Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:577 · Visa register
Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 2000-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:9
Övrigt: Bilaga 3 är inte med här. Bilaga 3 senast ändrad genom SFS 2005:25.
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:481
Upphävd: 2007-07-01 överg.best.
1 kap. Gemensamma bestämmelser Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar samt kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden. Om prövning, utbetalning, tillsyn och överklagande av stöd enligt 4-9 kap. inom strukturfondsmål 1 finns bestämmelser i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Förordning (2005:25). 2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av 1. ersättning för miljövänligt jordbruk (2 kap.), 2. kompensationsbidrag i mindre gynnade områden (3 kap.), 3. investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag (4 kap.), 4. investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (5 kap.), 5. stöd till investeringar i skog i syfte att höja skogens ekologiska värde (6 kap.), 6. startstöd (7 kap.), 7. stöd för kompetensutveckling (8 kap.), och 8. stöd för anpassning och utveckling av landsbygden (9 kap.). Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning stöd enligt första stycket 1 kan beviljas för stödperioder som inleds under ansökningsåret 2006. Förordning (2006:9). 3 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 2-9 kap. Stödbelopp och stödsatser framgår av bilaga 1. 4 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om god jordbrukarsed. Stöd enligt 2 eller 3 kap. får utbetalas till den som respekterar god jordbrukarsed i enlighet med vad Jordbruksverket föreskriver. För stöd enligt 2 kap. gäller skyldigheten hela brukningsenheten och för stöd enligt 3 kap. den areal som berättigar till stöd. Om en överträdelse har konstaterats vid kontroll i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt första stycket skall stödbeloppet sättas ned helt eller delvis. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp. Förordning (2004:125). 5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om minimikrav för miljö, hygien och djurskydd. Stöd enligt 4, 5 och 7 kap. får beviljas och utbetalas till den som uppfyller minimikraven för miljö, hygien och djurskydd. Om det förekommer brister beträffande minimikraven för miljö, hygien och djurskydd får stöd enligt 7 kap. dock beviljas och utbetalas om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stöd åtar sig att avhjälpa bristerna inom tre år från etableringen eller, när det gäller miljökrav, två år från etableringen. Förordning (2004:125). 6 § Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna stödmyndigheten eller Jordbruksverket en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet. Förfarandet i stödärenden 7 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Frågor om stöd enligt 2 kap. 7 § i Dalarnas län prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 8 §, 5 kap. och 8 kap. Frågor om stöd enligt 9 kap. som omfattar mer än ett län prövas av Jordbruksverket eller av den länsstyrelse som Jordbruksverket bestämmer. Frågor om stöd enligt 6 kap. prövas av Skogsstyrelsen. Förordning (2005:1153). 8 § Stödmyndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd enligt 2 kap. 5 § andra stycket och 7 § samt 4-9 kap. 9 § Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd skall ges in till stödmyndigheten inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket eller, när det gäller stöd enligt 6 kap., av Skogsstyrelsen. Om en ansökan om stöd enligt 3 kap. eller om utbetalning av stöd enligt 2 kap. kommer in för sent, skall de regler tillämpas som gäller för sen ansökan i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Förordning (2005:25). 10 § Om företaget ligger inom flera län och länsstyrelsen är stödmyndighet, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs. Om en ansökan enligt 2 kap. 7 § omfattar renvallar eller renhägn som är belägna inom flera län skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av renvallarna eller renhägnen är belägna. 11 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket. 12 § Före utbetalning av stöd skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna. Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till stödmyndigheten. Jordbruksverkets beslut innebär att stödmyndighetens beslut förfaller. Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i första och andra stycket. Tillsyn m.m. 13 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1257/1999, kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket och, när det gäller stöd enligt 6 kap., av Skogsstyrelsen. Den närmare tillsynen inom länet utövas av stödmyndigheten med det undantaget att tillsynen över stöd enligt 2 kap. 8 § utövas av länsstyrelsen. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får föreskriva att det skall tas ut en avgift för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek. Förordning (2005:25). 14 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Stödmyndigheten har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut. 15 § Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet. 16 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att 1. en omständighet som utgör force majeure inträffar, 2. en fastighetsreglering genomförs, 3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll, eller 4. andra liknande omständigheter inträffar. Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana omständigheter som avses i första stycket beslutar stödmyndigheten att stödvillkoren skall anpassas till de uppkomna förhållandena eller att åtagandet skall upphöra. Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring efter det att en betydande del av åtagandet har fullgjorts och det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet får stödmyndigheten besluta att lämnat stöd inte skall återbetalas. 17 § När mätfel eller ägoslagsfel konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 eller 3 kap. skall sanktionsreglerna i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 tillämpas. Vid kontroll skall det bortses från en felaktig arealuppgift i en ansökan om utbetalning av stöd, till den del uppgiften innebär en större areal än den som framgår av beslutet om stöd. Vid kontroll skall det även bortses från en felaktig arealuppgift till den del den felaktigt uppgivna arealen inte kunnat berättiga till stöd på grund av krav på djurinnehav. Förordning (2005:25). 18 § Vid klassificerings- eller villkorsfel skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet. Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 2 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning skall leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter funnits med i denna ansökan. Förordning (2000:685). 19 § Om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms som allvarligt skall beslutet om stöd hävas. Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller vid någon annan avvikelse från de villkor som gäller för stödet. Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om stöd hävas till viss del. Stödmyndigheten får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. Ränta 20 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka. Jordbruksverket får föreskriva 1. hur räntan skall beräknas, 2. hur betalning skall ske, och 3. att små räntebelopp inte skall tas ut. Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl. Förordning (2000:1060). Verkställighet av beslut 21 § Beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Stödmyndigheten får bestämma att ett beslut enligt denna förordning skall gälla även om det överklagas. Ytterligare föreskrifter 22 § Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda myndigheter meddela ytterligare föreskrifter om stöd, innehåll i genomförandeplaner, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, utbetalning, tillsyn, sanktioner, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Skogsstyrelsen får efter samråd med andra berörda myndigheter, när det gäller stöd enligt 6 kap., meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökan om stöd, tillsyn, sanktioner, återkrav och ränta liksom föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Överklagande 23 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket. Beslut som gäller stöd enligt 8 och 9 kap. samt Skogsstyrelsens beslut som gäller stöd enligt 6 kap. får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 12, 14, 16, 19 och 20 §§. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2005:1153). Definitioner 24 § I denna förordning förstås med stödmyndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd, jordbrukare: en producent av jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser, jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser, jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda eller sådana traditionella sambeten på betesmark och fäbodbeten som godkänts av länsstyrelsen, brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader, jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark, ägoslag: åkermark, betesmark inklusive slåtterängar, skogsmark, impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig mark, åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja, betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt, mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är oförenlig med stödets syfte, klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renhägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren i fråga om stöd enligt 2 eller 3 kap. brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet, stödområden: områden enligt bilaga 2. Förordning (2000:1060). 2 kap. Miljövänligt jordbruk Allmänna bestämmelser 1 § Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en stödperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 5-11 a och 13-15 §§. Stödmyndigheten kan efter ansökan av stödmottagaren förlänga ett åtagande, dock längst till och med den 31 december 2006. För stöd för åtgärder som avses i 12 § skall åtagandet omfatta en stödperiod av tio år med rätt till förlängning med ytterligare tio år. Stödmyndigheten kan medge att ett åtagande under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön. Förordning (2005:25). 2 § Stöd får kombineras i den utsträckning som framgår av bilaga 3. Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 med undantag för stöd enligt 5 § andra stycket eller kombinationer av stöd inom stödområde 1-3. Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr skall inte betalas ut. 3 § Ett jordbruksskifte skall för att berättiga till stöd omfatta minst 0,1 hektar utom för stöd enligt 13 § där den sammanlagda skiftesarealen skall omfatta minst 0,1 hektar. Renvall skall omfatta minst 0,2 hektar och renhägn skall omfatta minst 0,05 hektar. Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga 4. Antalet nötkreatur på jordbruksföretaget skall fastställas utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Får, getter och svin skall finnas på jordbruksföretaget inom de hållandetider som Jordbruksverket föreskriver. 4 § Stöd lämnas inte 1. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller kulturvård, eller 2. för areal för vilken ersättning har lämnats enligt avtal om nya inslag i landskapet. Stöd enligt 7, 9-10, 11 a och 13-15 §§ lämnas inte för areal som tagits ur produktion och som ingår i EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor eller omfattas av EG:s system för direktstöd. Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får Jordbruksverket meddela föreskrifter om under vilka villkor stöd med samma syfte får lämnas. Stöd får i övriga fall kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller samma jordbruksföretag i enlighet med vad Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2005:25). Bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden Bevarande av betesmarker och slåtterängar 5 § Stöd får lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar samt fäbod- och skogsbeten. Länsstyrelsen får besluta att tilläggsersättning och ersättning för kompletterande åtgärder skall ges för sådana betesmarker och slåtterängar med höga biologiska eller kulturhistoriska värden som kräver särskild skötsel. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 6 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet får lämnas för skötsel av vissa landskapselement belägna på eller i anslutning till åkermark. Skötselåtagandet skall omfatta samtliga ersättningsberättigande landskapselement på sådan åkermark som naturligen hör till ett brukningscentrum eller annan plats för gårdsbebyggelse. Av bilaga 5 framgår vilka landskapselement som berättigar till stöd. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 7 § Stöd för skötsel av renvallar och renhägn får lämnas till en sameby eller en medlem av en sameby. Stöd får lämnas inom ett område där renskötsel får bedrivas hela året enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför sådant område får stöd lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in. Bevarande av utrotningshotade husdjursraser 8 § Stöd får lämnas för djur av de raser som Jordbruksverket föreskriver. Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 50 procent under ett enskilt år. Varje besättning skall, när det gäller stödberättigande djur, under stödperioden följa en avelsplan för rasen som godkänts av Jordbruksverket. Öppet och varierat odlingslandskap 9 § Stöd får lämnas för miljövänlig odling av slåtter- och betesvall på åkermark inom stödområde 1-5 och på öar utan fast landförbindelse med undantag av Ven. Odlingen skall omfatta minst 0,1 hektar under varje enskilt år under stödperioden. För mark inom stödområdena 1-3 får stöd lämnas endast till jordbrukare som bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur, tackor eller getter (hondjur). Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga djurinnehav. Stödområde Antal djurenheter per hektar 1 0,83 2 a 0,95 2 b 1,00 3 1,05 Förordning (2005:25). Miljöanpassat jordbruk Ekologiska produktionsformer 10 § Stöd för ekologiska produktionsformer får lämnas för odling på åkermark av jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen används till foder-, livsmedels- eller utsädesproduktion. Jordbruksverket får föreskriva om undantag från kravet på årlig användning av grödan. Till jordbrukare med ekologisk djurhållning får ytterligare stöd lämnas för ekologiskt odlad betes- och slåttervall eller grönfoderareal. Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga djurinnehav. Djurslag Antal djur per hektar vall eller grönfoder Mjölkkor 1,0 Am- och dikor 1,0 Ungnöt 1,67 Suggor 2,0 Tackor 6,67 Getter (hondjur) 6,67 Med ungnöt avses nötkreatur mellan sex månader och två år. Den ekologiska djurhållningen måste omfatta minst ett djur under hela stödperioden. Förordning (2005:25). Åtgärder för minskat kväveläckage 11 § Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län. En areal motsvarande minst 20 procent av jordbruksföretagets vårsädesareal skall under varje år omfattas av en åtgärd enligt första stycket. Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda. Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en huvudgröda, vall, fånggröda eller bevuxen träda förrän efter årets slut. Miljövänlig vallodling 11 a § Stöd får lämnas för miljövänlig odling av flerårig vall på åkermark inom sådana områden där stöd enligt 3 kap. inte får lämnas. Odlingen skall omfatta minst 0,1 hektar under varje enskilt år under stödperioden. Förordning (2005:25). Skötsel av våtmarker och småvatten 12 § Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker och småvatten som i miljöförbättrande syfte har anlagts på jordbruksmark efter den 31 december 1999 och som bevaras minst tjugo år från stödbeslutet. Tilläggsersättning får lämnas för skötsel genom avslagning av växtlighet eller betning. Stöd får inte lämnas för områden inom strukturfondsmål 1. Med våtmark avses ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna. Med småvatten avses dammar och vattensamlingar där vattennivån skall vara så hög att en vattenspegel kan finnas under hela året. Skyddszoner 13 § Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark. Stöd lämnas dock inte inom områden som omfattas av strukturfondsmål 1. Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde som är besådd med vall och som är mellan sex och tjugo meter bred. Det vattenområde som skyddszonen gränsar till skall vara vattenförande under hela året eller vara utmärkt på den topografiska kartan. Miljövänlig odling av bruna bönor 14 § Stöd får lämnas för odling på Öland av bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung. Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med bruna bönor under det första året i stödperioden. Miljövänlig odling av sockerbetor 15 § Ersättning får lämnas för miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland. Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med sockerbetor under det första året i stödperioden. 3 kap. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden 1 § Kompensationsbidrag får lämnas för vallodling på sådan åkermark eller för sådana betesmarker som ligger inom stödområde 1-5 b eller på öar utan fast landförbindelse med undantag av Ven och de församlingar på Gotland som inte förtecknas i bilaga 2. Förhöjt stöd får lämnas inom de fjällnära områden som betecknats med F i bilaga 2. Inom stödområde 1-3 får kompensationsbidrag lämnas även för spannmåls- och potatisodling. Kompensationsbidrag får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta med jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk skall varje år omfatta minst tre hektar. Ett jordbruksskifte skall för att berättiga till stöd omfatta minst 0,1 hektar. Förordning (2005:25). 2 § Stöd för vallodling på åkermark samt för betesmarker lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och getter (hondjur). Stödområde Antal djurenheter per hektar 1-3 1,0 4 1,1 5 1,3 Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga 4. Antalet nötkreatur på jordbruksföretaget skall fastställas utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Tackor och getter skall finnas där inom de hållandetider som Jordbruksverket föreskriver. 3 § Stöd lämnas inte om den totala brukade arealen understiger tre hektar. En potatisodling skall för att berättiga till stöd omfatta minst 0,5 hektar. Beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr betalas inte ut. 4 § Stöd lämnas inte till jordbrukare som när stödåret börjar uppbär statlig ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Förordning (2004:125). 4 kap. Investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag 1 § Stöd får lämnas i form av bidrag till andra investeringar i fasta anläggningar än köp av mark till den som driver ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får det ingå kompletterande verksamhet med nära anknytning till lantbruk. Förutom till fasta anläggningar kan stöd lämnas för inköp av utrustning för särskilt miljövänlig spridning av stallgödsel. Länsstyrelsen beslutar vilket investeringsbelopp som berättigar till stöd. 2 § Stödberättigande investeringar i jordbruksföretag skall underlätta 1. åtgärder för ett ekologiskt hållbart lantbruk, 2. åtgärder som förbättrar djurens välfärd, eller 3. sådana åtgärder för ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden som är förenliga med en regional genomförandeplan. Stöd lämnas inte till åtgärder som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd. Förordning (2005:25). 3 § Stöd lämnas endast om stödmottagaren med hänsyn till sin ekonomiska ställning, inkomst och kreditmöjligheter bedöms ha behov av stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges. Särskilt angelägna miljöinvesteringar får stödjas utan hinder av bestämmelserna i första stycket. 4 § Stöd lämnas endast om 1. stödmottagarens arbetsinsats i företaget uppgår till minst 900 timmar per år och arbetsinsatsen utanför företaget inte utgör mer än hälften av stödmottagarens totala arbetstid, 2. stödmottagaren får minst 50 procent av sin totala inkomst från företaget och minst 25 procent från jordbruks-, trädgårds- eller renskötselverksamhet, 3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande försörjning, och 4. stödmottagaren har tillräckliga yrkeskunskaper. Villkoren skall vara uppfyllda när investeringen har genomförts. Om delägare i ett företag är makar eller sambor, föräldrar och barn eller syskon skall minst hälften av dem uppfylla kraven enligt första stycket. Om en juridisk person är stödmottagare, skall den juridiska personen till minst hälften ägas av fysiska personer som uppfyller villkoren i första stycket. Särskilt angelägna miljö- eller djurmiljöinvesteringar samt investeringar för kompletterande verksamheter får stödjas utan hinder av bestämmelserna i första stycket 1-3. Förordning (2001:30). 5 § har upphävts genom förordning (2000:685). 6 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 15 000 kr skall inte beviljas. 5 kap. Investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter 1 § Stöd får ges i form av bidrag till investeringar som avser förädling eller saluföring av 1. nöt-, gris-, får- och lammkött, kött från hägnat vilt samt, inom områden som omfattas av strukturfondsmål 1, renkött, 2. mjölk och mjölkprodukter, 3. ägg och fågelkött, 4. spannmål, 5. oljeväxter, 6. grönsaker, frukt och bär, 7. blommor och plantor, eller 8. potatis med undantag av stärkelse och stärkelseprodukter. Stöd lämnas inte för investeringar i primärproduktion. Förordning (2002:971). 2 § Stöd skall i första hand ges till 1. investeringar som avser nya produkter och nya marknader i industrier som utvecklar högförädlade produkter av hög kvalitet, eller 2. småskalig livsmedelsförädling som bidrar till att underlätta och främja diversifiering av näringslivet på landsbygden och till att stärka jordbruksföretagens konkurrensförmåga. Investeringarna skall även främja sysselsättningen på landsbygden. 3 § Stöd lämnas till investeringar som har godkänts av stödmyndigheten. Stödmyndigheten bestämmer den investeringskostnad som skall berättiga till stöd. 4 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 15 000 kr skall inte beviljas. 6 kap. Stöd till investeringar i skog för att höja skogens ekologiska värde 1 § Stöd för skydd av biotoper får lämnas i form av ersättning för sådana ingrepp i pågående markanvändning som följer av beslut om skydd av biotoper enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 2 § Stöd får lämnas i form av ersättning för ingrepp i pågående markanvändning och för aktiva natur- och kulturvårdsåtgärder som följer av sådana naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § jordabalken. 3 § Stöd för aktiva natur- eller kulturmiljövårdsåtgärder får lämnas för sådana åtgärder i skogsbruket som är till gagn för flora, fauna, värdefulla äldre kulturmiljöer, landskapet eller friluftslivet och som avses i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket. 4 § Stöd för sådan anläggning och skötsel av lövskog som avses i förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket får lämnas inom områden där sådan skog är av betydelse för den biologiska mångfalden och landskapsbilden. 5 § Stöd för vitaliseringsgödsling får lämnas för skogsmark som omfattas av en av Skogsstyrelsen fastställd översiktlig plan för åtgärden. Stöd lämnas inte för mark som är av riksintresse för natur- och kulturmiljövården eller som bör bevaras enligt en regional naturvårds- eller bevarandeplan för odlingslandskapet. 6 § Stöd lämnas endast för åtgärder på skogsmark. 7 kap. Startstöd 1 § Stöd får lämnas när någon första gången för sin huvudsakliga sysselsättning etablerar sig som ansvarig för ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får det ingå kompletterande verksamhet med nära anknytning till lantbruk. Stödet skall vara förenligt med en regional genomförandeplan. 2 § Stöd får lämnas i form av startpremie. Förordning (2002:971). 3 § Stöd lämnas endast till sökande som vid beslutstillfället inte har fyllt 40 år och som har tillräckliga yrkeskunskaper. 4 § Stöd lämnas endast om 1. företaget kräver en arbetsinsats som motsvarar minst 1 350 timmar per år, 2. stödmottagarens arbetsinsats i företaget uppgår till minst 900 timmar per år och arbetsinsatsen utanför företaget uppgår till högst 900 timmar per år, 3. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande försörjning, 4. stödmottagaren får minst hälften av sin inkomst från företaget och minst en fjärdedel från enbart jordbruk, trädgårds- eller renskötsel, och 5. stödet är motiverat med hänsyn till företagarens ekonomiska ställning och kreditmöjligheter samt om det från allmän synpunkt är lämpligt. 8 kap. Kompetensutveckling 1 § Stöd får lämnas för anordnande och genomförande av kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att motivera och utbilda lantbrukare och andra personer verksamma inom lantbruket och renskötseln till att använda miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbara produktionsmetoder. Stöd får också lämnas för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att underlätta genomförandet av andra åtgärder enligt denna förordning. 2 § Stöd får lämnas för kompetensutvecklingsprogram som upprättats av länsstyrelsen och godkänts av Jordbruksverket samt för verksamheter som kompletterar dessa program. Förordning (2001:30). 9 kap. Anpassning och utveckling av landsbygden 1 § Stöd får lämnas för 1. diversifiering av verksamhet inom och med anknytning till lantbruket, 2. marknadsföring av kvalitetsprodukter från lantbruket, 3. främjande av landsbygdsturism och småföretagande, 4. utveckling och förbättring av infrastruktur, 5. byutveckling och bevarande av kulturarvet, och 6. miljöskydds- och naturvårdsåtgärder i samband med jordbruk, skogsbruk och landskapsvård samt förbättring av djurens välfärd. Inom strukturfondsmål 1 får stöd lämnas även för andra sådana åtgärder för anpassning och utveckling av landsbygden som anges i artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999. Åtgärderna skall ha anknytning till lantbruket och dess omställning. Förordning (2002:971). 2 § Stöd enligt 1 § 1-5 skall vara förenliga med en regional genomförandeplan, ett programkomplement eller vara av nationellt intresse. Stöd får inte lämnas för åtgärder som kan ges stöd enligt 2-7 kap. Förordning (2002:971). 3 § Har upphävts genom förordning (2002:971). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2000:577 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 2. Genom förordningen upphävs a) förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden, b) förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag, c) förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför produkter från jordbruket eller skogsbruket, d) förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag, e) förordningen (1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket, och f) förordningen (1997:1336) om miljöstöd. Förordning (2000:1060). 3. De upphävda förordningarna gäller fortfarande i ärenden som anhängiggjorts före utgången av år 1999 om inte annat följer av 7 samt ärenden som har sin grund i ett åtagande enligt förordningen (1997:1336) om miljöstöd. I stället för 1 kap. 19 § i förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall dock 1 kap. 17 § i den nya förordningen tillämpas. Med IAKS-förordningen skall i förordningen (1997:1336) om miljöstöd avses kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande av tilllämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92. När det gäller stöd enligt 3 kap. 17 § förordningen (1997:1336) om miljöstöd skall i 1 kap. 11, 13, 23, 24, 26, 27, 30 och 31 §§ i samma förordning länsstyrelsen bytas ut mot Jordbruksverket. Förordning (2002:697). 4. För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år. 5. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen. 6. Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden. 7. Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen. Förordning (2000:1060). 2002:971 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2. För ansökningar om startstöd som inkommit till länsstyrelsen före ikraftträdandet gäller 7 kap. 2 § och bilaga 1 i sin äldre lydelse. 2004:689 Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet. 2005:25 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005. 2. Ärenden som kommit in till stödmyndigheten före den 1 januari 2005 men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter. 2005:523 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005. Förordningen skall dock ifråga om bilaga 2 tillämpas från och med den 1 januari 2005. 2005:1153 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen. 2007:481 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före utgången av 2006, eller i fråga om strukturfondsmål 1 före utgången av mars 2007, om inte annat följer av 4 eller 5. Bilaga 1 Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder 1. Miljövänligt jordbruk Åtgärd Region Ersättningsnivå Betesmarker och slåtterängar Hela landet Grundersättning: 1 100 kr/ha Tilläggsersättning: Betesmarker: 1 400 kr/ha Slåtterängar: 2 400 kr/ha Kompletterande åtgärder: Lövtäkt: högst 500 kr/ha Lieslåtter: 6 500 kr/ha Efterbete: 700 kr/ha Natur- och kultur- miljöer Hela landet Basersättning: 100 kr/elementtyp Grupp 1: 6 kr/10 meter Grupp 2: 26 kr/10 meter Grupp 3: 58 kr/10 meter Grupp 4: 60 kr/st Grupp 5: 180 kr/st Grupp 6: 1 000 kr/ha hässjad gröda Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Delar av renskötsel- området Renvallar: 1 275 kr/renvall samt 6 300 kr/ha, dock sammanlagt högst 26 475 kr per renvall Traditionella renhägn: 1 275/kr renhägn samt 20 kr/10 m2 Utrotnings- hotade husdjurs- raser Hela landet Linderödssvin: 1 500 kr/djurenhet Övriga raser: 1 000 kr/djurenhet Öppet och varierat odlingslandskap Stödområde 1-5 Stödområde 1-3: 2 050 kr/ha Stödområde 4: 900 kr/ha Stödområde 5: 400 kr/ha Ekologiska produktionsmetoder Hela landet Vall och grönfoder: 500 kr/ha Spannmål: 1 300 kr/ha Oljeväxter: 2 200 kr/ha Proteingrödor: 1 300 kr/ha Potatis: 2 200 kr/ha Övriga grödor: 2 200 kr/ha Grönsaker: 5 000 kr/ha Frukt och bär: 7 500 kr/ha Ersättning per djurenhet: 1 700 kr/ha Minskat kväve- läckage Kalmar, Got- lands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län Fånggröda: 900 kr/ha Vårbearbetning: 400 kr/ha Miljövänlig De områden vallodling där stöd enligt 3 kap. inte får lämnas 300 kr/ha Våtmarker och småvatten Hela landet utanför struktur- fondsmål 1 Grundersättning: 3 000 kr/ha Tilläggsersättning: 800 kr/ha Miljövänlig odling av bruna bönor på Öland Öland 2 700 kr/ha Miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland Gotland 1 350 kr/ha Skyddszoner Hela landet utanför strukturfonds- mål 1 3 000 kr/ha 2. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar. Stödområde Gröda Stödbelopp inom intervallen areal 0-60 ha 60- ha 1-3 bete och slåttervall på åker samt betesmark 1 960 kr 980 kr 1-3 spannmål 1 000 kr 500 kr 1-3 potatis 1 750 kr 875 kr 4a bete och slåttervall på åker samt betesmark 1 810 kr 905 kr 4b bete och slåttervall på åker samt betesmark 1 010 kr 505 kr 5a bete och slåttervall på åker samt betesmark 1 210 kr 605 kr 5b bete och slåttervall på åker samt betesmark 710 kr 355 kr Inom de områden som betecknats med F enligt bilaga 2 lämnas för bete och slåttervall på åker samt betesmark ytterligare stöd med 500 kr per hektar inom intervallen areal 0-60 hektar och med 250 kr per hektar inom intervall därutöver. I stödområde 5a ingår öar utan fast landförbindelse utanför stödområde 1-4a. 3. Investeringsstöd till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag 3.1 Inom strukturfondsmål 1, södra delen gäller följande. Det investeringsbelopp som berättigar till stöd får uppgå till högst 11 840 000 kr per företag. Stöd får lämnas till ett företag med högst 3 500 000 kr under en period om fyra år samt med högst följande andel av den investeringskostnad som berättigar till stöd. Investeringskostnad Stödandel inom intervallen -1 600 000 50 % 1 600 000-3 000 000 35 % 3 000 000- 25 % 3.2 Inom strukturfondsmål 1, norra delen gäller följande. Det investeringsbelopp som berättigar till stöd får uppgå till högst följande belopp per företag. - kusten 19 000 000 kr - inlandet 10 000 000 kr Stöd får lämnas till ett företag med högst 3 500 000 kr under en period om fyra år samt med högst följande andel av den investeringskostnad som berättigar till stöd. Investeringskostnad Stödandel inom intervallen Kust Inland -1 600 000 50 % 1 600 000-3 000 000 40 % -2 300 000 35 % 2 300 000-3 000 000 25 % 3 000 000- 15 % 30 % I Storuman, Sorsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner i Västerbottens län samt i Arjeplog, Jokkmokk, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner i Norrbottens län får den högsta andelen av det investeringsbelopp som berättigar till stöd höjas med fem procentenheter för stödmottagare som vid beslutstillfället är yngre än 40 år. Den högre stödandelen får beviljas under högst fem år från stödmottagarens etablering som jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretagare. 3.3 I övriga delar av landet får det investeringsbelopp som berättigar till stöd uppgå till högst 1 600 000 kr per företag. Av det investeringsbelopp som berättigar till stöd lämnas bidrag med högst 30 procent. Stöd får lämnas till ett företag med högst 480 000 kr under en period om fyra år. 3.4 I fråga om den investeringskostnad som berättigar till stöd samt de högsta stödbelopp som anges i punkterna 3.1-3.3 gäller för samverkansföretag de dubbla beloppen. Ett medlemsföretags andel av stöd till samverkansföretag skall räknas in i företagets erhållna stöd under en fyraårsperiod. 4. Investeringsstöd för en förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter Stöd lämnas med högst följande andel av den investeringskostnad som berättigar till stöd. Investeringskostnad Stödandel inom intervallen Strukturfondsmål 1 Kust Inland -1 600 000 kr 40 % 50 % 1 600 001-3 000 000 kr 30 % 35 % 3 000 001- 20 % 25 % Övriga landet -1 600 000 kr 30 % 1 600 001-3 000 000 kr 20 % 3 000 001- 10 % 5. Stöd till investeringar i skog i syfte att höja skogens ekologiska värde Stöd får lämnas med de belopp Skogsstyrelsen föreskriver. 6. Startstöd Startstöd får lämnas med högst 200 000 kr per företagare 7. Kompetensutveckling Stöd får lämnas för hela den stödberättigande kostnaden. 8. Stöd för främjande av anpassning och utveckling av landsbygden Stöd till enskilda företag får lämnas med högst 30 % av stödberättigande utgifter och högst 480 000 kr. Stöd för miljöinvesteringar som inte ger något ekonomiskt utbyte samt för investeringar i våtmarker och småvatten omfattas dock inte av denna begränsning. För stöd till samverkansföretag gäller inte begränsningen till 480 000 kr. Förordning (2005:523). Bilaga 2 Förteckning över stödområden samt fjällnära områden* Län Kommun Församling Stöd enligt Fjällnära 2 kap. 3 kap. områden Stockholms län VALLENTUNA Össeby-Garn 5 ÖSTERÅKER Österåker-Östra Ryd na 5 Ljusterö-Kulla 5 VÄRMDÖ Värmdö 5 Djurö 5 Ingarö 5 Gustavsberg 5 Dalarö 5 NYKVARN Turinge sa del 5 SÖDERTÄLJE Tveta va del 5 Vårdinge na del 5 Överjärna va del 5 NORRTÄLJE Norrtälje 5 Björkö-Arholma 5 5:b Väddö va del 5 Väddö öa del 5 5 b Singö 5 5:b Häverö 5 Edebo 5 Ununge 5 Edsbro 5 Fasterna 5 Rimbo 5 Rö 5 Skederid 5 Husby-Sjuhundra 5 Gottröra 5 Närtuna 5 Malsta 5 Lohärad 5 Estuna 5 Söderby-Karl 5 Roslags-Bro 5 Vätö 5 5:b Rådmansö 5 5:b Frötuna va del 5 Frötuna öa del 5 5 b Blidö 5 5:b Länna 5 Riala 5 Uppsala län ÄLVKARLEBY Alla församlingar 5 5:b TIERP Tolfta 5 5:b Tegelsmora 5 5:b Tierp sa del 5 Söderfors 5 Västland 5 5:b Österlövsta 5 5:b Hållnäs 5 5:b UPPSALA Tensta na del 5 5:b Björklinge va del 5 Viksta va del 5 Knutby 5 5:b Bladåker 5 5:b Faringe 5 5:b Almunge 5 5:b Stavby 5 5:b Tuna 5 5:b Rasbokil 5 ÖSTHAMMAR Östhammar 5 5:b Forsmark 5 5:b Valö 5 5:b Börstil 5 5:b Hökhuvud 5 5:b Harg 5 5:b Öregrund 5 5:b Gräsö 5 5:a Alunda 5 5:b Ekeby 5 5:b Skäfthammar 5 5:b Morkarla 5 5:b Film 5 5:b Dannemora 5 5:b Södermanlands län VINGÅKER Västra Vingåker sa del 5 GNESTA Gåsinge-Dillnäs na del 5 Gryt 5 NYKÖPING Tunaberg 5 Tuna sa del 5 Lunda sa del 5 Kila sa del 5 Råby-Ripsa na del 5 FLEN Flen 5 Helgesta- Hyltinge 5 Årdala 5 Lilla Malma 5 Dunker 5 Mellösa 5 Forssa 5 KATRINEHOLM Björkvik va del 5 Sköldinge na del 5 Floda na del 5 Stora Malm va del 5 Östra Vingåker sa del 5 ESKILSTUNA Västermo 5 Näshulta 5 Husby-Rekarne sa del 5 Ärla sa 5 Kafjärden 5 STRÄNGNÄS Länna 5 Åker sa del 5 Härad sa del 5 Östergötlands län ÖDESHÖG Stora Åby sa del 5 5:b Ödeshög sa del 5 5:b Rök sa del 5 5:b Trehörna 5 5:b YDRE Alla församlingar 5 5:a KINDA Tidersrum 5 5:b Kisa 5 5:b Västra Eneby 5 Horn 5 Hycklinge 5 Oppeby 5 Hägerstad 5 Kättilstad 5 Tjärstad 5 BOXHOLM Alla församlingar 5 5:b ÅTVIDABERG Alla församlingar 5 FINSPÅNG Alla församlingar 5 VALDEMARSVIK Valdemarsvik 5 Ringarum 5 Gryt 5 Tryserum 5 Östra Ed 5 LINKÖPING Vist 5 Vårdnäs 5 Skeda 5 Nykil sa del 5 5:b Ulrika 5 5:b Gammalkil sa del 5 5:b Ljung na del 5 Stjärnorp 5 NORRKÖPING Vånga va del 5 Simonstorp 5 Krokek 5 Kvarsebo 5 Jonsberg 5 Rönö 5 SÖDERKÖPING Sankt Anna 5 Börrum 5 MOTALA Motala skogsbygden 5 Västra Ny 5 Godegård 5 5:b Kristberg 5 Tjällmo 5 MJÖLBY Västra Harg 5 5:b Jönköpings län ANEBY Bälaryd 5 5:a Bredestad 5 5:b Askeryd 5 5:a Marbäck 5 5:b Frinnaryd 5 5:b Lommaryd 5 5:b Haurida 5 5:b Vireda 5 5:b GNOSJÖ Alla församlingar 5 5:a MULLSJÖ Alla församlingar 5 5:b HABO Alla församlingar 5 5:b GISLAVED Gislaved 5 5:a Våthult 5 5:a Bosebo 5 5:a Anderstorp 5 5:a Stengårdshult 5 5:a Valdshult 5 5:a Öreryd 5 5:a Norra Hestra 5 5:a Villstad 5 5:a Burseryd 5 5:a Gryteryd 5 5:a Södra Hestra 5 5:a Ås 5 5:b Kållerstad 5 5:b Reftele 5 5:b VAGGERYD Alla församlingar 5 5:a JÖNKÖPING Jönköping 5 5:b Ljungarum 5 5:b Järstorp 5 5:b Huskvarna 5 5:b Hakarp 5 5:b Gränna 5 5:b Norrahammar 5 5:b Visingsö 5 5:a Skärstad 5 5:b Ölmstad 5 5:b Svarttorp 5 5:b Järsnäs 5 5:a Lekeryd 5 5:b Rogberga 5 5:b Barnarp 5 5:b Ödestugu 5 5:a Öggestorp 5 5:b Månsarp 5 5:a Bankeryd 5 5:b Bottnaryd 5 5:a Mulseryd 5 5:a Angerdshestra 5 5:a Norra Unnaryd 5 5:a NÄSSJÖ Alla församlingar 5 5:a VÄRNAMO Alla församlingar 5 5:b SÄVSJÖ Alla församlingar 5 5:a VETLANDA Alla församlingar 5 5:a EKSJÖ Alla församlingar 5 5:a TRANÅS Alla församlingar 5 5:b Kronobergs län UPPVIDINGE Alla församlingar 5 5:a LESSEBO Alla församlingar 5 5:a TINGSRYD Tingsås 5 5:a Almundsryd 5 5:a Älmeboda 5 5:a Linneryd 5 5:a Södra Sandsjö 5 5:a Väckelsång 5 5:b Urshult 5 5:a ALVESTA Alvesta 5 5:b Lekaryd 5 5:b Härlöv 5 5:b Hjortsberga med Kvenne 5 5:b Moheda 5 5:a Slätthög 5 5:a Mistelås 5 5:a Blädinge 5 5:b Vislanda 5 5:a Skatelöv 5 5:b Västra Torsås na del 5 5:b Västra Torsås sa del 5 5 a ÄLMHULT Älmhult 5 5:a Härlunda 5 5:a Virestad va del 5 5:a Virestad öa del 5 5:b Stenbrohult 5 5:a Göteryd 5 5:a Pjätteryd 5 5:a Hallaryd 5 5:a MARKARYD Markaryd 5 5:a Hinneryd va del 5 5:a Hinneryd öa del 5 5:b Traryd 5 5:a VÄXJÖ Växjö domkyrko- församling 5 5:b Furuby 5 5:a Sjösås 5 5:a Hornaryd 5 5:a Drev 5 5:a Dädesjö 5 5:b Hemmesjö med Tegnaby 5 5:b Östra Torsås 5 5:b Nöbbele 5 5:b Uråsa 5 5:b Jät 5 5:b Kalvsvik 5 5:b Tävelsås 5 5:b Dänningelanda 5 5:b Vederslöv 5 5:b Öja 5 5:b Bergunda 5 5:b Öjaby 5 5:b Tjureda 5 5:b Gårdsby 5 5:b Söraby 5 5:b Tolg 5 5:b Asa 5 5:a Aneboda 5 5:a Berg 5 5:b Ormesberga 5 5:b Ör 5 5:b Skogslyckan 5 5:b Växjö Maria 5 5:b Teleborg 5 5:b LJUNGBY Ljungby 5 5:b Agunnaryd na del 5 5:b Agunnaryd sa del 5 5:a Ryssby 5 5:b Tutaryd 5 5:b Södra Ljunga 5 5:b Hamneda 5 5:b Kånna 5 5:b Berga 5 5:b Dörarp 5 5:b Vittaryd 5 5:b Angelstad 5 5:b Annerstad va del 5 5:a Annerstad öa del 5 5:b Nöttja 5 5:b Torpa 5 5:a Vrå 5 5:a Lidhult 5 5:a Odensjö 5 5:a Bolmsö 5 5:b Tannåker 5 5:b Kalmar län HÖGSBY Fågelfors 5 5:b Högsby 5 5:b Långemåla 5 5:b Fagerhult 5 5:a TORSÅS Gullabo 5 5:a Torsås va del 5 5:a Torsås öa del 5 MÖRBYLÅNGA Vickleby 5 Resmo 5 Mörbylånga 5 Stenåsa 5 Hulterstad 5 Kastlösa 5 Smedby 5 Södra Möckleby 5 Segerstad 5 Gräsgård 5 Ventlinge 5 Ås 5 Glömminge 5 5:b Algutsrum na del 5 5:b Algutsrum sa del 5 Torslunda va del 5 Torslunda öa del 5 5:b Norra Möckleby 5 5:b Gårdby 5 5:b Sandby 5 5:b HULTSFRED Hultsfred 5 5:a Lönneberga 5 5:a Målilla med Gårdveda 5 5:b Järeda 5 5:a Virserum 5 5:a Vena 5 5:a Tveta 5 5:b Mörlunda 5 5:b MÖNSTERÅS Mönsterås 5 5:b Fliseryd 5 5:b Ålem 5 5:b EMMABODA Alla församlingar 5 5:a Mortorp 5 Karlslunda 5 5:a NYBRO Nybro 5 5:a Kråksmåla 5 5:a Bäckebo 5 5:a Kristvalla 5 5:a Madesjö 5 5:a Örsjö 5 5:a Sankt Sigfrid 5 Oskar 5 5:a Hälleberga 5 5:a OSKARSHAMN Oskarshamn 5 5:a Misterhult 5 5:a Kristdala 5 5:a Döderhult va del 5 5:b Döderhult öa del 5 5:a VÄSTERVIK Västervik 5 Törnsfall 5 Gladhammar 5 Västrum 5 Ukna 5 Dalhem 5 Överum 5 Västra Ed 5 Loftahammar 5 Lofta 5 Gamleby 5 Odensvi 5 Hallingeberg 5 Hjorted 5 5:a Blackstad 5 VIMMERBY Alla församlingar 5 5:a BORGHOLM Borgholm 5 5:b Föra 5 5:a Alböke 5 5:a Löt 5 5:a Egby 5 5:a Bredsättra 5 5:a Köping 5 5:b Räpplinge 5 5:b Högsrum 5 5:b Gärdslösa 5 5:b Långlöt 5 5:b Runsten 5 5:b Böda 5 5:a Högby 5 5:a Källa 5 5:a Persnäs 5 5:a Gotlands län GOTLAND Visby domkyrko- församling 5 Othem 5 5:b Boge 5 5:b Fårö 5 5:a Bunge 5 5:b Rute 5 5:b Fleringe 5 5:b Hall 5 5:b Hangvar 5 5:b Lärbro 5 Hellvi 5 5:b Bäl 5 Hejnum 5 Tingstäde 5 Stenkyrka 5 Lummelunda 5 Martebo 5 Väskinde 5 Bro 5 Lokrume 5 Fole 5 Ekeby 5 Källunge 5 Vallstena 5 Gothem va del 5 Gothem öa del 5 5:b Hörsne med Bara 5 Norrlanda 5 5:b Ganthem na del 5 Ganthem sa del 5 5:b Dalhem 5 Barlingbo 5 Endre 5 Hejdeby 5 Follingbo 5 Akebäck 5 Roma 5 Björke 5 Viklau 5 5:b Halla 5 Sjonhem 5 5:b Vänge 5 5:b Guldrupe 5 5:b Buttle 5 5:b Ala 5 5:b Kräklingbo 5 5:b Anga 5 5:b Gammelgarn 5 5:b Östergarn 5 5:b Västerhejde 5 Träkumla 5 Vall 5 Atlingbo 5 Hogrän 5 Stenkumla 5 Tofta 5 Eskelhem 5 Västergarn 5 Sanda 5 Mästerby 5 Väte na del 5 Väte sa del 5 5:b Hejde 5 5:b Klinte 5 Fröjel 5 5:b Eksta 5 5:b Sproge 5 5:b Ardre 5 5:b Alskog 5 5:b Garde 5 5:b Etelhem 5 Lye 5 Lau 5 5:b När 5 5:b Burs 5 5:b Stånga 5 Lojsta 5 5:b Linde 5 Hemse 5 Rone va del 5 Rone öa del 5 5:b Alva 5 Fardhem 5 Gerum 5 Levide 5 Slite 5 5:b Hablingbo va del 5 5:b Hablingbo öa del 5 Havdhem va del 5 5:b Havdhem öa del 5 Eke 5 5:b Grötlingbo 5 5:b Näs 5 5:b Fide 5 5:b Öja 5 5:b Hamra 5 5:b Vamlingbo 5 5:b Sundre 5 5:b Blekinge län OLOFSTRÖM Jämshög na del 5 5:a Jämshög sa del 5 Kyrkhult 5 5:a KARLSKRONA Aspö 5 5:a Lösen skogsbygden 5 5:a Augerum skogsbygden 5 5:a Flymen 5 5:a Kristianopel 5 Jämjö skogsbygden 5 5:a Torhamn 5 Sturkö 5 Ramdala skogsbygden 5 5:a Rödeby na del 5 5:a Fridlevstad na del 5 5:a Sillhövda 5 5:a Tving na del 5 5:a Hasslö 5 RONNEBY Ronneby skogsbygden 5 5:a Backaryd 5 5:a Öljehult 5 5:a Eringsboda 5 5:a Bräkne-Hoby skogsbygden 5 5:a KARLSHAMN Ringamåla 5 5:a Hällaryd skogsbygden 5 5:a Hällaryd slättbygden 5 Åryd skogsbygden 5 5:a Åryd slättbygden 5 Asarum skogsbygden 5 5:a Skåne län SVALÖV Stenestad 5 5:b Konga na del 5 5:b Röstånga 5 5:b ÖSTRA GÖINGE Hjärsås na 5 Östra Broby 5 Glimåkra 5 5:a ÖRKELLJUNGA Örkelljunga 5 5:a Rya 5 5:b Skånes- Fagerhult 5 5:a HÖRBY Hörby öa del 5 5:b Långaröd 5 5:b Svensköp 5 5:b Äspinge 5 5:b Södra Rörum 5 5:b Fulltofta 5 5:b HÖÖR Höör 5 5:b Bosjökloster na del 5 5:b Munkarp 5 5:b Hallaröd 5 5:b Norra Rörum 5 5:b Tjörnarp 5 5:b TOMELILLA Eljaröd 5 Andrarum 5 5:b Brösarp 5 5:b BROMÖLLA Näsum 5 OSBY Alla församlingar 5 5:a PERSTORP Alla församlingar 5 5:a KLIPPAN Klippan öa del 5 5:b Vedby 5 5:b Färingtofta 5 5:b Riseberga 5 5:b Östra Ljungby öa del 5 5:b BÅSTAD Båstad 5 Förslöv öa del 5 5:b Grevie öa del 5 5:b Västra Karup öa del 5 Hov öa del 5 Östra Karup skogsbygden 5 5:b ESLÖV Billinge na del 5 5:b KRISTIANSTAD Äsphult 5 5:b Djurröd 5 5:b Hörröd 5 5:b Huaröd 5 5:b Linderöd 5 5:b Vånga 5 ÄNGELHOLM Tåssjö 5 5:b Munka-Ljungby öa del 5 5:b Tåstarp öa del 5 5:b Hjärnarp öa del 5 5:b Össjö öa del 5 5:b HÄSSLEHOLM Hässleholm 5 Nävlinge 5 5:b Hästveda 5 Farstorp 5 Verum 5 5:a Vittsjö 5 5:a Norra Åkarp 5 5:a Vankiva 5 Norra Mellby 5 5:b Häglinge 5 5:b Brönnestad 5 5:b Matteröd 5 5:b Finja 5 Hörja 5 5:a Röke 5 5:a Västra Torup 5 5:a Hallands län HYLTE Alla församlingar 5 5:a HALMSTAD Breared 5 5:a Oskarström 5 5:a Tönnersjö öa del 5 Slättåkra 5 5:a Enslöv 5 5:a LAHOLM Våxtorp skogsbygden 5 5:b Hasslöv skogsbygden 5 5:b Hishult 5 5:a Knäred 5 5:a Veinge skogsbygden 5 5:a FALKENBERG Abild skogsbygden 5 Asige skogsbygden 5 Vessige skogsbygden 5 Askome skogsbygden 5 Köinge 5 Svartrå 5 Okome 5 Gällared 5 5:a Krogsered 5 5:a Gunnarp 5 5:a Fagered 5 5:a Källsjö 5 5:a Ullared 5 5:a Älvsered 5 5:a VARBERG Nösslinge 5 5:a Skällinge 5 5:b Rolfstorp 5 5:b Grimeton skogsbygden 5 5:b Dagsås 5 Sibbarp 5 Grimmared 5 Karl Gustav 5 5:a Kungsäter 5 5:b Gunnarsjö 5 5:a KUNGSBACKA Tölö 5 5:b Älvsåker 5 5:b Vallda 5 Släp 5 Frillesås 5 5:b Gällinge 5 5:b Idala 5 5:b Förlanda 5 5:b Fjärås öa del 5 5:b Onsala 5 Västra Götalands län HÄRRYDA Alla församlingar 5 5:b PARTILLE Alla församlingar 5 5:b ÖCKERÖ Alla församlingar 5 STENUNGSUND Alla församlingar 5 5:a TJÖRN Alla församlingar 5 5:a ORUST Alla församlingar 5 5:a SOTENÄS Kungshamn 5 5:b Malmön 5 5:a Askum 5 5:b Smögen 5 5:b Hunnebostrand 5 5:b Tossene 5 5:b MUNKEDAL Foss 5 5:b Håby 5 5:b Valbo-Ryr 5 5:a Bärfendal 5 5:b Svarteborg na del 5 5:a Svarteborg sa del 5 5:b Hede 5 5:a Sanne 5 5:a Krokstad 5 5:a TANUM Tanum öa del 5 5:a Tanum va del 5 5:b Lur 5 5:b Naverstad 5 5:a Mo 5 5:a Kville 5 5:b Fjällbacka 5 5:b Bottna 5 5:b Svenneby 5 5:b DALS-ED Alla församlingar 4:a 4:a FÄRGELANDA Alla församlingar 5 5:a ALE Nödinge 5 5:b Hålanda na del 5 Hålanda sa del 5 5:b Skepplanda 5 5:b Kilanda 5 5:b Starrkärr 5 5:b LERUM Alla församlingar 5 5:b VÅRGÅRDA Horla 5 5:a Skogsbygden 5 5:a Nårunga 5 5:a Ljur 5 5:a Ornunga 5 5:a Asklanda 5 5:a Kvinnestad 5 5:a Algutstorp 5 Landa 5 5:a BOLLEBYGD Alla församlingar 5 5:a KARLSBORG Alla församlingar 5 5:b GULLSPÅNG Alla församlingar 5 5:b TRANEMO Alla församlingar 5 5:a BENGTSFORS Alla församlingar 4:a 4:a MELLERUD Dalskog 5 5:a Skållerud 5 5:a LILLA EDET Alla församlingar 5 5:b MARK Kinna 5 5:b Örby-Skene 5 5:b Sätila 5 5:b Hyssna 5 5:b Skephult 5 5:a Fritsla 5 5:a Hajom 5 5:b Berghem 5 5:b Fotskäl 5 5:b Tostared 5 5:b Surteby- Kattunga na del 5 5:b Älekulla 5 5:a Torestorp 5 5:a Öxabäck 5 5:a SVENLJUNGA Alla församlingar 5 5:a HERRLJUNGA Hudene 5 5:a Källunga 5 5:a Mjäldrunga 5 5:a Eriksberg 5 5:a Skölvene 5 5:a Södra Björke 5 5:a Jällby 5 5:a Grude 5 5:a Vesene 5 5:a Molla 5 5:a Od 5 5:a Hov 5 5:a Alboga 5 5:a Broddarp 5 5:a Öra 5 5:a VARA Larv sa del 5 Norra Vånga öa del 5 5:b Edsvära öa del 5 GÖTENE Österplana 5 Medelplana 5 Västerplana 5 TIBRO Ransberg 5 5:b TÖREBODA Beateberg va del 5 Beateberg öa del 5 5:b Halna 5 5:b Älgarås 5 5:b GÖTEBORG Angered 5 5:b Bergum 5 5:b Torslanda 5 5:b Björlanda 5 5:b Tuve 5 5:b Säve 5 5:b Gunnared 5 5:b Rödbo 5 5:b Askim 5 5:b Styrsö 5 MÖLNDAL Alla församlingar 5 5:b KUNGÄLV Kungälv 5 5:b Marstrand 5 5:b Harestad 5 5:b Torsby 5 5:b Lycke 5 5:b Ytterby 5 5:b Romelanda 5 5:b Kareby 5 5:b Hålta 5 5:b Solberga 5 5:b LYSEKIL Lysekil 5 5:b Lyse 5 5:b Skaftö 5 5:a Bro 5 5:b Brastad 5 5:b UDDEVALLA Uddevalla 5 5:a Grinneröd 5 5:a Ljung 5 5:a Resteröd 5 5:a Forshälla 5 5:a Dragsmark 5 5:a Bokenäs 5 5:a Högås 5 5:a Skredsvik 5 5:b Herrestad 5 5:a Lane-Ryr 5 5:a Bäve 5 5:a STRÖMSTAD Strömstad 5 5:b Skee 5 5:b Näsinge 5 5:b Lommeland 5 5:b Hogdal 5 5:b Tjärnö 5 5:b VÄNERSBORG Väne-Ryr 5 5:b TROLLHÄTTAN Lagmansered 5 ALINGSÅS Alingsås dalbygden 5 5:b Långared 5 5:b Hemsjö 5 5:b Ödenäs 5 5:a BORÅS Alla församlingar 5 5:a ULRICEHAMN Alla församlingar 5 5:a ÅMÅL Åmål 4:b 4:b Mo 4:a 4:a Tösse med Tydje 4:b 4:b Ånimskog 4:b 4:b Fröskog 4:b 4:b Edsleskog 4:a 4:a MARIESTAD Torsö 5 Lyrestad 5 5:b SKARA Öglunda 5 5:b Eggby-Istrum 5 5:b Varnhem 5 5:b Norra Lundby 5 5:b Skärv 5 5:b Norra Ving 5 5:b Stenum 5 5:b Härlunda 5 5:b SKÖVDE Våmb 5 Ryd 5 5:b Häggum 5 Sjogerstad- Rådene öa del 5 5:b Sjogerstad- Rådene va del 5 Norra Kyrketorp 5 5:b Säter 5 5:b Berg 5 5:b Lerdala 5 5:b TIDAHOLM Tidaholm öa del 5 5:b Härja 5 5:b Daretorp 5 5:b Velinga 5 5:b Fröjered 5 5:b Vättak 5 5:b Kymbo öa del 5 5:b FALKÖPING Trävattna 5 5:b Hällestad 5 5:b Floby 5 5:b Sörby 5 5:b Gökhem 5 5:b Ullene 5 5:b Vilske-Kleva 5 5:b Marka 5 5:b Göteve 5 5:b Grolanda 5 5:b Jäla 5 5:b Börstig 5 5:b Brismene 5 5:b Kinneved 5 5:b Vårkumla 5 Luttra 5 5:b Vartofta-Åsaka 5 Yllestad 5 Vistorp 5 5:b Håkantorp 5 Östra Tunhem 5 Ugglum 5 5:b Bjurum 5 5:b Broddetorp 5 5:b Åsarp 5 5:b Värmlands län KIL Stora Kil na del 4:a 4:a Stora Kil sa del 4:b 4:b Frykerud 4:a 4:a Boda 3 3 EDA Alla församlingar 3 3 TORSBY Fryksände 3 3 Lekvattnet 2a 2a Vitsand 2a 2a Nyskoga 2a 2a Östmark 2a 2a Finnskoga 2a 2a Dalby 2a 2a Norra Ny 2a 2a STORFORS Alla församlingar 4:a 4:a HAMMARÖ Alla församlingar 4:b 4:b MUNKFORS Alla församlingar 4:a 4:a FORSHAGA Forshaga 4:b 4:b Ullerud 4:a 4:a GRUMS Grums na del 4:a 4:a Grums sa del 4:b 4:b Borgvik 4:a 4:a Ed 4:b 4:b Värmskog 3 3 ÅRJÄNG Alla församlingar 3 3 SUNNE Sunne 4:a 4:a Ämtervik 4:a 4:a Gräsmark 3 3 Lysvik 3 3 KARLSTAD Karlstads dom- kyrkoförsamling 4:b 4:b Norrstrand 4:b 4:b Östra Fågelvik 4:b 4:b Väse na del 4:a 4:a Väse sa del 4:b 4:b Älvsbacka 4:a 4:a Nyed 4:a 4:a Alster 4:b 4:b Grava 4:b 4:b Nor 4:b 4:b Segerstad 4:b 4:b Västerstrand 4:b 4:b KRISTINEHAMN Alla församlingar 4:b 4:b FILIPSTAD Filipstad 4:a 4:a Brattfors 4:a 4:a Nordmark 4:a 4:a Gåsborn 3 3 Kroppa 4:a 4:a Rämmen 3 3 HAGFORS Alla församlingar 3 3 ARVIKA Arvika 3 3 Stavnäs 3 3 Högerud 3 3 Glava 3 3 Bogen 2a 2a Gunnarskog 3 3 Ny 3 3 Älgå 3 3 Mangskog 3 3 Brunskog 3 3 SÄFFLE Säffle 4:b 4:b Tveta 4:a 4:a Bro 4:b 4:b Botilsäter 4:b 4:b Ölserud 4:b 4:b Millesvik 4:b 4:b Eskilsäter 4:b 4:b Ny-Huggenäs 4:b 4:b Gillberga 4:a 4:a Kila 4:a 4:a Svanskog 3 3 Långserud 3 3 Örebro län LEKEBERG Hidinge Bergslagen 5 5:b Knista Bergslagen 5 5:b Tångeråsa 5 5:b Kvistbro va del 5 5:b LAXÅ Alla församlingar 5 5:b HALLSBERG Hallsberg skogsbygden 5 5:b Viby skogsbygden 5 5:b Sköllersta sa del 5 5:b Svennevad 5 5:b Bo 5 5:b DEGERFORS Alla församlingar 4:a 4:a HÄLLEFORS Alla församlingar 4:a 4:a LJUSNARSBERG Alla församlingar 4:a 4:a ÖREBRO Tysslinge Bergslagen 5 5:b Kil Bergslagen 5 5:b Lännäs öa del 5 5:b Asker skogsbygden 5 5:b ASKERSUND Alla församlingar 5 5:b KARLSKOGA Alla församlingar 4:a 4:a NORA Alla församlingar 4:a 4:a LINDESBERG Lindesberg 4:a 4:a Guldsmedshyttan 4:a 4:a Fellingsbro na del 5 Ramsberg 4:a 4:a Västmanlands län SKINNSKATTEBERG Alla församlingar 5 5:b SURAHAMMAR Alla församlingar 5 5:b HEBY Huddunge 5 Enåker 5 Nora 5 Östervåla 5 Harbo 5 NORBERG Alla församlingar 5 5:b VÄSTERÅS Lillhärad 5 SALA Västerfärnebo 5 5:b Fläckebo 5 5:b Möklinta 5 5:b FAGERSTA Alla församlingar 5 5:b KÖPING Västra Skedvi 5 5:b Kolsva Bergslagen 5 5:b Odensvi na del 5 5:b ARBOGA Arboga stadsförsamling 5 Dalarnas län VANSBRO Alla församlingar 3 3 MALUNG Alla församlingar 2a 2a F GAGNEF Alla församlingar 3 3 LEKSAND Alla församlingar 3 3 RÄTTVIK Alla församlingar 3 3 ORSA Alla församlingar 3 3 ÄLVDALEN Älvdalen 2a 2a F Särna 1 1 F Idre 1 1 F SMEDJEBACKEN Alla församlingar 4:a 4:a MORA Mora 3 3 Våmhus 2a 2a Sollerön 3 3 Venjan 2a 2a FALUN Falu Kristine 4:a 4:a Grycksbo 4:a 4:a Stora Kopparberg 4:a 4:a Aspeboda 4:a 4:a Vika 4:a 4:a Hosjö 4:a 4:a Sundborn 4:a 4:a Svärdsjö 3 3 Enviken 3 3 Bjursås 3 3 BORLÄNGE Alla församlingar 4:a 4:a SÄTER Alla församlingar 4:a 4:a HEDEMORA Alla församlingar 4:a 4:a AVESTA Alla församlingar 4:a 4:a LUDVIKA Ludvika 4:a 4:a Grängesberg 4:a 4:a Grangärde 4:a 4:a Säfsnäs 3 3 Gävleborgs län OCKELBO Alla församlingar 3 3 HOFORS Alla församlingar 4:a 4:a OVANÅKER Alla församlingar 3 3 NORDANSTIG Alla församlingar 2b 2b LJUSDAL Ljusdal 2b 2b Hamra 2b 2b Los 2b 2b Färila 2b 2b Färila va del stödomr 1 1 1 Kårböle 2b 2b Kårböle stödomr 1 1 1 Ramsjö 2b 2b Järvsö 2b 2b GÄVLE Gävle Heliga Trefaldighet 4:a 4:a Gävle Staffan 4a 4:a Hamrånge 3 3 Hedesunda 4:a 4:a Hille 4:a 4:a Valbo 4:a 4:a Gävle Tomas 4:a 4:a Gävle Maria 4:a 4:a Bomhus 4:a 4:a SANDVIKEN Alla församlingar 4:a 4:a SÖDERHAMN Alla församlingar 3 3 BOLLNÄS Alla församlingar 3 3 HUDIKSVALL Alla församlingar 2b 2b Västernorrlands län ÅNGE Borgsjö 2b 2b ÅNGE Haverö 1 1 ÅNGE Torp 2b 2b TIMRÅ Alla församlingar 2b 2b HÄRNÖSAND Alla församlingar 2b 2b SUNDSVALL Alla församlingar 2b 2b KRAMFORS Alla församlingar 2b 2b SOLLEFTEÅ Sollefteå 2b 2b Multrå 2b 2b Graninge 2b 2b Långsele 2b 2b Ed 2b 2b Resele 2b 2b Helgum 2b 2b Ådals-Liden 2a 2a Junsele 1 1 Boteå 2b 2b Överlännäs 2b 2b Sånga 2b 2b Edsele 2a 2a Ramsele 1 1 ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsvik 2b 2b Arnäs 2b 2b Anundsjö 2a 2a Skorped 2a 2a Sidensjö 2b 2b Nätra 2b 2b Själevad 2b 2b Mo 2b 2b Grundsunda 2b 2b Gideå 2b 2b Björna 2a 2a Trehörningsjö 2a 2a Jämtlands län RAGUNDA Ragunda 2b 2b Fors 2b 2b Borgvattnet 2a 2a Stugun 2b 2b BRÄCKE Alla församlingar 2a 2a KROKOM Rödön 2b 2b F Näskott 2a 2a F Aspås 2a 2a F Ås 2b 2b F Laxsjö 1 1 F Föllinge 1 1 F Hotagen 1 1 F Offerdal fjällbygden 1 1 F Offerdal silurområde 1 1 F Alsen 2a 2a F STRÖMSUND Ström 1 1 F Alanäs 1 1 F Gåxsjö 1 1 F Hammerdal 2a 2a F Frostviken 1 1 F Fjällsjö 1 1 F Bodum 1 1 F Tåsjö 1 1 F ÅRE Åre 1 1 F Mattmar 2a 2a F Mörsil 1 1 F Kall 1 1 F Undersåker 1 1 F Hallen 2a 2a F Marby 2a 2a F BERG Berg 2a 2a F Hackås 2a 2a F Oviken 2a 2a F Myssjö 2a 2a F Storsjö 1 1 F Åsarne 1 1 F Klövsjö 1 1 F Rätan 1 1 F HÄRJEDALEN Alla församlingar 1 1 F ÖSTERSUND Östersund 2b 2b Frösö 2b 2b Sunne 2a 2a Näs 2a 2a Lockne 2a 2a Marieby 2b 2b Brunflo 2b 2b Kyrkås 2a 2a Lit 2a 2a Häggenås 2a 2a Norderö 2b 2b Västerbottens NORDMALING Alla län församlingar 2a 2a BJURHOLM Alla församlingar 2a 2a VINDELN Vindeln 2a 2a Åmsele 1 1 ROBERTSFORS Alla församlingar 2a 2a NORSJÖ Alla församlingar 1 1 MALÅ Alla församlingar 1 1 STORUMAN Alla församlingar 1 1 F SORSELE Alla församlingar 1 1 F DOROTEA Alla församlingar 1 1 F VÄNNÄS Alla församlingar 2a 2a VILHELMINA Alla församlingar 1 1 F ÅSELE Alla församlingar 1 1 UMEÅ Alla församlingar 2a 2a LYCKSELE Alla församlingar 1 1 SKELLEFTEÅ Skellefteå 2a 2a Bureå 2a 2a Boliden 2a 2a Kågedalen 2a 2a Byske 2a 2a Fällfors 2a 2a Jörn 1 1 Lövånger 2a 2a Burträsk 2a 2a Kalvträsk 1 1 Norrbottens ARVIDSJAUR Alla län församlingar 1 1 ARJEPLOG Alla församlingar 1 1 F JOKKMOKK Alla församlingar 1 1 F ÖVERKALIX Alla församlingar 1 1 KALIX Alla församlingar 2a 2a ÖVERTORNEÅ Alla församlingar 1 1 PAJALA Alla församlingar 1 1 GÄLLIVARE Alla församlingar 1 1 F ÄLVSBYN Alla församlingar 2a 2a LULEÅ Alla församlingar 2a 2a PITEÅ Alla församlingar 2a 2a BODEN Överluleå 2a 2a Gunnarsbyn 1 1 Edefors 1 1 Sävast 2a 2a HAPARANDA Alla församlingar 2a 2a KIRUNA Alla församlingar 1 1 F Förordning (2005:523). Bilaga 3 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning (2005:25). Bilaga 4 Omräkning av djur till djurenheter Djurslag Antal djurenheter per djurslag Mjölkkor, am- och dikor, övriga nötkreatur över två års ålder samt hästar över sex månaders ålder 1,0 Övriga nötkreatur från sex månaders ålder till två års ålder 0,6 Får 0,15 Getter 0,15 Suggor vid stöd enligt 2 kap. 10 § 0,5 Grisar vid stöd enligt 2 kap. 8 § 1/3 Bilaga 5 Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet Grupp 1 Öppet dike Renar mellan åkerskiften Jordvallar, gropvallar Grupp 2 Brukningsvägar Stenmurar Gärdsgårdar av trä Läplanteringar Trädrader, buskrader Grupp 3 Fägator, omgärdade av stenmur Fägator, omgärdade av trägärdsgård Grupp 4 Odlingsrösen, stentippar Fornlämningslokaler Byggnadsgrunder Brunnar, källor Alléträd Solitärträd Grupp 5 Hamlade pilar som ingår i rader eller häckar Hamlade träd Märgelgravar, linsänken, anlagda dammar och andra småvatten Åkerholmar Överloppsbyggnader Liten svårbrukad åker Grupp 6 Traditionella hässjor eller storhässjor i bruk Förordning (2001:283).