Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:306 · Visa register
Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2000-05-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:565
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
1 § Den som av domstol har förordnats till likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt. Ersättningen beslutas av den domstol som har förordnat likvidatorn. Domstolen skall se till att ersättningen snarast betalas ut. Förordning (2005:565). 2 § Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden gäller för den som begär ersättning enligt denna förordning. 3 § Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättningen till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det överklagade beslutet, skall den som fått för mycket snarast betala tillbaka mellanskillnaden. 4 § Har upphävts genom förordning (2005:86). Övergångsbestämmelser 2000:306 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Den tillämpas även på uppdrag som har påbörjats tidigare om uppdraget har avslutats efter den 31 december 1998. 2001:431 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till bouppteckningsförrättare när en begäran om ersättning har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.