samma lag, 6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap. 1 och 3 §§ samma lag, 7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap. 6-9 §§ samma lag samt hur företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning enligt 6 kap. 1 § första stycket 3 och 4 samma lag skall konsolideras, 8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag, och 9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 § samma lag. Förordning (2006:628). 2 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om 1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, 2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma lag, 3. hur gruppbaserad redovisning enligt 6 kap. 5 § samma lag skall upprättas för sådana institut som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, samt 4. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos metoder för att mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering och för att mäta eller hantera operativ risk enligt 7 kap. 13 d § samma lag. Förordning (2005:734). 3 § Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i 1. 3 kap. 1 § första stycket A 4-6, B 2, 4-6 samt C 2 lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, 2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2-4 och B 2-5 samma lag, 3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2-4 och B 3-7 samt tredje stycket samma lag, 4. 4 kap. 8 § samma lag, 5. 4 kap. 9 § samma lag, 6. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag, 7. 5 kap. 6 § samma lag, 8. 6 kap. 2 § samma lag, samt 9. 7 kap. 6 § samma lag. 4 § Har upphävts genom förordning (2001:919). Övergångsbestämmelser 2000:669 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000, då förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall upphöra att gälla.